Oppdaterte vedtekter sist vedtatt av foreningsmøtet den 01.01.2016.

§ 1 Foreningens navn og stiftelse

Foreningens navn er Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no. Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no er stiftet 13.09.1997 i Oslo.

§ 2 Juridisk person

Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no er organisert som en forening, der det enkelte medlem har de rettigheter og forpliktelser som følger av de til enhver tid gjeldende vedtekter. Det enkelte medlem av Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no hefter ikke for foreningens forpliktelser og eventuelle vedtektsendringer kan ikke endre denne forutsetning for og dette fundament i foreningen. Ethvert medlems økonomiske ansvar er begrenset til plikten til å betale kontingent, som fastsatt for vedkommendes medlemskapsordning, og for valgt og bestilt medlemsperiode. Medlemskontingenten skal innbetales til den administrative virksomhet som foreningen engasjerer til å innkreve og forvalte medlemskapsordningene i samsvar med vedtektene.

§ 3 Foreningens formål

Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no er partipolitisk uavhengig og har som formål å bidra til økt kompetanse og profesjonalitet for alle med interesse for styreområdet, dog særskilt for styremedlemmer, ledere og eiere samt virksomheter og organisasjoner i Norge.

§ 4 Næringsmessige avgrensninger

Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no utøver ikke næringsvirksomhet eller medlemskapsforvaltning i egen regi. Foreningsmøtet og eventuelt foreningens styre skal påse at foreningens medlemmer får tilgang til relevant rådgivning, kurs, opplæring, hjelpemidler samt support til fordelaktige vilkår, tilgjengelige gjennom valgt medlemskapsordning og gjennom nettportalen www.styreforeningen.no. 

Drift og forvaltning av alle medlemsfordeler, herunder produktutvikling, faglig innhold, kursadministrasjon og kursleveranser, markedsføring, salg og medlemsbistand skal utøves av og ivaretas gjennom «Assosierte partner medlemmer» basert på skriftlige bidrags- og leveranseavtaler som skal ivareta foreningens formål og medlemmenes vedtektsfastsatte rettigheter.

§ 5 Hovedkontor

Foreningens hovedkontor skal ligge i Oslo.

§ 6 «Individuelt brukermedlemskap» og «Gruppe brukermedlemskap»

Individuelt brukermedlemskapIBM») og Gruppe brukermedlemskapGRM») er foreningens 2 alternative ordinære medlemskapsordninger.  

«IBM» gjelder for et konkret bestemt individ. «GRM» gjelder for de til enhver tid tilknyttede konkrete og bestemte styremedlemmer og/eller andre  gruppemedlemmer innenfor en organisasjon eller ett konsern. Uavhengig av om en person har et personlig «IBM» eller har sitt medlemskap som en del av et «GRM» gir disse typer medlemskap følgende fordeler, rettigheter og begrensninger for medlemmet/ene:  

  • tilgang til medlemssidene på styreforeningen.no med eget individuelt brukernavn og passord med adgang til brukerinnhold, hjelpemidler, dokumentmaler, spørsmål og svar baser med mer.
  • tilgang til kurs, seminarer, support, assistanse, brukerfordeler, tilknyttede fagmiljøer og ressurser til brukerrabatterte priser og vilkår slik det til enhver tid er beskrevet på styreforeningen.no.

Enhver som aksepterer og overholder foreningens vedtekter og som har betalt medlemskontingent kan inneha medlemskap av typene «IBM» og «GRM» med de unntak som følger av disse vedtekter.

«IBM» og «GRM» løper fra den dato kontingent innbetales og for ett år om gangen.

«IBM» og «GRM» kan tildeles på ”prøve” for en kortere tidsperiode i forbindelse med kurs.

«IBM» og «GRM» kan sies opp skriftlig før fornyelsesefaktura for medlemskap forfaller.

«IBM» og «GRM» som har innbetalt medlemskontingent, men ikke finner å kunne akseptere foreningens til enhver tid gjeldene vedtekter, kan si opp sitt medlemskap skriftlig med øyeblikkelig varsel.

