Styrets ansvar og krav til handling i krevende og kriselignende tider

Vi er inne i ekstraordinære «korona-tider».

Det er en krevende situasjon for mange styremedlemmer denne siste periodens ekstraordinære dager og uker. I slike ekstraordinære situasjoner og perioder må man som styremedlem være bevisst sitt særskilte ansvar for å handle, «ta affære», stille spørsmål og krav, være en aktiv pådriver for å avdekke selskapets status, risiko-områder og handlingsalternativer. Aktivitetsplikt og handleplikt er nå sentrale begrep for styremedlemmer.

Nå er tiden da det virkelig kommer frem om du er «rett person på rett plass».

Det kreves gode ferdigheter for å «seile i medvind» og utnytte den til det optimale. Det kreves ofte langt mer å manøvrere i motvind, både av «skipper» og «mannskap». Mye av det samme ser man om igjen og om igjen i et historisk perspektiv innen ledelsen av næringsliv, i stor som liten «business», og selv i ideelle foreninger, organisasjoner og lag. Det er noe helt annet å styre trygt gjennom vanskelig farvann, og ofte er det andre former for styre- og lederegenskaper som nå blir helt vesentlig.

Nyhetsbildet er fullt av skrekkscenarier, av gode og mindre gode råd, av massesuggesjon og «opphausing» av små og store konkrete hendelser, av konkurs- og krisesituasjoner, av situasjonsutvikling fra time til time for antall smittede, døde, permitterte, av mulige «redningspakker» og tiltak. Det gjør det ikke lettere å manøvrere og ta de riktige beslutningene – hverken privat eller i styrerommet.

Når slike situasjoner vi nå er inne i oppstår blir virkeligheten dramatisk for de fleste selskaper og aktører i samfunnet. Styret er i de fleste selskaper det øverste ledelsesorgan. Det er her styret som har det overordnede forvaltnings- og tilsynsansvaret og i ekstraordinære situasjoner som dagens skjerpes ansvaret betraktelig.

Det betyr videre at styrene i svært mange selskaper nå vil ha en aktivitetsplikt utover det som er normalt.

«Styremedlem eller daglig leder i en bedrift kan bli erstatningsansvarlig overfor aksjonærer, kreditorer, kontraktspartnere, offentlige myndigheter og omkringliggende samarbeidspartnere og aktører.»

Styrets ansvar og plikter er regulert spesielt i aksjeloven, men også i annen selskapslovgivning

Endringer i aksjeloven de siste årene har skjerpet det personlige ansvaret for både styremedlemmer og daglige ledere. Vi har videre fått en rekke andre nye lover og regler, samt tillegg og presiseringer i eksisterende lovgivning, samt utvidet rettspraksis innen emnet som bidrar til økt fokus omkring styrets ansvar: Forskrift om internkontroll (HMS), ny Arbeidsmiljølov, GDPR- bestemmelser/Personvernlovgivningen for å nevne noen få, men sentrale og omfattende områder. Vi har også fra 01.01.2020 fått betydelige skjerpelser på enkeltområder for styret sin del. Styrets ansvar og plikter har således blitt mer detaljert beskrevet, og det har blitt langt enklere å fastslå om man har overtrådt lovbestemte plikter. Derfor står i disse dager tusenvis av styremedlemmer overfor en helt ny hverdag for styremedlemmer.

«En helt ny hverdag for styremedlemmer»

Først og fremst betyr dette at for styrer i svært mange virksomheter har nå forpliktelsen til:  å skaffe seg oversikt over selskapets situasjon umiddelbart allerede inntruffet. Styret bør i dagens situasjon oftest ikke vente til neste ordinære styremøte med å bli oppdatert og skaffe seg nødvendig informasjon. Det betyr i realiteten at mangt et styre nå må ta aktive og drastiske grep, samt støtte daglig leder og administrasjonen i denne høyst ekstraordinære situasjonen. En annen spesiell utfordring i denne «korona-situasjonen» er den raske utviklingen som finner sted, ofte på daglig basis, vedrørende offentlige tiltak, rettslige endringer og eventuelle praktisk nødvendige løsninger eller handlinger knyttet  til ulike sider av driften.

Dersom styret og de enkelte styremedlemmer forholder seg passiv og ikke håndterer situasjonen på en aktsom måte, risikerer det enkelte styremedlem i ytterste konsekvens å pådra seg erstatnings- eller straffansvar.

Ethvert styremedlem har en selvstendig rett og plikt til å kreve at styret behandler spesielle saker. «..ethvert styremedlem og daglig leder kan kreve at styret samles for å behandle bestemte saker» sier loven klart.

Man kan således ikke som styremedlem lene seg tilbake å vente – for lenge – på at styreleder setter saker på dagsorden. Selv om det er styreleders oppgave å innkalle til styremøte for behandling av saker er det altså ethvert styremedlem som har ansvar for at styret totalt sett fremmer de rette saker til gjennomgang og behandling.  

I disse dager kan det være lite heldig, og direkte i strid med helsemyndighetens anbefalinger å gjennomføre styremøter på den tradisjonelle måten. Det er absolutt ikke en situasjon som fratar styret noe ansvar, heller motsatt.

Vi har idag en rekke måter å gjennomføre møter på og hensynet til bedriftens «ve og vel» kommer først.

Skype, Messenger, Teams, GoToMeeting, gjennomgang og behandling pr telefon, pr epost eller andre former for videokonferanser er tilgjengelige løsninger for de fleste. Dette vil være naturlig valgbare alternative møteformer i disse tider, der enkeltsaker, diskusjoner, oppdateringer, rapportering eller fullstendig behandling av styresaker kan finne sted.

Man kan også benytte / eller kombinert benytte en styreportal. BoardLog Protocol er en slik portal, et nett-basert system for styrearbeid fra a-å, med innlogging, sikring av styredokumenter, bankID ved avstemming etc. Kombinert kan du få hjelp og assistanse fra Styreforeningens styrekonsulenter.

(Ta gjerne kontakt med Jan Christian Bernhardt, jan.christian@styreforeningen.no / +47 934 35 222 for demonstrasjon, spørsmål, bestilling eller annet vedr. BoardLog)

Hva med forsikring i situasjoner og tider som dette?

Vi vil påpeke sammenlikningen med det å ha førerkort / få lov til å kjøre en bil:

Kjører du bil – skal du ha førerkort – og derav forventer samfunnet og forsikringsselskapet at du er kjent med reglene i trafikken. Det forventes at: du vet – at om du bryter trafikkreglene – så får det konsekvenser. Tar du «fart» og kjører bilen inn i en vegg – bør du vite at det er høyst tvilsomt at du får dekket dette av forsikringen.

Når du sier ja til et styreverv, forventer lovgiver at du har satt deg inn i «kjørereglene» for den aktuelle selskapsformen og for styrets arbeid og ansvar. Du kan gjøre feil som en forsikring dekker, men direkte brudd på / glemme å følge opp et lovregulert område innen «trafikkregler» for virksomhetsstyring, det forventer forsikringselskapet at du ikke gjør. Det kan du absolutt ikke forvente at en forsikring vil dekke!

Det er nemlig slik at krav og forventninger til et styre er omtrent identisk uavhengig av selskaps- / eller virksomhetstype. Noen få unntak og særbestemmelser finnes for stiftelser, ASA, Sparebanker, Inter-kommunale selskap etc, men 90 – 97% det samme innhold, omfang og ansvar gjelder for alle områder i samfunnet der det velges et styre til å forestå deler av en virksomhets styring og øverste ledelse.

Et styreverv er personlig. Ansvaret som styremedlem er derav et kollektivt ansvar for styremedlemmene, som kan medføre et direkte og personlig / individuelt krav til deg som styremedlem. Dette innebærer at det enkelte styremedlem er personlig ansvarlig for et mulig erstatningskrav.  

En skadelidt kan som hovedregel velge hvem av de ansvarlige styremedlemmene vedkommende vil «gå på» for å få dekket sitt erstatningskrav når en dom om erstatningsansvar foreligger.  Et styremedlem hefter således i prinsippet med hele sin personlige formue hvis man skulle bli saksøkt på grunn av et mulig styreansvar. Dersom en kreditor da retter sitt krav mot deg direkte må du betale! Du kan gå til sivilt søksmål for å få fordelt dette kravet med / overfor de andre styremedlemmene – og det kommer du vanligvis til å få medhold i.

Spørsmålet er: Har de andre penger? Hvor lang tid tar prosessen og hva koster den delen av prosessen deg?

Antallet styre­medlemmer som blir saksøkt er kraftig økende, og er mer enn fordoblet de siste årene. Andelen som dømmes har også økt de de siste 3-5 år, og mer enn 80% av saksøkerne har fått medhold. De saker som havner i retten er nok bare toppen av isfjellet. Det er mange saker som ender som forlik på advokatkontor, i styrerom, i forliksråd eller i prosess hos annen tvisteløsnings-/meglingsinstans før det når rettsapparatet.

I følge flere forsikringsselskaper, er de vanligste feilene styremedlemmer gjør, som fører til at de blir anklaget for å ha forsømt sitt styreansvar og dermed brutt aksjeloven, følgende:

  • Informerer ikke kredittleverandører og långivere om svak økonomi og forverret likviditet
  • Manglende styring med og kontroll av selskapet i en krevende periode
  • Begjærer oppbud for sent, det vil si drifter selskapet på kreditors regning
  • Feilinformasjon til eiere og investorer

Sjekkliste for styret i krevende tider

NB! Sjekklisten er utarbeidet på generelt grunnlag og kan ikke benyttes som en total eller spesifikk sjekkliste alene.

Kan benyttes av et styre i dets nødvendige arbeid i krevende tider, men kan være til god hjelp for styrets videre arbeid.

Dagens «korona-situasjon» er selvfølgelig spesielt gjenspeilet i denne sjekklisten.

Tips! Velg gjerne en i styret / påse at det parallelt med prosessen og gjennomgangen av denne sjekklisten mm føres en detaljert beskrivelse av spørsmål, tiltak, handlinger etc slik at dere får et best mulig grunnlag for en fremtidig utgave av «krisehåndteringsplan» for virksomheten.

Du kan booke tid med en av våre Styrekonsulenter for en dialog om utfordringer i din bedrift. Mange er i disse dager usikre på hva man som styre konkret skal og må gjøre og hvilke handlinger som kreves. Book tid i vår kalender for et telefonmøte med en av våre styrekonsulenter her.

Hva trenger du hjelp til?
Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Bistand og veileding for din virksomhet

Ta kontakt med oss

Har du spørsmål? Ønsker å starte en dialog med en av våre konsulenter? Eller trenger du bistand i forhold til temaet i denne artikkelen? Ta kontakt i dag.

Del artikkelen med andre