Søk
Close this search box.
Søk

Styret sørger for rett daglig leder − Regelmessig evaluering er viktig

Styret sørger for rett daglig leder − Regelmessig evaluering er viktig

Forfatter: Bjarne Aamodt

Den mest sentrale oppgaven for det verdiskapende styret er å sørge for å ha den riktige og motiverte daglige leder for virksomheten til enhver tid. Som et av de viktigste tiltakene for å sikre dette, bør styret gjennomføre en årlig systematisk evaluering av daglig leder. Dette er nødvendig med henblikk på den raske utviklingen som nå skjer innen teknologi, klima, markedet og andre forhold, som setter stadig nye krav til oppgaver og egenskaper hos daglig leder. Styret må sikre seg at daglig leder har de nødvendige kvalifikasjoner og er motivert for neste fase i virksomhetens utvikling, og derved finne frem til hvilke tiltak som må gjennomføres i den daglige ledelsen for å sikre god utvikling.

STYRETS EVALUERING AV DAGLIG LEDER; HENSIKT

I vissheten om at en velfungerende daglig leder er av avgjørende viktighet for at virksomheten skal utvikle seg på en god måte, må dette forplikte styret til å vie nødvendig oppmerksomhet på å sikre at daglig leder er den rette for virksomhetens videre utvikling. Et meget hensiktsmessig tiltak fra styrets sin side for å sikre dette, er å gjennomføre regelmessig en strukturert evaluering av daglig leder. 

Normalt vil styrets evaluering av daglig leder bli å gjennomføre rundt hvert årsskifte, og da ved både å vurdere hvordan utviklingen har vært i året som har gått, og hvilke krav som må stilles til daglig leder for kommende år. Det kan selvsagt også være behov for en slik evaluering på andre tidspunkter enn rundt årsskiftet.

STRUKTURERT MÅTE FOR EVALUERING AV DAGLIG LEDER

En strukturert tilnærming til styrets evaluering av daglig leder er å gjennomgå alle aktuelle forhold vedrørende den daglige ledelse, med henblikk på å identifisere forbedringsbehov og -muligheter innen følgende forhold:

  • Daglig leders kunnskaper om, og forståelse av, premissene for virksomheten, herunder formål og mål, styrets vedtatte strategi, aktuell lovgivning og andre reguleringer, interessenters krav og forventninger, etc.
  • Daglig leders kompetanseprofil og andre egenskaper.
  • Daglig leders arbeidsform, herunder interaksjon med styret.
  • Daglig leders utøvelse av sine roller og oppgaver.

En anbefalt fremgangsmåte å utføre evalueringen på er å gjennomføre følgende oppgaver:

Fakta-innhenting

Styret kan gjennom en nettbasert eller samtalebasert undersøkelse blant styrets medlemmer og daglig leder få registrert/kartlagt hvordan situasjonen er vedrørende forholdene nevnt ovenfor. Gjennom dette fås både styremedlemmenes oppfatninger og daglig leders egen oppfatning av situasjonen.

Analyse

Det er viktig at det foretas en analyse av de innhentede fakta, gjennomført av en kompetent person (f.eks. styreleder eller en annen ressursperson), slik at en kan få identifisert de prioriterte forholdene for videre behandling i styret.

Analysen blir rapportert gjennom en oppsummerende analyserapport, som vil være underlaget for styrets plenumsbehandling av daglig leder-evalueringen.

Styrets behandling

På basis av analyserapporten diskuterer styret behov for forbedringer i daglig leders kompetanse og andre egenskaper, arbeidsform og utøvelsen av daglig leders oppgaver.

Styret konkluderer på ønskede/nødvendige forbedringsbehov, og aktuelle tiltak.

Gjennomføring av tiltak

Styreleder vil gjennom en konstruktiv medarbeidersamtale med daglig leder kommunisere de konkluderte forbedringsbehovene/ -tiltakene, og deretter følge opp at de blir gjennomført.

Ved en eventuell konklusjon om behov for å skifte daglig leder, blir dette å effektuere på en ordentlig og forsvarlig måte av styret.

DAGIG LEDER-EVALUERINGEN SOM LEDD I MOTIVASJON

Som belyst ovenfor er det en nødvendighet å ha en daglig leder med de rette kvalifikasjoner og andre egenskaper. Men dette er ikke tilstrekkelig for vellykket daglig ledelse. Daglig leder må også være motivert for oppgaven!

Med dette som siktemål er det viktig at daglig leder-evalueringen gjøres på en slik måte at det bidrar til daglig leders motivasjon! 

For å oppnå denne motivasjonseffekten stilles det betydelige krav til styreleder, som i kraft av å være bindeleddet mellom styret og daglig leder må sørge for å ivareta tilbakemeldingen av evalueringen til daglig leder på en konstruktiv og motiverende måte. 

STYREFORENINGEN HAR KOMPETANSE OG VERKTØY

Styreforeningen har gjennom sine styrekonsulenter kompetanse og verktøy for evaluering av daglig leder. Ta gjerne kontakt for nærmere belysning av temaet, og eventuell forespørsel om bistand til evalueringen.

Styret sørger for rett daglig leder − Regelmessig evaluering er viktig

Hva trenger du hjelp til?

Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Flere av våre artikler:

Kontakt oss
Øvre Slottsgate 17,
0157 Oslo