Styresekretæren – saksgang og dokumentasjon

Kurset gir grunnleggende kunnskap om reglene som er vesentlige for styrets funksjon, og en innføring i styrets arbeid og saksbehandling med vekt på formelle forhold som innkallinger, dokumentasjon og protokollregler.

Detaljer for kurset

 • Bli kjent med de formelle forholdene knyttet til styrearbeid
 • Lær deg hva som skal føres opp i protokollen og hva reglene sier videre
 • Lær deg kravene som stilles til styremøter og andre formaliteter

Kurset legger vesentlig vekt på de formelle forhold som er knyttet til styrets arbeid, som innkallinger, dokumentasjon og ikke minst protokoll regler i praksis.

Kurset legger også vesentlig vekt på aksjelovens hovedbestemmelser om styreprotokoll:

Det skal føres protokoll (referater) over styrebehandlingen av alle saker. Styreprotollen skal minst angi tid og sted, hvem som deltar på møte, behandlingsmåte og styrets beslutninger. Er styrets beslutninger ikke enstemmig, skal det angis hvem som har stemt for og imot. Styremedlemmer og daglig leder som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen.

Det skal fremgå at saksbehandlingen oppfyller kravene i Aksjelovens §6 – 24, og styreformannen skal bekrefte at referatet dekker det som skjedde på møtet før protokollen sendes ut til styremedlemmene. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen. Har styret minst fem medlemmer, og er beslutning truffet i styremøte, kan styret velge to til å underskrive. I så fall skal utskrift sendes samtlige styremedlemmer med frist for merknader, som i tilfelle kan kreves inntatt i protokollen.

Ovennevnte angir en del viktige poster og punkter som stilles som minimumskrav til en styreprotokoll. Imidlertid er det viktig å ha en oversikt over dokumenter og krav til dokumentasjons som stilles i forbindelse med protokollering og det er en rekke praktiske områder ved styreprotokoll og dokumentasjon i forbindelse med styrearbeid et styremedlem bør være oppmerksom på.

Maler med eksempler for vurdering og gjennomgang av styreprotokoller og dokumentasjon for styret følger med i kurset.

Kursinnhold:

 • Grunnleggende regler om styrets funksjon, arbeid og saksbehandling
 • Innkallelsens utforming, formelle krav, oppbevaring, utsendelse og oversendelse
 • Underlagsdokumentasjon til styremøter som krav, behov, ønsker og praktisk tilrettelegging
 • Styreprotokollens utforming, formelle krav, oppbevaring, utsendelse og oversendelse
 • Deltakelse, behandlingsmåte, beslutningsdyktighet, tilførsler i protokoll og signering
 • Styreinstruksen og vedtekters innvirkning på styresaker, protokoll og dokumentasjon
 • Styrets årsberetning med ulike situasjonsavhengige betraktningsmåter med eksempler på hvordan
 • Hvordan styrets årsberetning kan utformes i ulike situasjoner
 • Innsyn i styrets protokoller og uthenting av informasjon fra styrets protokoller

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuell kursdag

Alle våre åpne kurs kan også leveres som «Individuell kursdag» til våre medlemmer. Noen få kurs leveres kun som individuell kursdag. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier