Våre tjenesteområder

Hva trenger du og din organisasjon hjelp til?

Styrerelaterte tjenester:

Vi bistår store som små virksomheter over hele landet med styrekonsulenttjenester. Vi har et bredt spekter av dyktige autoriserte styrekonsulenter, med ulik spisskompetanse, som kan bidra i styrearbeid og styreutvikling i selskaper, organisasjoner og på tvers i konsern:
 • evaluerings- og analysetjenester med eller for styret
 • sparringpartner for styret, styreleder eller eiere vedr. styrearbeid
 • ved akutte behov for bistand i – eller til – styret på timebasis
 • konflikthåndteringsprosesser i og sammen med styret
 • fast møtelederrolle uten stemmerett, men med rådgiverfunksjon
 • styrke styret med ressurs med særlig spisskompetanse
 • «fasetilskudd» til styret, Styrekonsulent i.f.m fusjon f.eks
 • Styrekonsulent som fasiliterer snuoperasjon/endring
 • fast Styrekonsulent i steden for/i tillegg til styremedlemmer
 • «prøveordning/prøvetid» for mulig nytt styremedlem
 • deltakelse i valgkomiteer som del av rekruttering
Vi har Styrekonsulenter med årelang fartstid i roller som dette i små og SMB-virksomheter, samt blant Norges største selskaper. Kontakt oss idag for uforpliktende dialog om behov!

«Company Secretary»(CS), i den betydning og med det innhold som rollen tillegges i mange andre land, har vi ikke tidligere hatt i Norge. Vi tilbyr nå «Company Secretary» tjenester, som ikke må forveksles med det mange normalt legger i begrepet «Styresekretær». Company Secretary tjeneste er:

 • en fast avtale med tilgjengelig, høyt kvalifisert CS
 • kombineres med bruk av nettbasert BoardLog Protocol
 • CS har BoardLog-tilgang og kan etterse eller forestå formalia
 • tilgjengelig etter nærmere avtale – rykker inn ved behov
 • eller/og; faste oppgaver med kvalitetsikring av formalia
 • 199,- eks. mva i månedlig grunnkostnad for CS tilgang
 • 499,- eks. mva pr påbegynt kvarter ved adhoc-oppgaver
 • «Alltid» prioritert tilgang til Styrekonsulent i CS pakken.

Kontakt oss idag for uforpliktende dialog om behov!

Vi kan levere komplette eller deler av prosessen med styrerekruttering. Vi rekrutterer styreledere, nestledere, styremedlemmer, observatører eller varamedlemmer basert på en avstemt kravspesifikasjon:

 • ordinær rekrutteringsprosess fra A-Å
 • priser avhengig av rolle, kompleksitet, kompetansekrav
 • 30%–50% rabatt for medlemmer av Styreforeningen
 • 3 unike CV-pakke, 24.900 kr eks.mva
 • 6 unike CV-pakke, 39.900 kr eks.mva
 • 9 unike CV-pakke, 49.900 kr eks.mva
 • deltakelse i valgkomiteer som del av rekruttering
 • deltakelse i arbeid med kravspesifikasjon og styreanalyse
 • deltakelse i prosesser med eiere og generalforsamlinger

NB! Medlemmer har tilgang til gratis registrering av egen CV i vår kandidat-database for søk og profilering. 

 

Kontakt oss idag for uforpliktende dialog om behov!

Mange virksomheter sliter med å få en effektiv og resultatorientert møteledelse, det være seg på styre- og generalforsamling, årsmøte eller selskapsmøtenivå. Det kan være underliggende konflikter, følelser, mistro, misforståelser, generasjonskløft eller annet som ligger bak dette. Vi bistår også årlig mange valgstyrer/valgkomiteer i deres arbeid og kan bidra med hjelp i forbindelse med:

 • utleie av midlertidig møteleder fra Styreforeningen
 • fast møtelederfunksjon på styre eller eierfora
 • individuell opplæring av møteleder til ulike roller
 • rådgivning overfor møteleder og spes. utfordringer
 • rådgivning knyttet til alle sider av «Ansattvalg prosesser»
 • rådgivning i.f.t alle sider av Representasjonsforskriften
 • gjennomføre hele prosessen med valg på GF/Årsmøte
 • gjennomføre «ansatt valgt styremedlem»-prosesser
 • deltakelse i valgkomiteer som del av rekruttering

 

Kontakt oss idag for uforpliktende dialog om behov!

Konsulenttjenester

Som eier av en eller flere aksjer i et aksjeselskap er det viktig at du er klar over dine rettigheter og hvilke forpliktelser du har ovenfor selskapet. Det kan være nyttig for deg å bli bevisst hvilke rettigheter du ønsker å beholde før du åpner for nye aksjonærer. Det å benytte rådgiver på generalforsamling anses som en veldig viktig rettighet for aksjonærer og er nedfelt i aksjeloven. Fra vår side kan vi gi bistå med å:

 • Utarbeidede aksjonæravtaler
 • Følge opp aksjonæravtaler
 • Utarbeide addendum/tillegg
 • Skreddersy selskapets vedtekter
 • Lede og gjennomføre generalforsamlinger
 • Representere dine eierinteresser
 • Opptre som fullmektig på vegne av deg
 • Utarbeide dokumentasjon
 • Være konsulent for styret i forbindelse med generalforsamlinger
 • Gjennomføre emisjoner, fisjoner og fusjoner
 • Gjennomføre kjøp og salg av virksomheter

 

Kontakt oss idag for uforpliktende dialog om behov!

Få mer kunnskap om rollen og ansvaret

Det er viktig at du setter deg inn i rollen som byggherre og hvilket ansvar dette medbringer. Som oftest brukes ordet «ansvar» om de oppgavene som byggherren har i et byggeprosjekt men i realiteten så strekker ansvaret seg lenger utover dette. Jussen snakker mye om det erstatningsansvaret og straffeansvaret som en byggherre kan pådra seg når noe går galt derfor er det vesentlig å være godt kjent med byggherreforskriften. Du må være godt kjent med risikoen som byggherre slik at du kan legge til rette for at virksomheten skal følge alle forskriftene.

Kontakt oss idag for uforpliktende dialog om behov!

Hvordan innrette virksomheten etter dagens marked?

Å selge til bedrifter i dag stiller helt andre krav til egen salgsorganisasjon. De tradisjonelle måtene å selge produkter og løsninger på er i ferd med å dø ut i takt med økende digitalisering av markedet. Det faktum at innkjøpere blir stadig mer velinformerte, i tillegg til en økende globalisering, krever at det må gjøres endringer i måten det selges og hvordan salg følges opp av selgerne. Om man skal vinne i dagens marked må bedriften vise at kunden får en god verdi i form av bedre drift, prosesser eller strategier. En slik omstilling krever omorganisering og ny form for oppfølging av den interne salgsorganisasjonen. Vi hjelper deg gjerne i denne prosessen med å:

 • Analysere markedet
 • Analysere salgsorganisasjonen
 • Avklare virksomhetens strategi
 • Definere salgskanaler
 • Etablere nye salgskanaler
 • Skape informasjonsløsninger og salg
 • Coache salgsledere og selgere
 • Motiverer selgere for endring
 • Bidra til prosesser for interne endringer
 • Definere og synliggjøre verdiene for kundene

Kontakt oss idag for uforpliktende dialog om behov!

Due diligence-prosesser kan benyttes for å anslå status for eget selskap eller ved kjøp, salg, fusjon eller fisjon av virksomheten. Våre konsulenter har arbeidet med en rekke due diligence-prosesser innenfor forskjellige virksomheter, bransjer og i ulike situasjoner. Om du har spørsmål eller behov når det gjelder gjennomgang av selskapet så kan våre konsulenter hjelpe til med:

 • Komplett gjennomgang av selskapet
 • Åpen, kjent og kommunisert due diligence
 • Diskré og anonym due diligence
 • Delvis due diligence
 • Due diligence for et begrenset fagområde
 • Intern due diligence med verdivurdering
 • Assisterende kontroll ved due diligence
 • Bistand for styret/ledelsen i forbindelse med due diligence
 • Gjennomføring av komplette kjøps- og salgsprosesser

Kontakt oss idag for uforpliktende dialog om behov!

Hvordan motivere til endring

For å lykkes med de endringene som er ønsket for virksomheten må du som leder motivere medarbeiderne til å bli med på prosessen. Uansett hvilken type endringer du har i tankene, eller hvor skalerbare endringene er, så må det legges en strategi for hvordan du skal engasjerer resten av virksomheten. Dersom du planlegger en større endring kan vi være med på å sørge for at hele organisasjonen, fra øverste leder til medarbeider, er forberedt til å håndtere endringene. Våre konsulenter har erfaring fra slike endringer og omstillinger innenfor en rekke virksomheter, bransjer og forskjellige situasjoner og kan derfor hjelpe til med:

 • Endringsledelse i praksis
 • Analysering av endringsbehov
 • Risikoanalyse
 • Bærekraftige endringer
 • Å motivere for endringer
 • Å motivere til endringer
 • Sette opp prosess for kontinuerlig forbedring
 • Konsulent for styret eller ledelsen

Kontakt oss idag for uforpliktende dialog om behov!

Prosessutvikling, prosessveiledning og prosessledelse er nøkkelen til bedre resultater

Alle ønsker å oppnå resultater for sin bedrift som overgår alle forventninger. Veien dit krever mange prosesser deriblant fasilitering. Fasilitering og prosessledelse handler om planlegging og prosessutvikling der vi er avhengig av menneskelig samhandling for å skape resultatene. Kort sagt – å få med seg «folka på laget» ved hjelp av motivasjon og følelsen av eierskap.

Vi har flere erfarne konsulenter med lang og bred erfaring innenfor emnet. De kan hjelpe deg og din virksomhet på veien til bedre resultater.

Kontakt oss idag for uforpliktende dialog om behov!

Hjelp til å finne løsninger og utarbeide søknader

Dersom du går rundt med en gründer i magen har du mest sannsynlig en god forretningsidé du ønsker å sette ut til livet. Men hvordan gå fra idé til virkelighet? Et viktig steg i prosessen er finansiering. Her må du vite hvilke typer støtteordninger som finnes og hvordan du henvender deg dit. Og før du henvender deg må du vite hvordan du skal utarbeide søknaden som skal til støtteordningen/kapital aktøren. I tillegg er det viktig å sette seg inn i hva som forventes av deg som søker og hvordan du skal presentere ideen/prosjektet for en potensiell investor, bank, finansinstitusjon eller annen kapital aktør.
Dersom du står fast eller har behov for hjelp i denne prosessen har vi flere erfarne konsulenter som kan hjelpe deg.

Kontakt oss idag for uforpliktende dialog om behov!

Praktisk deling av selskapet & utskillelse av verdier og forretningsområder

Det kan være mange grunner til at du ønsker å splitte opp verdier, skille ut forretningsområder eller å gjennomføre andre ulike former for fisjon. Vi kan hjelpe deg i alle sider av fisjonsprosessen som for eksempel:

 • Vurdere alternative fisjonsløsninger
 • Avklare selskapsrettslige sider
 • Avklare skattemessige sider
 • Avklare regnskapsmessige regler
 • Verdivurdering av fisjon objekter
 • Hjelpe til med å oppfylle kravene for dokumentasjon ved fisjon
 • Redegjørelse og uttalelse fra revisor
 • Hele den praktiske fisjonsprosessen

Kontakt oss idag for uforpliktende dialog om behov!

Forhandlingsteknikker for din virksomhet

De fleste av oss forhandler hver eneste dag, enten det er i privat eller profesjonell sammenheng, og ofte uten at vi er klar over det. Mange virksomheter kan få store økonomiske gevinster gjennom økt bevisstgjøring og økt kompetanse innenfor forhandlinger. Våre konsulenter kan bidra med:

 • Opplæring i forhandlingsteknikk
 • Øvingsoppgaver tilpasset virksomheten
 • Spesifikk opplæring i kommunikasjon
 • Hjelp til utarbeidelse av styrende dokumentasjon
 • Verktøy for analysering basert på anerkjente modeller
 • Coaching av medarbeider for å øke bevissthet og selvtillit

Kontakt oss idag for uforpliktende dialog om behov!

Forarbeid & risikovurdering

Et vellykket resultat av fusjon krever grundige prosesser før, under og etter at selskapene eller forretningsområdene er slått sammen. Det er dermed ikke gitt at fusjon mellom selskapene gir den ønskede effekten man hadde håpet på. Våre konsulenter har lang og bred erfaring med alle fusjonsprosesser og dermed kan vi hjelpe med:

 • Vurdere alternative fusjon løsninger
 • Avklare selskapsrettslige sider
 • Avklare skattemessige sider
 • Avklare regnskapsmessige regler
 • Verdivurderinger av fusjon objekter
 • Hjelpe til med å oppfylle kravene for dokumentasjon ved fusjon
 • Due diligence prosesser i forbindelse med fusjoner
 • Hele den praktiske fusjonsprosessen

Kontakt oss idag for uforpliktende dialog om behov!

Personvernerklæringen – en kontinuerlig prosess

Personvernforordningen, mer kjent som GDPR, er loven om behandling av personopplysninger. Denne loven gjelder absolutt alle og derfor er det viktig at du med egen virksomhet setter deg inn i disse reglene. Personvernerklæringen gir forbrukeren flere rettigheter slik som rett til innsyn i egen data og rett til at dataen blir slettet. Da disse rettighetene tredde i kraft våren 2018 medførte det en rekke strengere krav til virksomheter som igjen har ført til en massiv omstilling. I tillegg til dette kommer det fortløpende nye krav som legges til, og som må følges opp, slik at GDPR ikke er noe du bare kan implementere en gang i virksomheten for så å være ferdig med det. Kravet til personvern er en kontinuerlig prosess som du må tilpasse din virksomhet til hele veien. Vi hjelper deg ikke bare med å få kontroll på GDPR men også å snu det rundt til å bli et konkurransefortrinn. GDPR gir din virksomhet nye muligheter og våre konsulenter kan hjelpe deg med tilpasningene og utviklingen av denne prosessen i din virksomhet. Vi kan bidra med:

 • Komplett gjennomføringsprogram for virksomheten
 • Analyse av dagens status for GDPR
 • Systematisering og forbedring av interne registreringsstrukturer
 • Utarbeidelse av lovpålagt registreringsprotokoll
 • Utarbeidelse og sjekk av personvernerklæringer
 • Utarbeidelse og sjekk av databehandleravtaler
 • Utarbeidelse av prosedyre for håndhevelse av GDPR
 • Lovpålagte risikovurderinger
 • Intern bevisstgjøring i virksomheten
 • Programvare knyttet til GDPR

Kontakt oss idag for uforpliktende dialog om behov!

Forarbeid, due diligence, avtaler, oppfølging og risiko

Å kjøpe en eller flere virksomheter kan være en god måte å få din virksomhet til å vokse på. Det kan også være en god strategi for å fjerne markedsandeler eller for å fjerne en konkurrent fra markedet. Likevel kan det medføre en del risiko å kjøpe en annen virksomhet som du bør være klar over før du starter prosessen. Et kjøp reiser mange viktige spørsmål som må håndteres på en fornuftig måte. Våre konsulenter har deltatt i mange kjøp i bedriftsmarkedet og er derfor gode å ha til hjelp når du skal starte på prosessen. I tillegg har vi et meget godt nettverk med kontakter slik at vi kan hjelpe deg med å finne bedrifter som er til salg og hjelpe deg med å komme i kontakt med dem. Vi kan også hjelpe deg med:

 • Hele kjøpsprosessen
 • Prisvurdering og verdivurdering
 • Due diligence-prosesser
 • Åpen henvendelse og dialog
 • Diskré eller anonym prosess
 • Forhandlinger og inngåelse av avtaler
 • Dokumentasjon og formaliteter
 • Skattemessige forhold
 • Regnskapsmessige forhold
 • Hjelp av en konsulent til deler av prosessen

Kontakt oss idag for uforpliktende dialog om behov!

Å kommunisere er noe vi må gjøre hver eneste dag og for noen faller god kommunikasjon naturlig, mens det for andre er en mer krevende øvelse. Mange virksomheter kan få økonomiske gevinster gjennom økt fokus og bevisstgjøring i forbindelse med kommunikasjonsprosesser. Våre konsulenter kan bidra med:

 • Intern kursing i kommunikasjon
 • Økt forståelse rundt egen og andre kommunikasjonskode
 • Optimalisering av kommunikasjon Internt/eksternt
 • Optimalisering av gjennomslagskraft
 • Generell kommunikasjonsstrategi
 • Kompensasjonsstrategier for enkeltindivider

Kontakt oss idag for uforpliktende dialog om behov!

Kartlegging av kompetanse og utvikling av kompetanse

Utvikling av kompetanse er et bredt område som omfatter alle funksjoner i bedriften og involverer alle ansatte i bedriften. Alle ansatte, inkludert ledelsen, må utvikle seg for å sikre vekst og bedre resultater. Nøkkelen er å identifisere de riktige metodene og endringene som er nødvendige for din bedrift. Det kan være at endringer i arbeidsmetoder, holdninger, kunnskap eller systemer kan sikre utvikling for virksomheten. Vi kan hjelpe deg med å:

 • Gjennomføre kartlegging av kompetanse
 • Utarbeide målrettete program for å heve kompetanse
 • Coache medarbeidere og ledere
 • Drive målrettet individuell utvikling
 • Utarbeide interne ordninger og metoder for opplæring
 • Utarbeide mentor- eller fadderordninger
 • Gjennomføre omskolering og endringer
 • Være en sparringspartner for vurderinger
 • Bidra for å tilegne ny kunnskap
 • Være en totalleverandør av kurs for bedriften

Kontakt oss idag for uforpliktende dialog om behov!

Coaching for ledere, trening av nye ledere og leder analyse

Utvikling av ledere er helt naturlig og absolutt nødvendig for å sikre vekst i virksomheten. Lederutvikling innebærer økt forståelse og økt kompetanse som leder. Som ny leder opplever de aller fleste en bratt læringskurve som er noe tilfeldig avhengig av hendelser underveis, løpende prosesser og situasjoner i selskapet. De færreste er bevisst sin egen utvikling som leder derfor bør det ikke legges til rette for at utviklingen skal skje tilfeldig. Det er både effektivt og fornuftig å planlegge for en systematisk tilegnelse av kompetanse for å sikre en god utvikling for virksomheten. Vi har en rekke kurs som sikrer den kompetansen og utviklingen en leder trenger, i tillegg til at vi kan hjelpe til med:

 • Analyse av leder og egenvurdering
 • Stillingsinstruks for leder
 • Personlig veiledning/egen leder PT
 • Coaching for forskjellige lederroller
 • Intern eller ekstern mentor for leder
 • Fadderordning for nye ledere
 • Trening med utgangspunkt i caser
 • Trening på prosesser
 • Modulbasert utvikling for ledere

Kontakt oss idag for uforpliktende dialog om behov!

Når det er behov for en midlertidig leder

For mange virksomheter kan det være veldig nyttig å leie inn en erfaren midlertidig leder, og det kan være mange forskjellige grunner for det. Noen kan ha behov for å prøve ut ulike ledertyper i bedriften mens andre bedrifter kan ha behov for en sparringspartner eller å tilegne seg ny kunnskap om ledelse. Flere av våre tilknyttede konsulenter har levert tjenester innenfor management for hire og interimledelse i over 20 år. Vi kan raskt og effektivt løse dine midlertidige behov for en leder på ulike nivåer. Våre tjenester innebærer:

 • Leie av leder på toppleder nivå i konsern
 • Leie av leder med funksjon som daglig leder
 • Leie av leder med funksjon som avdelingsleder
 • Leie av leder til prosjekter eller ulike faser
 • Leie av leder til åremål ordninger
 • Behov for delvis deltakelse i forbindelse med rekruttering
 • Behov for sparringspartner for vurderinger
 • Bidra for å tilegne ny kunnskap

Kontakt oss idag for uforpliktende dialog om behov!

Medarbeidersamtaler & medarbeiderundersøkelser

Å ha fokus på medarbeidere har blitt mer populært i nyere tid og det med god grunn. Hvis det blir gjort riktig så vil det ha en økonomisk gevinst for virksomheten. I praksis er det mange virksomheter som har mye å hente på å satse bevisst og målrettet på å utvikle sine medarbeidere. Våre konsulenter har lang erfaring med HR og personal som kan være til god hjelp i utvikling av medarbeidere. Vi kan hjelpe til med:

 • Analyser av medarbeider
 • Analyser av arbeidskultur
 • Kompetansekartlegging
 • Medarbeidersamtaler (MBO)
 • Kartlegging av medarbeidertilfredshet
 • Løsninger for omorganisering
 • Juridiske rammer og formalia
 • Coaching av medarbeidere og ledere
 • Samspill med bemanningsbyråer
 • Sparringspartner for styret og ledelsen

Kontakt oss idag for uforpliktende dialog om behov!

Hva bør bedriften tenke på ved nedbemanning?

Nedbemanning og prosessene rundt nedbemanning kan være et nødvendig onde i tøffe tider for virksomheten eller for å tilpasse seg nye markedssituasjoner. Det er viktig å sette seg inn i reglene som gjelder for nedbemanning og undersøke om det finnes gode alternativer før prosessen settes i gang. På forkant bør det avklares hvilke konsekvenser som kan komme av en nedbemanningsprosess og om det vil føre til ytterlige tap av medarbeidere slik at det blir vanskelig å drive virksomheten videre. Det er mye usikkerhet rundt en slik prosess og vi kan tilby hjelp på mange av disse områdene:

 • Konsekvensanalyse/risikoanalyse
 • Identifisere alternativer
 • Utredning og rådgivning i prosessen
 • Løsninger for omorganisering
 • Juridiske rammer og formalia
 • Program og støtte for overflødige
 • Coaching av medarbeidere og ledere
 • Dialog med NAV og bemanningsbyråer
 • Sparringspartner for styret og ledelsen

Kontakt oss idag for uforpliktende dialog om behov!

Personlig coach, utviklingsprogram og ledertrening

Den første lederjobben er for mange en kraftig omveltning av hverdagen på jobb. Det åpenbarer seg ofte forandrede eller helt nye relasjoner til kollegaer og til omgivelsene rundt på arbeidsplassen. I lange perioder oppleves for mange overgangen inn i rollen som leder som svært krevende og sterkt belastende. Denne opplevelsen kan formildes eller unngås ved å sette opp et gjennomtenkt system for nye ledere og eksisterende ledere. Vi kan tilby hjelp med dette:

 • Prosess for bevisstgjøring for førstegangsledere
 • Innføring og stillingsbeskrivelse
 • Utarbeide målsettinger
 • Grundig definering av rollen og ansvaret
 • Coaching for nye leder
 • Fadderordning for nye ledere
 • Opplæring og kurs for ledere
 • Analyser og tiltaksplaner
 • Klargjøring av karrieremuligheter/karrierestige

Kontakt oss idag for uforpliktende dialog om behov!

Hvordan øke innovasjonsevnen og omstillingstakten?

Bedrifters rammebetingelser endres stadig raskere. Nye konkurrenter entrer scenen. De konkurransefortrinnene man har i dag kan bli en hemsko i morgen. Dette stiller større krav til innovasjonsevne og omstillingstakt enn noen sinne. Stadig innovasjon og omstilling er det nye normale, og de fleste bedrifter er ikke godt nok forberedt på dette. Innovasjon og omstilling må rett og slett bli en del av bedriftens kultur, og utgangspunktet for dette må hele tiden være kundens reelle behov. Man må inngående forstå hva kunden førsøker å få gjort med de produkter og tjenester man leverer, og ha dette som mantra i en kontinuerlig prosess for innovasjon, forretningsutvikling og omstilling. Utfordringen er å starte før man må. Da er det ofte for sent. Signaler på at endringer er i gjære kommer ofte relativt tidlig, men de færreste bedrifter evner å ta hensyn til disse før det er for sent. De fleste av oss ser alt gjennom «fortidens» briller. Vi jobber med slike utfordringer og kan hjelpe din bedrift med:

 •  Fasilitere innovasjonsprosesser
 • Analysere potensielle bransjeskift og konsekvenser
 • Evaluere sannsynlighet for disrupsjon
 • Identifisere og utnytte økosystemer
 • Utvikle fremtidsscenarier
 • Definere strategiske dilemmaer
 • Definere gapet mellom omstillingsbehov og evne.
 • Analysere og forbedre verdiløftet (den verdi vi skaper for kunden)
 • Utvikle nye forretningsmodeller
 • Teste nye forretningsmodeller
 • Fasilitere omstillingsprosjekter

Kontakt oss idag for uforpliktende dialog om behov!

