Styrenettverksgrupper – løpende egenutvikling

Noen av Styreforeningens medarbeidere har gjennom en rekke år fasilitert fortrolige styrenettverksgrupper (herunder via tidligere: iStyrelsen AS) som en arena for praktisk læring og nettverksbygging innen eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid.

De senere årene har det vært tre styrenettverksgrupper, – to grupper i Oslo-området og én i Midt-Norge. Nå sikter vi mot å utvide antall grupper til flere steder i Norge, og antakelig også en digital gruppe for å gi tilbud til de som ikke bor sentralt i forhold til stedene hvor de fysiske møtene avholdes.

Hensikt med styrenettverksgrupper

Utgangspunktet for styrenettverksgruppene er at den verden vi lever i, har en dynamikk som gjør at styring og ledelse av bedrifter må stadig effektiviseres og strategisk tilpasses. Det å kontinuerlig kunne lære av hverandres ageringer, erfaringer og kompetanser, har vist seg å være særdeles verdifullt med henblikk på verdiskapingen i virksomhetene.  Men det er en forutsetning at det etableres en nødvendig fortrolighet blant deltakerne, slik at en kan adressere reelle praktiske problemstillinger som ofte er svært avgjørende for god styring. Dette sikres ved signering av konfidensialitet blant gruppens deltakere.

Kanskje den viktigste begrunnelse for å delta i en styrenettverksgruppe er at for de fleste problemstillinger i styrearbeidet så finnes det ikke et fasitsvar som en kan lese seg til. Beste løsningen kommer en frem til ved å bygge på akkumulert kompetanse og erfaringer. Hvis en da kan akkumulere slike erfaringer både gjennom egne erfaring og få tilgang til andres erfaringer, er dette med på å danne grunnlaget for stadig bedre løsninger, – som virker.

Vi får stadig positive tilbakemeldinger fra deltakerne i gruppene, hvorav det kan siteres fra følgende uttalelse fra Halvard Fjeldvær, konsernsjef i Svorka AS og med flere krevende styreverv:

– Styrenettverksgruppen gir meg anledning til å reflektere mine ideer og tentative løsninger på reelle problemstillinger i et fortrolig forum blant deltakerne i styrenettverksgruppen.

Halvard Fjeldvær,
Konsernsjef i Svorka AS

I tillegg til læring og kompetanseutvikling er hensikten med styrenettverksgruppene også nettverksbygging. Deltakelse i Styreforeningens styrenettverksgrupper bidrar til å utvide deltakernes profesjonelle nettverk.

Målgruppen for styrenettverksgruppene

Målgruppen er styreledere, styremedlemmer og andre i stilling med relasjon til selskapsstyring, herunder eiere, daglig ledere, valgkomité-medlemmer, advokater, revisorer og styresekretærer.

Best utbytte for deltakerne oppnås ved mest mulig mangfold blant deltakerne. Dette pga. at de fleste praktiske problemstillinger har en berøring til forskjellige aktører innen målgruppen.

På denne bakgrunn er det derfor viktig at rekruttering av deltakere inn i en gruppe må tilfredsstille tre viktige forhold, nemlig (1) at deltakerne har en betydelig kompetanse innen visse viktige faglige- eller ledelses-/styringsdisipliner, (2) at det rekrutteres et mangfold av forskjellige typer kompetanser innen målgruppen, og (3) at de rekrutterte deltakerne er villige til å bidra med sine synspunkter og kunnskaper på de adresserte problemstillingene i møtene i gruppen.

Profesjonell fasilitering av styrenettverksgruppene

For å oppnå den tilsiktede effekten av deltakelse i styrenettverksgruppene må det være en profesjonell og proaktiv fasiltering av virksomheten i gruppene. Et viktig grunnlag er å skape den nødvendige trygghet og fortrolighet, slik at de virkelige, praktiske problemstillingene kan bli adressert på en åpen måte, og ikke glattet over.  Dette er nødvendig for at det skal bli lærerikt for deltakerne i gruppen. Dernest bør fasilitator ha betydelig kompetanse og erfaring fra ledelse og styrearbeid for å kunne identifisere, forstå og bidra til å belyse de aktuelle tema som adresseres i gruppen.

Forfatter. Bjarne Aamodt, 11.02.2023

 

Hva trenger du hjelp til?

Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Flere av våre artikler: