Våre tjenester

Styreforeningen bistår hver dag en rekke små, mellomstore og store virksomheter med konsulenttjenester innenfor et svært bredt tjenestetilbud; fra konsulenter som er fast tilknyttet styret for en periode for å styrke styrearbeidet og bidra til utvikling og verdiskaping i virksomheten, til spesialistoppdrag med leveranser til eiere, styret, økonomi- og finansfunksjon eller til ledelse, administrasjon og organisasjonen for øvrig.
Våre konsulenter er erfarne, holder seg godt oppdatert og evner å tilpasse seg akkurat ditt behov. Ta gjerne kontakt – vi lover deg rask respons på din forespørsel.

Eier- og styrerelaterte tjenester

IMG_0391-kopi

Eier- og styrerelaterte tjenester

Styrekonsulenten – brobygger, utvikler og sparringpartner

Savner du fremdrift i virksomheten, mangler et godt strategisk fundament, eller trenger styret ganske enkelt hjelp til å fungere bedre?

Vi har et bredt spekter av dyktige autoriserte styrekonsulenter, som med ulik spisskompetanse og erfaring fra både små og store virksomheter kan bidra til at ditt styre effektivt drar i samme retning.

Hos oss kan du få en fast styrekonsulent som sørger for forsvarlig og verdiskapende styrearbeid, og som blir med i styrearbeidet frem til du har oppnådd det du ønsker. Styrekonsulentrollen kan være forskjellig fra oppdrag til oppdrag:

 • En svært aktiv konsulent som «tar styring» for å bringe virksomheten fremover
 • Konsulenten som en aktiv deltaker i styreteamet
 • Den mer diskré konsulentrollen; som Coach og sparringpartner for styreleder, styret som helhet og/eller opp mot daglig leder.

Uavhengig av hvilken rolle over; kan bidra med strategi og forretningsutvikling og en rekke tjenester for både styret, administrasjon og organisasjon.

Vi har Styrekonsulenter med årelang fartstid i roller som dette i små mellomstore virksomheter, samt blant Norges største selskaper. 

Kontakt oss i dag for uforpliktende dialog om behov!

Økt effektivitet og høyere kvalitet med innleid styresekretær

Mange små og mellomstore, men også større virksomheter kan dra nytte av å ha en profesjonell styresekretær. En styresekretær fra Styreforeningen vil blant annet kunne ta seg av følgende:

 • Gode og relevante styreinstrukser for ditt styre.
 • Utarbeidelse av årshjul.
 • Anskaffelse av de rette digitale verktøy for styrearbeidet.
 • Utvikling av rutiner for kommunikasjon mellom styreleder og daglig leder i forkant av styremøter.
 • Prosessbeskrivelser for Onboarding til styret.
 • Retningslinjer for valgkomitéen.
 • Profesjonell saksbehandling; herunder innkalling, riktig protokollføring og rask signering etter styrebehandling.
 • Å gi råd i forbindelse med behandling i enkeltsaker når det er ønskelig.
 • Å holde «et øye» med at styret jobber i tråd med lov- og forskriftskrav.
 • Evaluering av styrets arbeid.
 • Gjennomføring av generalforsamling, herunder innkalling og protokoll.

Vi har styrekonsulenter med årelang fartstid i rollen som styresekretær både i små, mellomstore og store virksomheter.

Kontakt oss i dag for uforpliktende dialog om behov!

En profesjonell møteleder kan spare deg for mye bry!

Å lede generalforsamlinger kan være svært krevende og det er lett å trå feil, noe som kan få store konsekvenser. I Styreforeningen finner du flere spesialister med lang erfaring. La oss hjelpe deg å unngå fellene. En god møteleder stiller ikke kun opp på, og leder selve møtet, men ser til:

 • God og tidlig nok planlegging. Når bør en avholde generalforsamlingen? Hvor skal den avholdes? Hvilke frister skal en legge til grunn og hvilke regler gjelder for dette? Er det konflikter en må være klar over / ta hensyn til?
 • Å vurdere behovet for evt. møteregler; med klare rammer for diskusjoner og når møteleder kan sette en strek for diskusjonen.
 • En god kjøreplan med verifisert manus. Hva kan, og hva kan ikke sies? Profesjonelle presentasjoner om ønskelig.
 • En profesjonell gjennomføring gjennom å forberede seg godt nok i forkant ved å øve på kjøreplanen.
 • Å stanse diskusjoner for de utarter, men styrer gjennomføringen i henhold til evt. møteregler og i tråd med det som skal behandles i henhold til innkalling og kjøreplan.
 • Et godt opplegg for avstemming, enten denne skal være digital eller på «gamlemåten».

Vi tar oss selvfølgelig av å lage innkallinger og protokoller i tråd med relevant lovverk hvis det er ønskelig. Hvis generalforsamlingen skal avholdes heldigitalt, kan vi bistå både med forproduksjon av velkomsttaler, sakspresentasjoner og live-gjennomføring fra studio.