Risikoanalyse & kanalisering/reduksjon av risiko

Endringstakten i omgivelsene rundt oss øker stadig, og jo mindre oversikt vi har, jo større risiko omgir vi oss med. Gjennom å sette styring av risiko i system, kan mange virksomheter redusere sannsynligheten for å havne i unødvendig krevende situasjoner med potensielt store, negative konsekvenser. Våre konsulenter kan bidra med:

 • Implementering av system for risikostyring (ISO 9001:2015 og 14001)
 • Analyse av risikoeksponering i virksomheten
 • Mulighetsvurderinger
 • Etablering av risikokriterier
 • Risikoreduserende tiltak
 • Risiko- og mulighetsvurderinger
 • Hjelp til overvåking og gjennomgang

Kontakt oss idag for uforpliktende dialog om behov!

Forarbeid & risikovurdering

Å selge en eller flere virksomheter kan medføre en risiko og det er noe som du bør være klar over før du starter prosessen. Et salg reiser mange viktige spørsmål som må håndteres på en fornuftig måte. Våre konsulenter har deltatt i mange salg i bedriftsmarkedet og er derfor gode å ha til hjelp når du skal starte på prosessen. I tillegg har vi et meget godt nettverk med kontakter slik at vi kan hjelpe deg med å legge ut virksomheten for salg og hjelpe deg med å komme i kontakt med de som er ute etter å kjøpe. Vi kan også hjelpe deg med:

 • Hele salgsprosessen
 • Prisvurdering og verdivurdering
 • Utarbeide salgsprospekt
 • Forberedende due diligence
 • Risikoanalyser
 • Markedsføring og innsalg
 • Forhandlinger og inngåelse av avtaler
 • Dokumentasjon og formaliteter
 • Skattemessige forhold
 • Regnskapsmessige forhold
 • Hjelp av en konsulent til deler av prosessen

Kontakt oss idag for uforpliktende dialog om behov!

Utvikling av salgssjef & motivasjon av medarbeidere

Hvor mange selskaper har ikke forfremmet sine beste selger til salgssjef, for så å se at salgstallene stuper og at systematikken svikter? God salgsledelse er en kunst. En god salgsleder bør ha de riktige egenskapene og forutsetningene for å kunne gjøre jobben sin. Mye handler om å vite hva man skal selge til hvem og på hvilken måte. Vi kan bistå på disse områdene innen salgsledelse:

 • Prosesser for å leie en salgsleder
 • Utvikling av salgsleder og selgere
 • Hjelp til rekruttering
 • Coaching for salgsledere
 • Utvikle kompetanse i salg og forhandlinger
 • Bistå i omfattende salg og forhandlinger
 • Case-basert utvikling av egenskaper i salg

Kontakt oss idag for uforpliktende dialog om behov!

Praktisk ledelse & corporate governance

Selskapsledelse, på ulike plan og nivåer, kan ivaretas på flere måter. Det kan være en god løsning å ansette ledere med riktig kompetanse eller å utvikle ledere internt i egen virksomhet. Eller så kan det vurderes å leie inn ledere for lengre eller kortere perioder. Vi kan bistå på de fleste områder innenfor ledelse av virksomheter:

 • Management for hire prosesser
 • Utvikling av ledere og ledergrupper
 • Hjelp til rekruttering
 • Tilgang til lederbank med kandidater
 • Coaching for ledere
 • Fadder- og mentorordninger for ledere
 • Bistand til ledelse innen ulike fagområder
 • Lage interne program for lederutvikling
 • Case-basert utvikling

Kontakt oss idag for uforpliktende dialog om behov!

Skaper en arena for ideer og løsninger

En tankesmie er en arena for utvikling og formidling av kunnskap. I forretningslivet blir dette ofte brukt i form av workshops hvor det formidles og utvikles ideer for viktige områder i et fellesskap. Dette er ofte en effektiv måte å koble kunnskap og forretningsutvikling i tillegg til å få ferske innspill til problemer og utfordringer i virksomheten. Det er ikke sikkert dine utfordringer er dine alene og mange ganger er løsningen å få et nytt sett med øyne til å se på saken. Vi kan hjelpe til med å arrangere workshop og tankesmier som bidrar til å løse utfordringer eller hvor du kan høste muligheter. Vi kan arrangere det hele og delta som coach eller konsulent.Kontakt oss idag for uforpliktende dialog om behov!

Kontakt oss
Øvre Slottsgate 17,
0157 Oslo