Løpende medlemskap som er innbetalt refunderes normalt ikke for perioden det er innbetalt for.

«IBM» og «GRM» gir ikke møterett eller stemmerett på foreningsmøtet.

Ethvert medlem som innehar «IBM» og «GRM» er imidlertid valgbar som styremedlem i Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no.

«IBM» og «GRM» kan sies opp fra Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no sin side med 14 dagers varsel dersom et medlem ikke overholder foreningens vedtekter. 

Dersom et «IBM» eller «GRM» er sagt opp fra foreningens side basert på vedtektenes § 10 kan senere fornyelse/nytegning av medlemskap i Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no nektes vedkommende.

§ 7 Assosiert partnermedlemskap

Assosiert partner medlemskapAPM») kan innehas av enkeltpersoner, samt organisasjoner og virksomheter som er opptatt som, og som har betalt medlemskontingent som «APM».

For å inneha «APM» må enkeltpersoner, herunder styrets medlemmer i organisasjon som innehar «APM» ha gjennomført og  bestått «Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer» samt «Assosiert partner programmet i Styreforeningen».

Innvilgelse av et «APM» fordrer enstemmig godkjennelse i foreningsmøtet etter forutgående skriftlig søknad og skriftlig tilslutning til de til enhver tid gjeldene avtalevilkår for Assosiert partner medlemmer.

«APM» gir det individuelle Assosierte partner medlem, eller den Assosiert partner medlems valgte representant dersom det er en virksomhet, møte-, tale- og stemmerett med 1 – en – stemme på foreningsmøtet.

«APM» fordrer at den Assosiert partner gjennom avtale påtar seg å bidra med leveranser til foreningens medlemmer, fordelaktige tilbud til den samlede medlemsmasse i form av kursutvikling, foreleserleveranser, faglig innhold, faglig support, juridisk support, dokumentmaler, verktøy/systemer, hjelpemidler, håndbøker eller annet, som er utfyllende i forhold til det innhold og omfang som til enhver tid inngår i medlemskapstilbudene.

«APM» kan ikke innvilges fra foreningsmøtets side dersom søkeren ut over sin leveranse til foreningens medlemmer utøver eller deltar i virksomhet som konkurrerer med de brukermedlemstilbud som foreningen tilbyr, eller som for øvrig utøver virksomhet som anses å stride mot foreningens vedtekter, hensikt og/eller formål. Tilsvarende kan ikke et Assosiert partner medlems representant på foreningsmøtet (dersom den Assosierte medlem er et foretak) utøve virksomhet som anses å stride mot foreningens vedtekter, hensikt og/eller formål, eller deltar i virksomhet som konkurrerer med de brukermedlemstilbud som foreningen tilbyr. Unntak kan innvilges fra foreningsmøtet.

Assosierte partner medlemmer har rett til å benytte de til enhver tid aktuelle medlemsfordeler som tilbys og leveres til foreningens individuelle brukermedlemmer. Assosierte partner medlemmer har videre de rettigheter og forpliktelser som fremgår av spesifisert Assosiert partner medlemskapsavtalen som inngås særskilt mellom foreningen og det Assosierte partner medlem.

«APM» kan sies opp fra Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no sin side med 14 dagers varsel dersom et medlem ikke overholder foreningens vedtekter eller den spesifiserte og særskilt inngåtte avtale mellom foreningen og det Assosierte partner medlem. 

Dersom et «APM» er sagt opp fra foreningens side basert på vedtektenes § 10 kan senere fornyelse/nytegning av medlemskap i Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no nektes vedkommende.

§ 8 Foreningens organer

Foreningens øverste myndighet er foreningsmøtet, der alle med Assosiert partner medlemskap («APM»)   har møte-, tale- og stemmerett. Dersom foreningsmøtet anser det hensiktsmessig velges eget styre for foreningen. Foreningsmøtet ledes av stifter eller av den foreningsmøtet velger dersom stifter ikke deltar.

