Vedtekter for den norske forening for styremedlemmer

§ 1 FORENINGENS NAVN OG STIFTELSE

Foreningens navn er:
Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no
Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no er stiftet den 13.09.1997 i Oslo.

§ 2 JURIDISK PERSON

Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no er en selvstendig juridisk enhet, organisert som en ideell forening med organisasjonsnummer: 930 609 226, der det enkelte medlem kun har de bestemte rettigheter og forpliktelser som følger av de til enhver tid gjeldende vedtekter.

Det enkelte medlem av Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no hefter ikke for foreningens forpliktelser. Ethvert medlems økonomiske ansvar er begrenset til plikten til å betale medlemskontingent som fastsatt for de enkelte medlemskapsordningene for valgt og bestilt medlemsperiode.

§ 3 FORENINGENS FORMÅL

Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no er en ideell forening, partipolitisk uavhengig med formål om å bidra til økt kompetanse og profesjonalitet for alle med interesse for styreområdet, dog særskilt for styremedlemmer, ledere og eiere, samt virksomheter og organisasjoner i Norge.

§ 4 NÆRINGSMESSIGE AVGRENSNINGER

Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no utøver ikke næringsvirksomhet eller medlemskapsforvaltning i egen regi.

Foreningsmøtet og styret skal i samsvar med foreningens vedtekter påse at foreningens medlemmer får tilgang til relevant rådgivning, kurs, opplæring, hjelpemidler samt support til fordelaktige vilkår, levert av samarbeidspartnere, og tilgjengelige for medlemmene via nettportalen: www.styreforeningen.no.

Drift og forvaltning av alle medlemsfordeler, herunder: produktutvikling, faglig innhold, kursadministrasjon og kursleveranser, tjenester, markedsføring, salg og all annen medlemsbistand skal utøves av og ivaretas gjennom Assosierte partnermedlemmer og samarbeidspartnere basert på skriftlige bidrags- og leveranseavtaler som ivaretar foreningens formål og medlemmenes vedtektsfastsatte rettigheter.

§ 5 HOVEDKONTOR

Foreningens hovedkontor skal ligge i Oslo.

§ 6 BRUKERMEDLEMSKAP

Brukermedlemskap er en ordning som gir enkeltpersoner, styremedlemmer eller et styre som gruppe, følgende fordeler, rettigheter og begrensninger:

  • tilgang til medlemssidene på www.styreforeningen.no med eget brukernavn og passord med adgang til brukerinnhold, hjelpemidler, dokumentmaler, spørsmål og svar baser med mer
  • tilgang til kurs, seminarer, support, assistanse, brukerfordeler, tilknyttede fagmiljøer og ressurser til brukerrabatterte priser og vilkår slik det til enhver tid er beskrevet på www.styreforeningen.no.

Enhver som aksepterer og overholder foreningens vedtekter og som har betalt medlemskontingent kan inneha Brukermedlemskap med rettigheter og begrensninger som følger av vedtektene. Unntak kan følge av bestemmelsene i vedtektenes § 10.

Brukermedlemskap løper fra den dato kontingent innbetales og for ett år om gangen, alternativt fra den dato kontingenten innbetales og for tildelt medlemskapsperiode.

Medlemskontingenten innbetales til den administrative virksomhet som foreningsmøtet og / eller styret engasjerer til å forvalte de til enhver tid gjeldene medlemskapsordningene.

Brukermedlemskap kan tildeles på ”prøve” for en kortere tidsperiode i forbindelse med kurs.
Brukermedlemskap kan fra medlemmet sies opp skriftlig før fornyelsesefaktura for medlemskap forfaller.

Brukermedlem som har innbetalt medlemskontingent, men ikke finner å kunne akseptere foreningens til enhver tid gjeldene vedtekter, kan si opp sitt medlemskap skriftlig med øyeblikkelig varsel.
Løpende Brukermedlemskap som er innbetalt refunderes normalt ikke for perioden det er innbetalt for.

Brukermedlemskap gir ikke møte-, tale- eller stemmerett på foreningsmøtet.

Ethvert medlem som innehar Brukermedlemskap er imidlertid valgbar som styremedlem i Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no.

Brukermedlemskap kan sies opp fra Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no sin side med 14 dagers varsel dersom et medlem ikke overholder foreningens vedtekter.

Dersom et Brukermedlemskap er sagt opp fra foreningens side basert på vedtektenes § 10 kan senere fornyelse/nytegning av medlemskap i Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no nektes vedkommende.

§ 7 ASSOSIERT PARTNERMEDLEMSKAP

Assosiert partnermedlemskap kan innehas av enkeltpersoner, samt organisasjoner og virksomheter som:

a) av foreningsmøtet er innvilget Assosiert partnermedlemskap, og

b) som har inngått særskilt skriftlig Assosiert partnermedlemsavtale med foreningen, og

c) som har innbetalt fastsatt medlemskontingent.

Medlemskontingenten for Assosiert partnermedlemskap innbetales til den administrative virksomhet som foreningens styre engasjerer til å forvalte de til enhver tid gjeldene medlemskapsordningene i samsvar med vedtektene

Innvilgelse av et Assosiert partnermedlemskap fordrer enstemmig godkjennelse i foreningsmøtet og forutgående skriftlig tilslutning til de til enhver tid gjeldene avtalevilkår for det Assosierte partnermedlemmet.

Assosiert partnermedlemskap gir det individuelle Assosierte partnermedlem, eller den Assosiert partner medlems valgte representant (dersom Assosiert partnermedlem er en virksomhet), møte- og talerett på foreningsmøtet, samt stemmerett med 1 – en – stemme på foreningsmøtet.

Assosiert partnermedlemskap fordrer at den Assosiert partnermedlem gjennom særskilt avtale påtar seg å bidra med leveranser til foreningens medlemmer, fordelaktige tilbud til den samlede medlemsmasse i form av kursutvikling, foreleserleveranser, faglig innhold, faglig support, juridisk support, dokumentmaler, verktøy/systemer, hjelpemidler, håndbøker eller annet, som er utfyllende i forhold til det innhold og omfang som til enhver tid inngår i medlemskapstilbudene.

Assosiert partnermedlemskap kan ikke innvilges fra foreningsmøtets side dersom søkeren ut over sin leveranse til foreningens medlemmer utøver eller deltar i virksomhet som konkurrerer med de Bruker-medlemstilbud som foreningen tilbyr, eller som for øvrig utøver virksomhet som anses å stride mot foreningens vedtekter, hensikt og/eller formål.
Tilsvarende kan ikke et Assosiert partnermedlems representant på foreningsmøtet (dersom den Assosierte medlem er en virksomhet) utøve virksomhet som anses å stride mot foreningens vedtekter, hensikt og/eller formål, eller deltar i virksomhet som konkurrerer med de brukermedlemstilbud som foreningen tilbyr. Unntak kan innvilges fra foreningsmøtet.

Assosierte partnermedlemmer har rett til å benytte de til enhver tid aktuelle medlemsfordeler som tilbys og leveres til foreningens brukermedlemmer.

Assosierte partnermedlemmer har videre de rettigheter og forpliktelser som fremgår av spesifisert Assosiert partnermedlemskapsavtalen som inngås særskilt mellom foreningen og det Assosierte partnermedlem.
Assosiert partnermedlemskap kan sies opp fra Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no sin side med 14 dagers varsel dersom et Assosiert partnermedlem ikke overholder foreningens vedtekter eller den spesifiserte og særskilt inngåtte avtale mellom foreningen og det Assosierte partnermedlem.

Dersom et Assosiert partnermedlemskap er sagt opp fra foreningens side basert på vedtektenes § 10 kan senere fornyelse/nytegning av medlemskap i Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no nektes vedkommende.

§ 8 FORENINGENS ORGANER

Foreningens øverste myndighet er foreningsmøtet, der kun Assosierte partnermedlemmer har møte-, tale- og stemmerett.

Ethvert Assosierte partnermedlem kan kreve at det innkalles til foreningsmøte.