Kontakt oss i dag for uforpliktende dialog om behov!

En profesjonell møteleder kan spare deg for mye bry!

Som eier kan du ta sikre innflytelse på mer enn en måte!
I små og mellomstore bedrifter består ofte styrene av eierne selv i tillegg til eventuelle eksterne styremedlemmer og ansattvalgte. Noen av eierne har en ansattrolle i administrasjonen, mens andre har trukket seg tilbake til en styrerolle etter mange år i selskapet.

Eierne har også ofte ulik eierandel, ulik finansiell situasjon, er i ulike livsfaser og har ulike perspektiver på hva de ønsker med investeringen sin i selskapet.

Selv om det er styret som oftest er ansvarlig for å lage de nødvendige planer for virksomheten, herunder strategiplaner, trenger ikke det bety at du som eier ikke kan legge føringer for virksomhetens strategi gjennom en eierstrategi. Denne kan være «frittstående» eller som en del av et eierdirektiv. Eierdirektivet vil også omhandle andre forventinger; for eksempel til lønnsomhet og vekst, til fokusområder og KPI-er, til styret og til kapitalforvaltning og utbytte.

I Styreforeningen har vi konsulenter med god erfaring fra å utarbeide eierdirektiver, både for privat og offentlig virksomhet. I arbeidet med eierdirektiver legger vi til grunn en metodikk og bevissthet som skal sikre at vi bidrar til at virksomheten organiseres og styres med sikte på å kunne utøve en effektiv ledelse som sikrer fremgang i tråd med den tidshorisont som blir lagt til grunn:

 • Eierstyring og selskapsledelse dreier seg i stor grad om mekanismene i triangelet mellom eiere, styret og ledelsen i et selskap.
 • God eierstyring og selskapsledelse krever at det bygges opp et samspill mellom eiere, styret og ledelsen.
 • God eierstyring og selskapsledelse krever at det bygges opp et samspill mellom eiere, styret og ledelsen.
 • Dersom disse ikke er enige om dette eller det skapes støy/uenighet, kan selskapet fort komme i en vanskelig eller umulig driftssituasjon.
 • I dag må også andre interessenter som ansatte, kunder, leverandører og kreditorer, offentlig myndigheter, klima, fremtidige generasjoner, sosiale hensyn, samfunnet og andre som selskapet har sitt forhold til hensyntas.

Kontakt oss i dag for uforpliktende dialog om behov for utvikling av eierstrategi eller eierdirektiv!

Hva bør og kan vedtekter inneholde ut over lovens minimumskrav? Hva bør og kan reguleres i aksjonæravtaler?

 Mange selskaper registreres med noen få standard vedtekter lastet ned fra nettet. Vedtektene er selve grunndokumentet for et selskap og ved bevisst bruk kan det benyttes til å regulere mange vesentlige forhold mellom eiere, og legge føringer for skiller mellom eiersaker, styresaker og driftsmessige forhold – for å nevne noe.

Aksjonæravtaler har langt flere begrensninger, med kan bevisst benyttes for å regulere ulike forhold som man kanskje ikke ønsker å «kringkaste» gjennom offentlig tilgjengelige vedtekter.

Vår er faring er at svært mange burde og skulle gjort en langt grundigere «jobb» på dette området.

I Styreforeningen har vi omfattende og lang erfaring med å bygge opp vedtekter og aksjonæravtaler tilpasset den enkelte virksomhet.

Kontakt oss i dag for uforpliktende dialog om behov!

Evaluering av daglig leder – viktig både for styret og ledelse!

Den mest sentrale oppgaven for et verdiskapende styre er å sørge for å ha den riktige og motiverte daglige leder for virksomheten til enhver tid. Som et av de viktigste tiltakene for å sikre dette, bør styret gjennomføre en årlig systematisk evaluering av daglig leder. Dette er nødvendig med tanke på den raske utviklingen som nå skjer innen teknologi, klima, markedet og andre forhold. Utviklingen setter stadig nye krav til oppgaveutførelse og egenskaper hos daglig leder.

Styret må sikre seg at daglig leder har de nødvendige kvalifikasjoner og er motivert for neste fase i virksomhetens utvikling, og derved finne frem til hvilke tiltak som må gjennomføres i den daglige ledelsen for å sikre god utvikling. Et svært hensiktsmessig tiltak fra styrets sin side for å sikre dette, er å regelmessig gjennomføre en strukturert evaluering av daglig leder.

Våre erfarne styrekonsulenter hjelper deg gjerne i forbindelse med evaluering av daglig leder.

Kontakt oss i dag for uforpliktende dialog om behov!

Vi hjelper både små og store virksomheter!

 En av styrets aller viktigste oppgaver er å lage planer for virksomheten, herunder strategiplaner. Enten du er styremedlem eller daglig leder i en liten, mellomstor eller stor virksomhet, har Styreforeningen konsulenter med betydelig erfaring fra å fasilitere og gjennomføre strategiprosesser på en måte som møter akkurat ditt behov.

Vi er svært opptatt av at du, etter en gjennomført prosess med en av våre konsulenter, skal sitte igjen med et resultat som du skal være fornøyd med; en dokumentert og god prosess som har gjort det mulig for deg å sette konkrete mål, synligjort en strategisk retning, gitt konkrete tiltak som skal/kan gjennomføres og verktøy som skal sikre et samspill mellom administrasjon og styret i implementeringen av de vedtatte strategiene.

Hos Styreforeningen har vi konsulenter som er vant til å jobbe i spennet mellom enkle, rimelige, men effektive prosesser, og prosesser som skal ivareta en langt større kompleksitet med hensyn til både organisasjon, marked og eksterne og interne krav og forventninger.

Kontakt oss i dag for uforpliktende dialog om behov!

Hvordan øke innovasjonsevnen og omstillingstakten?

Bedrifters rammebetingelser endres stadig raskere. Nye konkurrenter entrer scenen. De konkurransefortrinnene man har i dag kan bli en hemsko i morgen. Dette stiller større krav til innovasjonsevne og omstillingstakt enn noen sinne.

Stadig innovasjon og omstilling er det nye normale, og de fleste bedrifter er ikke godt nok forberedt på dette. Innovasjon og omstilling må rett og slett bli en del av bedriftens kultur, og utgangspunktet for dette må hele tiden være kundens reelle behov.

Man må inngående forstå hva kunden førsøker å få gjort med de produkter og tjenester man leverer, og ha dette som mantra i en kontinuerlig prosess for innovasjon, forretningsutvikling og omstilling.

Utfordringen er å starte før man må. Da er det ofte for sent. Signaler på at endringer er i gjære kommer ofte relativt tidlig, men de færreste bedrifter evner å ta hensyn til disse før det er for sent. De fleste av oss ser alt gjennom «fortidens» briller. Vi jobber med slike utfordringer og kan hjelpe din bedrift med:

 • Fasilitere innovasjonsprosesser
 • Analysere potensielle bransjeskift og konsekvenser
 • Evaluere sannsynlighet for disrupsjon
 • Identifisere og utnytte økosystemer
 • Utvikle framtidsscenarier
 • Definere strategiske dilemmaer
 • Definere gapet mellom omstillingsbehov og evne.
 • Analysere og forbedre verdiløftet (den verdi vi skaper for kunden)
 • Utvikle nye forretningsmodeller
 • Teste nye forretningsmodeller
 • Fasilitere omstillingsprosjekter

Kontakt oss i dag for uforpliktende dialog om behov!

Risikoanalyse & kanalisering/reduksjon av risiko

 Endringstakten i omgivelsene rundt oss øker stadig, og jo mindre oversikt vi har, jo større risiko omgir vi oss med. Gjennom å sette styring av risiko i system, kan mange virksomheter redusere sannsynligheten for å havne i unødvendig krevende situasjoner med potensielt store, negative konsekvenser. Våre konsulenter kan bidra med:

 • Implementering av system for risikostyring (ISO 9001:2015 og 14001)
 • Analyse av risikoeksponering i virksomheten
 • Mulighetsvurderinger
 • Etablering av risikokriterier
 • Risikoreduserende tiltak
 • Risiko- og mulighetsvurderinger
 • Hjelp til overvåking og gjennomgang

Kontakt oss i dag for uforpliktende dialog om behov!

Økonomi og finans – kjøp og salg av virksomheter

Du sjekker kanskje din egen helse regelmessig – hva med virksomhetens?

Norske virksomheter har kunnet nyte godt av en lang høykonjunktur. Nå spår flere tøffere tider for næringslivet og en god økonomisk sjekk av økonomien i virksomheten er noe enhver ledergruppe og styre bør gjennomført minst en gang hvert år.

Vår helsesjekk setter søkelyset på å finne ut hvordan det egentlig står til, her gjengitt ved et lite utvalg:

 • Tas selskapets beslutninger på et korrekt grunnlag og faktiske kunnskap, eller er det antagelser som ligger til grunn?
 • Utarbeides det likviditetsbudsjett og er finansieringen god nok?
 • Bør vi reforhandler våre eksiterende låneavtaler?
 • Bør vi forhandle oss frem til en kassekreditt eller til bedre og riktige betingelser?
 • Hva sier nøkkeltallene om virksomhetens soliditet, gjeldsgrad og lønnsomhet?
 • Hvordan er vår oppfølging av utestående fordringer?

Kontakt oss i dag for uforpliktende dialog om behov!

Går du med planer om å kjøpe en virksomhet, eller er du nysgjerrig på verdien av din egen?

Vi opplever ofte at eiere overvurderer verdien av sin egen virksomhet. Noe annet er nesten ikke å forvente; man har jo gjerne både store planer for, og høye tanker om, en virksomhet man har lagt ned mye tid og innsats i.

I tillegg til å være en sentral del av enhver salgsprosess, endringer på eiersiden eller innføring av incitamentsordninger i virksomheten, vil en verdivurdering også hjelpe ledelse og styret til å få et bedre søkelys på viktige økonomiske parametere og nøkkeltall for virksomheten.

Aksjeloven forteller oss at det er styrets ansvar å holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling. Samtidig skal styret påse at virksomheten, regnskapet formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Med andre ord er styret satt til å forvalte formuen for eierne, men hvis ikke styret vet hvor stor formuen er, hvordan vet en da om en har gjort en god jobb?

Kontakt oss i dag for uforpliktende dialog om behov!

En nyttig prosess i flere tilfeller!

Due diligence-prosesser kan benyttes for å anslå status for eget selskap eller ved kjøp, salg, fusjon eller fisjon av virksomheten. Våre konsulenter har arbeidet med en rekke due diligence-prosesser innenfor forskjellige virksomheter, bransjer og i ulike situasjoner. Om du har spørsmål eller behov når det gjelder gjennomgang av selskapet så kan våre konsulenter hjelpe til med:

 • Komplett gjennomgang av selskapet
 • Åpen, kjent og kommunisert due diligence
 • Diskré og anonym due diligence
 • Delvis due diligence
 • Due diligence for et begrenset fagområde
 • Intern due diligence med verdivurdering
 • Assisterende kontroll ved due diligence
 • Bistand for styret/ledelsen i forbindelse med due diligence
 • Gjennomføring av komplette kjøps- og salgsprosesser

Kontakt oss i dag for uforpliktende dialog om behov!

Forarbeid & risikovurdering

Et vellykket resultat av fusjon krever grundige prosesser før, under og etter at selskapene eller forretningsområdene er slått sammen. Det er dermed ikke gitt at fusjon mellom selskapene gir den ønskede effekten man hadde håpet på. Våre konsulenter har lang og bred erfaring med alle fusjonsprosesser og dermed kan vi hjelpe med:

 • Vurdere alternative fusjon løsninger
 • Avklare selskapsrettslige sider
 • Avklare skattemessige sider
 • Avklare regnskapsmessige regler
 • Verdivurderinger av fusjon objekter
 • Hjelpe til med å oppfylle kravene for dokumentasjon ved fusjon
 • Due diligence prosesser i forbindelse med fusjoner
 • Hele den praktiske fusjonsprosessen

Kontakt oss i dag for uforpliktende dialog om behov!

Praktisk deling av selskapet & utskillelse av verdier og forretningsområder

Det kan være mange grunner til at du ønsker å splitte opp verdier, skille ut forretningsområder eller å gjennomføre andre ulike former for fisjon. Vi kan hjelpe deg i alle sider av fisjonsprosessen som for eksempel:

 • Vurdere alternative fisjonsløsninger
 • Avklare selskapsrettslige sider
 • Avklare skattemessige sider
 • Avklare regnskapsmessige regler
 • Verdivurdering av fisjon objekter
 • Hjelpe til med å oppfylle kravene for dokumentasjon ved fisjon
 • Redegjørelse og uttalelse fra revisor
 • Hele den praktiske fisjonsprosessen

Kontakt oss i dag for uforpliktende dialog om behov!

Vi kan hjelpe deg med alle aspekter ved emisjonsprosesser

Vi kan være behjelpelige med alle former for assistanse i forbindelse med emisjonsprosesser. Herunder om det er hjelp til ordinær emisjon/fortrinnsemisjon, fondsemisjon, rettet emisjon eller en etterfølgende reparasjonsemisjon hvis det skulle være behovet.

Vi kan utarbeide de omkringliggende tjenester som prospektutarbeidelse og formelle dokumenter (tegningsinnbydelser / vedtekter / innkalling / protokoll og øvrige aktuelle transaksjonsdokumenter).

Komplett prosjektstyring med møteledelse i de aktuelle selskapsorganer er det også mange kunder som ønsker at vi tar oss av. Vi kan videre være delaktige i alle sider av konkret innhenting av kapital knyttet til emisjoner.

Kontakt oss i dag for uforpliktende dialog om behov!

Forarbeid & risikovurdering

Å selge en eller flere virksomheter kan medføre en risiko og det er noe som du bør være klar over før du starter prosessen. Et salg reiser mange viktige spørsmål som må håndteres på en fornuftig måte.

Våre konsulenter har deltatt i mange salg i bedriftsmarkedet og er derfor gode å ha til hjelp når du skal starte på prosessen. I tillegg har vi et meget godt nettverk med kontakter slik at vi kan hjelpe deg med å legge ut virksomheten for salg og hjelpe deg med å komme i kontakt med de som er ute etter å kjøpe. Vi kan hjelpe deg med:

 • Hele salgsprosessen
 • Prisvurdering og verdivurdering
 • Utarbeide salgsprospekt
 • Forberedende due diligence
 • Risikoanalyser
 • Markedsføring og innsalg
 • Forhandlinger og inngåelse av avtaler
 • Dokumentasjon og formaliteter
 • Skattemessige forhold
 • Regnskapsmessige forhold
 • Hjelp av en konsulent til deler av prosessen

Kontakt oss i dag for uforpliktende dialog om behov!

Forarbeid, due diligence, avtaler, oppfølging og risiko

 Å kjøpe en eller flere virksomheter kan være en god måte å få din virksomhet til å vokse på. Det kan også være en god strategi for å fjerne markedsandeler eller for å fjerne en konkurrent fra markedet. Likevel kan det medføre en del risiko å kjøpe en annen virksomhet som du bør være klar over før du starter prosessen. Et kjøp reiser mange viktige spørsmål som må håndteres på en fornuftig måte. Våre konsulenter har deltatt i mange kjøp i bedriftsmarkedet og er derfor gode å ha til hjelp når du skal starte på prosessen. I tillegg har vi et meget godt nettverk med kontakter slik at vi kan hjelpe deg med å finne bedrifter som er til salg og hjelpe deg med å komme i kontakt med dem. Vi kan også hjelpe deg med:

 • Hele kjøpsprosessen
 • Prisvurdering og verdivurdering
 • Due diligence-prosesser
 • Åpen henvendelse og dialog
 • Diskré eller anonym prosess
 • Forhandlinger og inngåelse av avtaler
 • Dokumentasjon og formaliteter
 • Skattemessige forhold
 • Regnskapsmessige forhold
 • Hjelp av en konsulent til deler av prosessen

Kontakt oss i dag for uforpliktende dialog om behov!

Hjelp til å finne løsninger og utarbeide søknader

Dersom du går rundt med en gründer i magen har du mest sannsynlig en god forretningsidé du ønsker å sette ut i livet. Men hvordan gå fra idé til virkelighet?

Et viktig steg i prosessen er finansiering. Her må du vite hvilke typer støtteordninger som finnes og hvordan du henvender deg for å få støtte, og før du henvender deg må du vite hvordan du skal utarbeide en eventuell søknad.

I tillegg er det viktig å sette seg inn i hva som forventes av deg som søker og hvordan du skal presentere ideen/prosjektet for en potensiell investor, bank, finansinstitusjon eller annen kapital aktør.

Dersom du står fast eller har behov for hjelp i denne prosessen har vi flere erfarne konsulenter som kan hjelpe deg.

Kontakt oss i dag for uforpliktende dialog om behov!

Ledelse, administrasjon og organisasjon

Få mer kunnskap om rollen og ansvaret

Det er viktig at du setter deg inn i rollen som byggherre og hvilket ansvar dette medfører. Som oftest brukes ordet «ansvar» om de oppgavene som byggherren har i et byggeprosjekt, men i realiteten så strekker ansvaret seg lenger utover dette.

Jussen snakker mye om det erstatningsansvaret og straffeansvaret som en byggherre kan pådra seg når noe går galt, og derfor er det vesentlig å være godt kjent med byggherreforskriften. Du må kjenne risikoen som byggherre slik at du kan legge til rette for at virksomheten skal følge alle relevante forskrifter.

Kontakt oss i dag for uforpliktende dialog om behov!

Hvordan innrette virksomheten etter dagens marked?

Å selge til bedrifter i dag stiller helt andre krav til egen salgsorganisasjon. De tradisjonelle måtene å selge produkter og løsninger på er i ferd med å dø ut i takt med økende digitalisering av markedet.

Det faktum at innkjøpere blir stadig mer velinformerte, i tillegg til en økende globalisering, krever at det må gjøres endringer i måten det selges og hvordan salg følges opp av selgerne.

Om man skal vinne i dagens marked må bedriften vise at kunden får en god verdi i form av bedre drift, prosesser eller strategier. En slik omstilling krever omorganisering og ny form for oppfølging av den interne salgsorganisasjonen. Vi hjelper deg gjerne i denne prosessen ved å:

 • Analysere markedet
 • Analysere salgsorganisasjonen
 • Avklare virksomhetens strategi
 • Definere salgskanaler
 • Etablere nye salgskanaler
 • Skape informasjonsløsninger og salg
 • Coache salgsledere og selgere
 • Motiverer selgere for endring
 • Bidra til prosesser for interne endringer
 • Definere og synliggjøre verdiene for kundene

Kontakt oss i dag for uforpliktende dialog om behov!

Utvikling av salgssjef & motivasjon av medarbeidere

Hvor mange selskaper har ikke forfremmet sin beste selger til salgssjef, for så å se at salgstallene stuper og at systematikken svikter?

God salgsledelse er en kunst. En god salgsleder bør ha de riktige egenskapene og forutsetningene for å kunne gjøre jobben sin. Mye handler om å vite hva man skal selge til hvem og på hvilken måte. Vi kan bistå på disse områdene innen salgsledelse:

 • Prosesser for å leie en salgsleder
 • Utvikling av salgsleder og selgere
 • Hjelp til rekruttering
 • Coaching for salgsledere
 • Utvikle kompetanse i salg og forhandlinger
 • Bistå i omfattende salg og forhandlinger
 • Case-basert utvikling av egenskaper i salg

Kontakt oss i dag for uforpliktende dialog om behov!

Hvordan forbedre og utvikle salget dit online?

For å effektivisere og utvikle markedsposisjonen for din online salgskanal er det viktig at du hele tiden har fokus på salgets umiddelbare effektivitet. Men det er også viktig å orientere seg mot konkurrenter, nye trender og andre muligheter som kan forbedre salget.

Uansett om det er første gang du ønsker å selge fra nettside eller du har flere års erfaring med en suksessfull nettbutikk, kan våre konsulenter hjelpe med alt, herunder etablering, nytenkning, vekst og skalering.

Vi har erfaring fra forskjellige bransjer med forskjellige kundesegmenter, produkter og forretningsmodeller og kan derfor hjelpe med:

 • Hvordan måler jeg effektiviteten av min nettbutikk?
 • KPI-rapporter
 • Hvordan forbedrer jeg konverteringsraten opp mot min trafikk?
 • Analyse av trafikken på nettsidene og butikk
 • Målrettet kommunikasjon
 • Sammenhengen mellom min nettbutikk, nyhetsbrevene og SoMe
 • Valg av relevante teknologier
 • Oppgraderings- og utskiftningsprosjekter
 • Optimalisering av salget mellom flere kanaler
 • Forbedring av samspillet mellom nettbutikk og fysiske butikker

Kontakt oss i dag for uforpliktende dialog om behov!

Hvordan motivere til endring?

For å lykkes med de endringene som er ønsket for virksomheten må du som leder motivere medarbeiderne til å bli med på prosessen.

Uansett hvilken type endringer du har i tankene, eller hvor skalerbare endringene er, så må det legges en strategi for hvordan du skal engasjere resten av virksomheten.

Dersom du planlegger en større endring kan vi være med på å sørge for at hele organisasjonen, fra øverste leder til medarbeider, er forberedt på å håndtere endringene. Våre konsulenter har erfaring fra slike endringer og omstillinger innenfor en rekke virksomheter, bransjer og forskjellige situasjoner og kan derfor hjelpe til med:

 • Endringsledelse i praksis
 • Analysering av endringsbehov
 • Risikoanalyse
 • Bærekraftige endringer
 • Å motivere for endringer
 • Å motivere til endringer
 • Sette opp prosess for kontinuerlig forbedring
 • Konsulent for styret eller ledelsen

Kontakt oss i dag for uforpliktende dialog om behov!

Forhandlingsteknikker for din virksomhet

De fleste av oss forhandler hver eneste dag, enten det er i privat eller profesjonell sammenheng, og ofte uten at vi er klar over det. Mange virksomheter kan få store økonomiske gevinster gjennom økt bevisstgjøring og økt kompetanse innenfor forhandlinger. Våre konsulenter kan bidra med:

 • Opplæring i forhandlingsteknikk
 • Øvingsoppgaver tilpasset virksomheten
 • Spesifikk opplæring i kommunikasjon
 • Hjelp til utarbeidelse av styrende dokumentasjon
 • Verktøy for analysering basert på anerkjente modeller
 • Coaching av medarbeider for å øke bevissthet og selvtillit

Kontakt oss i dag for uforpliktende dialog om behov!

Skal du starte et nytt prosjekt, eller «lugger» det i ditt eksisterende prosjekt? Hvordan kan du sørge for bedre prosjektgjennomføring?

For å sikre at dine prosjekter gjennomføres på en så optimal måte som mulig er det nødvendig både å etterse prosesser og metoder, men også å se på prosjektene med nye øyne når det er nødvendig. Mange ganger går det galt hvis formålet med, eller målene for prosjekter er uklare for noen av deltakerne eller for organisasjonen for øvrig. Andre ganger taper prosjektet fremdrift elle fokus, og må tilbake på sporet. I andre situasjoner oppfattes prosjektet som «hemmelig» fordi kommunikasjon om fremdrift ikke når ut til viktige interessenter.

Uansett om det er første gang du skal kjøre et prosjekt eller om virksomheten har flere års erfaring med suksessfulle prosjekter, kan våre konsulenter hjelpe med alt fra evaluering og videreutvikling av eksisterende «setup» til etablering nytt prosjekt.

Vi har erfaring fra forskjellige bransjer og kundesegmenter, løsninger og forretningsmodeller og hjelper gjerne med:

 • Hvordan måler jeg fremdriften i mitt prosjekt?
 • Prosjektrapportering
 • Kommunikasjon i og omkring prosjektet.
 • Organisering av prosjekt og styringsgruppe.
 • Sammenligning, valg av leverandører og kontraktsforhandlinger.
 • Løpende kommunikasjon med leverandører.
 • Sikre oppfyllelse av prosjektmål og eierskap til prosjektet.
 • Prosjektet og nødvendig endringsledelse.
 • Få en god avslutning på ditt prosjekt.
 • Fra prosjekt til driftsorganisasjon.
 • Rollemodeller og nøkkelpersoner
 • Rekruttering og det å beholde nøkkelpersoner

Kontakt oss i dag for uforpliktende dialog om behov!

Hvordan bevarer jeg overblikket og oppnår har ro i «sjelen» når jeg ser på min virksomhets IT-sikkerhet?

Om du har en stor eller liten virksomhet eller du har kjøpt og implementert ny teknologi, så er det av gjørende å revidere og tenke gjennom alle de områder hvor dine arbeidsprosesser og /eller IT-systemer gjør virksomheten sårbar for uvedkommende personer eller «angrep» fra noen med ondsinnede hensikter.

Det er nødvendig å løpende forbedre, utbygge og ikke minst kontrollere, at både teknologi og interne arbeidsprosesser er oppdaterte og kan motstå uvedkommende «besøk».

Om din virksomhet først begynner å se på IT-sikkerhet nå eller har behov for noen nye innspill, kan våre konsulenter hjelpe med alt fra evaluering eksisterende «setup» til forhandlinger, med leverandører, kontroll og fremtidsrettede planer.

Vi har erfaring fra forskjellige bransjer og kundesegmenter, løsninger og teknologier og hjelper gjerne med:

 • Hvordan er min IT-sikkerhet og hva bør jeg jobbe ytterligere med?
 • Hvordan arbeider jeg med IT-sikkerhet internt i virksomheten?
 • Interne og eksterne kompetanser
 • Sikkerhetspolitikk
 • IT-sikkerhet som en del av samarbeidet med kunder og leverandører.
 • Sammenligning, valg av leverandører samt kontraktsforhandlinger.
 • Å overholde lovgivning
 • Personvernregler (herunder GDPR og NIS2)
 • Sikre drift og tilgjengelighet for virksomhetens systemer.
 • Oppdatering, antivirus og brannmurer
 • Backup og rollback
 • IT-sikkerhet som en del av hverdagen; for IT-ansatte, men også for ledelsen og de øvrige medarbeidere i virksomheten.

Kontakt oss i dag for uforpliktende dialog om behov!

Kartlegging av kompetanse og utvikling av kompetanse

 Utvikling av kompetanse er et bredt område som omfatter alle funksjoner i virksomheten og involverer alle ansatte. Disse, inkludert ledelsen, må utvikle seg for å sikre vekst og bedre resultater. Nøkkelen er å identifisere de riktige metodene og endringene som er nødvendige for din virksomhet. Det kan være at endringer i arbeidsmetoder, holdninger, kunnskap eller systemer kan sikre utvikling for virksomheten. Vi kan hjelpe deg med å:

 • Gjennomføre kartlegging av kompetanse
 • Utarbeide målrettete program for å heve kompetanse
 • Coache medarbeidere og ledere
 • Drive målrettet individuell utvikling
 • Utarbeide interne ordninger og metoder for opplæring
 • Utarbeide mentor- eller fadderordninger
 • Gjennomføre omskolering og endringer
 • Være en sparringspartner for vurderinger
 • Bidra for å tilegne ny kunnskap
 • Være en totalleverandør av kurs for bedriften

Kontakt oss i dag for uforpliktende dialog om behov!

Kommunikasjon – en bærebjelke på veien til suksess

Å kommunisere er noe vi må gjøre hver eneste dag og for noen faller god kommunikasjon naturlig, mens det for andre er en mer krevende øvelse. Mange virksomheter kan få økonomiske gevinster gjennom økt fokus og bevisstgjøring i forbindelse med kommunikasjonsprosesser. Våre konsulenter kan bidra med:

 • Intern kursing i kommunikasjon
 • Økt forståelse rundt egen og andre kommunikasjonskode
 • Optimalisering av kommunikasjon Internt/eksternt
 • Optimalisering av gjennomslagskraft
 • Generell kommunikasjonsstrategi
 • Kompensasjonsstrategier for enkeltindivider

Kontakt oss i dag for uforpliktende dialog om behov!

Coaching for ledere, trening av nye ledere og lederanalyse

Utvikling av ledere er helt naturlig og absolutt nødvendig for å sikre vekst i virksomheten.
Lederutvikling innebærer økt forståelse og økt kompetanse som leder.

Som ny leder opplever de aller fleste en bratt læringskurve som er noe tilfeldig avhengig av hendelser underveis, løpende prosesser og situasjoner i selskapet.

De færreste er bevisst sin egen utvikling som leder, og derfor bør det ikke legges til rette for at utviklingen skal skje tilfeldig. Det er både effektivt og fornuftig å planlegge for en systematisk tilegnelse av kompetanse for å sikre en god utvikling for virksomheten. Vi har en rekke kurs som sikrer den kompetansen og utviklingen en leder trenger, i tillegg til at vi kan hjelpe til med:

 • Analyse av leder og egenvurdering
 • Stillingsinstruks for leder
 • Personlig veiledning/egen leder PT
 • Coaching for forskjellige lederroller
 • Intern eller ekstern mentor for leder
 • Fadderordning for nye ledere
 • Trening med utgangspunkt i caser
 • Trening på prosesser
 • Modulbasert utvikling for ledere

Kontakt oss i dag for uforpliktende dialog om behov!

Medarbeidersamtaler & medarbeiderundersøkelser

Å ha fokus på medarbeidere har blitt mer populært i nyere tid og det med god grunn. Hvis det blir gjort riktig så vil det ha en økonomisk gevinst for virksomheten.

I praksis er det mange virksomheter som har mye å hente på å satse bevisst og målrettet på å utvikle sine medarbeidere. Våre konsulenter har lang erfaring med HR og personal som kan være til god hjelp i utvikling av medarbeidere. Vi kan hjelpe til med:

 • Analyser av medarbeider
 • Analyser av arbeidskultur
 • Kompetansekartlegging
 • Medarbeidersamtaler (MBO)
 • Kartlegging av medarbeidertilfredshet
 • Løsninger for omorganisering
 • Juridiske rammer og formalia
 • Coaching av medarbeidere og ledere
 • Samspill med bemanningsbyråer
 • Sparringspartner for styret og ledelsen

Kontakt oss i dag for uforpliktende dialog om behov!

Hva bør bedriften tenke på ved nedbemanning?

Nedbemanning og prosessene rundt nedbemanning kan være et nødvendig onde i tøffe tider for virksomheten eller for å tilpasse seg nye markedssituasjoner.

Det er viktig å sette seg inn i reglene som gjelder for nedbemanning og undersøke om det finnes gode alternativer før prosessen settes i gang.

I forkant bør det avklares hvilke konsekvenser en nedbemanningsprosess vil kunne medføre. Vil det føre til ytterlige tap av medarbeidere slik at det blir vanskelig å drive virksomheten videre?

Det er mye usikkerhet rundt en slik prosess og vi kan tilby hjelp på mange av disse områdene:

 • Konsekvensanalyse/risikoanalyse
 • Identifisere alternativer
 • Utredning og rådgivning i prosessen
 • Løsninger for omorganisering
 • Juridiske rammer og formalia
 • Program og støtte for overflødige
 • Coaching av medarbeidere og ledere
 • Dialog med NAV og bemanningsbyråer
 • Sparringspartner for styret og ledelsen

Kontakt oss i dag for uforpliktende dialog om behov!

Praktisk ledelse & corporate governance

Selskapsledelse, på ulike plan og nivåer, kan ivaretas på flere måter. Det kan være en god løsning å ansette ledere med riktig kompetanse eller å utvikle ledere internt i egen virksomhet. Eller så kan det vurderes å leie inn ledere for lengre eller kortere perioder. Vi kan bistå på de fleste områder innenfor ledelse av virksomheter:

 • Management for hire prosesser
 • Utvikling av ledere og ledergrupper
 • Hjelp til rekruttering
 • Tilgang til lederbank med kandidater
 • Coaching for ledere
 • Fadder- og mentorordninger for ledere
 • Bistand til ledelse innen ulike fagområder
 • Lage interne program for lederutvikling
 • Case-basert utvikling

Kontakt oss i dag for uforpliktende dialog om behov!

Skaper en arena for ideer og løsninger

En tankesmie er en arena for utvikling og formidling av kunnskap. I forretningslivet blir dette ofte brukt i form av workshops hvor det formidles og utvikles ideer for viktige områder i et fellesskap.

Dette er ofte en effektiv måte å koble kunnskap og forretningsutvikling i tillegg til å få ferske innspill til problemer og utfordringer i virksomheten.

Det er ikke sikkert dine utfordringer er dine alene og mange ganger er løsningen å få et nytt sett med øyne til å se på saken. Vi kan hjelpe til med å arrangere workshop og tankesmier som bidrar til å løse utfordringer eller hvor du kan høste muligheter. Vi kan arrangere det hele og delta som Coach eller konsulent.

Kontakt oss i dag for uforpliktende dialog om behov!

Kontakt oss

Enten du vet hva du trenger eller ønsker en uforpliktende prat for å avdekke behov, ta kontakt med oss, så kommer vi raskt tilbake til deg. Din henvendelse blir behandlet konfidensielt.