Et medlem med «APM» kan innkalle til ordinære og eventuelle ekstraordinære foreningsmøter.

Foreningsmøtet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av samtlige med «APM» er representert.

Foreningsmøtet skal behandle og har beslutningsmyndighet knyttet til: eventuelt valg av styret og styrets leder, eventuell tilsetting og eventuelt avsetting av daglig leder, valg av eventuell revisor, fastsettelse av foreningens årsresultat og anvendelse av årets resultat, tildeling av tegningsrett og prokura, endring av vedtekter, søknader om assosiert medlemskap samt eventuelle avtaler med assosierte medlemmer, samt andre forhold som følger av lov eller foreningens vedtekter.

Enhver person som er medlem av foreningen, herunder enhver med «IBM», «GRM» eller person med «APM» er valgbar som eventuelt styremedlem, styrets leder og varamedlem.

§ 9 Signatur og faktura

Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no tegnes av stifter, eller den/de foreningsmøtet tildeler tegningsrett/signaturrett. Foreningsmøtet kan tildele prokura og fullmakter.

§ 10 Eksklusjon av medlemmer

Medlemmer som ikke oppfyller sine forpliktelser etter vedtektene, eller handler i strid med foreningens formål, vedtekter og andre lovlig fattede vedtak, eller på annen måte opptrer utilbørlig, illojalt eller utnytter sitt medlemskap i konkurrerende sammenheng kan ekskluderes av foreningsmøtet. Det er kun anledning til å benytte dokumentmaler, verktøy, hjelpemidler, support med mer som gjennom medlemskap stilles tilgjengelig for medlemmer i utøvelsen av vedkommende medlems egne styreverv og det er ikke på noe måte tillatt å benytte dette i utøvelse av egen næring eller konkurrerende virksomhet, uten etter forutgående skriftlig aksept fra Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no.

§ 11 Vedtektsendring

Forandring i vedtektene kan bare besluttes på ordinært eller ekstraordinært foreningsmøte. Forslag til vedtektsendring må gjøres kjent for alle med stemmeberettigede «APM» minst 3 – tre – uker før foreningsmøtet skal avholdes. Vedtektsendringer krever 100 % tilslutning på foreningsmøtet, dog kan ikke foreningsmøtet vedta endringer i vedtektene av den art som er presisert i vedtektenes § 2.

§ 12 Oppløsning av foreningen

Oppløsning av Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no kan bare behandles på ordinært eller ekstraordinært foreningsmøte etter forutgående forslag fra styret. Forslaget må være gjort kjent for alle med «APM» minst to måneder før foreningsmøtet avholdes. En beslutning om oppløsning krever enstemmighet i foreningsmøtet. Forutsatt en beslutning om oppløsning skal som utgangspunkt styret fungere som avviklingsstyre. Foreningsmøtet kan imidlertid fastsette og velge eget avviklingsstyre.

Ved oppløsning og avvikling av foreningen skal foreningens eventuelle nettoformue overdras som gave til en politisk uavhengig stiftelse, forening eller institusjon, norsk eller utenlandsk med ideelt formål. Avviklingsstyret tar avgjørelsen om hvilken stiftelse, forening eller institusjon som ved avvikling skal tildeles foreningens eventuelle netto formue som en del av avviklingsarbeidet, etter forutgående avklaring med foreningsmøtet. Tildeling av nettoformue ved avvikling kan ikke tilgodeses en humanitær stiftelse, forening eller institusjon som innehar medlemskap i Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no.

§ 13 Tvister

Tvist mellom foreningen og medlemmer skal så langt mulig avgjøres gjennom dialog og forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem skal tvist avgjøres ved forliksråd og/eller ved domstoler i Oslo. Dersom partene blir enige om det, kan partene avtale at tvisten avgjøres ved voldgift etter de regler som fremgår av voldgiftsloven. Eventuell voldgift skal foregå i Oslo.