Foreningsmøtet skal behandle og har beslutningsmyndighet knyttet til: søknader om Assosiert partner medlemskap med tilhørende Assosiert partnermedlemsavtale, valg av foreningens ordinære styre-medlemmer, avtaler mellom foreningen og dens samarbeidspartnere og leverandører, fastsettelse av de til enhver tid gjeldene medlemskapskontingenter samt andre forhold som følger av lov eller vedtekter.

Foreningsmøtet velger foreningsmøtets leder og fastsetter dennes funksjonstid, betingelser og arbeidsoppgaver.

Foreningsmøtets leder skal inneha funksjonen som styrets leder i foreningen.

Foreningsmøtets leder innkaller til ordinære og eventuelle ekstraordinære foreningsmøter.

Det skal velges mellom 1 og 9 styremedlemmer til foreningens styre.

Styret skal arbeide innenfor rammene av styreinstruks som behandles og fastsettes av foreningsmøtet.
Enhver som innehar et Brukermedlemskap eller Assosiert partnermedlemskap i Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no er valgbar til styreverv i foreningen.

Foreningsmøtet er beslutningsdyktig når minst 3/4 av samtlige Assosierte partnermedlemmer er representert og deltar i saksbehandlingen.

Enhver beslutning i foreningsmøtet krever minst 90 % tilslutning fra foreningsmøtets stemmeberettigede deltakere, så langt ikke strengere krav er fastsatt i disse vedtekter.

Styret har det overordnede ansvaret for at foreningens formål overholdes, gjeldene avtaler forvaltes, og for at utviklingen av medlemskapsinnhold og medlemskapstilbud er relevante, utviklende og attraktive for medlemmene generelt og for særskilte medlemsgrupper.

Foreningens styre kan engasjere daglig leder for foreningen. Dersom daglig leder ikke er engasjert utøves den daglige ledelse av styret.

§ 9 SIGNATUR OG PROKURA

Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no tegnes av foreningsmøtets leder. Foreningsmøtet kan forøvrig tildele prokura og fullmakter.

§ 10 EKSKLUSJON AV MEDLEMMER

Medlemmer som ikke oppfyller sine forpliktelser etter vedtektene, eller handler i strid med foreningens formål, vedtekter og andre lovlig fattede vedtak, eller på annen måte opptrer utilbørlig, illojalt eller utnytter sitt medlemskap i konkurrerende sammenheng kan ekskluderes som medlem av foreningsmøtet.

§ 11 VEDTEKTSENDRING

Forandring i vedtektene kan bare besluttes på ordinært eller ekstraordinært foreningsmøte.

Forslag til vedtektsendring må gjøres kjent for stemmeberettigede Assosierte partnermedlemmer minst 3 – tre – uker før foreningsmøtet skal avholdes.
Vedtektsendringer krever 100 % tilslutning i foreningsmøtet.

§ 12 OPPLØSNING AV FORENINGEN

Oppløsning av Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no kan bare behandles på ordinært eller ekstraordinært foreningsmøte etter forutgående forslag fra styret.
Forslaget må være gjort kjent for alle Assosierte partnermedlemmer minst to måneder før foreningsmøtet avholdes. En beslutning om oppløsning krever 100 % tilslutning i foreningsmøtet.
Forutsatt en beslutning om oppløsning skal som utgangspunkt styret fungere som avviklingsstyre.
Foreningsmøtet kan imidlertid fastsette og velge eget avviklingsstyre.

Ved oppløsning og avvikling av foreningen skal foreningens eventuelle nettoformue overdras som gave til en politisk uavhengig stiftelse, forening eller institusjon, norsk eller utenlandsk med et ideelt helserelatert formål. Avviklingsstyret tar avgjørelsen om hvilke stiftelse, forening eller institusjon som ved avvikling skal tildeles foreningens eventuelle netto formue som en del av avviklingsarbeidet.

§ 13 TVISTER

Tvist mellom foreningen og medlemmer skal så langt mulig avgjøres gjennom dialog og forhandlinger.
Dersom forhandlinger ikke fører frem skal tvist avgjøres ved forliksråd og/eller ved domstoler i Oslo.
Dersom partene blir enige om det, kan partene avtale at tvisten avgjøres ved voldgift etter de regler som fremgår av voldgiftsloven. Eventuell voldgift skal foregå i Oslo.