Styrene bør reflektere samfunnets mangfold

Forfatter: Lyna Tran, styremedlem i Styreforeningen.

I dagens globaliserte verden er det avgjørende for virksomheter å ha et styre som kan representere og forstå ulike markeder, kulturer og perspektiver. Ved å inkludere kvinner og personer med ulik bakgrunn i styrerommet, øker man sjansene for å treffe riktige beslutninger som tar hensyn til et mangfold av faktorer.

Jeg har jobbet med virksomhetsstyring, strategi og styrearbeid i ulike bransjer og bedrifter i over 20 år, og har i de siste årene sett mange positive endringer i måten virksomheter drives på. En av de mest positive endringene jeg har observert, er en økende bevissthet rundt viktigheten av mangfold i ledelse og styrerommet. Samtidig bekrefter studier at det er en signifikant og positiv sammenheng mellom kvinneandelen og graden av innovasjon i bedrifter (Kilde: Styrekvinner fremmer innovasjon, 16.desember 2010, Handelshøyskolen BI, Audun Farbrot ).

Andelen av daglig lederstillinger og styreplasser besatt av kvinner i aksjeselskaper er økende, men det er fortsatt flest menn i styrene. I perioden 2009-2023 var andelen kvinnelige styrerepresentanter i aksjeselskaper om lag 18,4 prosent i gjennomsnitt (Kilde: Stadig flere kvinnelige styrerepresentanter, 8.mars 2023, Salah Eddine ZiadeErik Fjærli).

Det nye lovkravet om at små og mellomstore selskaper skal sørge for kjønnsbalanse i styret, trådte i kraft fra 1. januar 2024. Med dette lovkravet er Norge det første landet i verden som tar dette skrittet. Norske bedrifter må derfor gripe denne sjansen – vi kan med dette lovkravet bli rollemodeller for hele verden. 

Globalisering krever mer mangfold i styrene. Som kvinne og styremedlem i styreforeningen, har jeg selv erfart fordelene ved å ha en variert sammensetning av personer med ulik bakgrunn, erfaring og kompetanse i styrerommet. En høy grad av mangfold i styret kan bidra til bedre økonomiske resultater og mer innovasjon enn hos dem som ikke prioriterer mangfold. Samtidig kan det bidra til å tiltrekke og beholde talentfulle medarbeidere og styrke virksomhetenes omdømme både internt og eksternt, da et slikt styre vil kunne reflekterer det stadig mer mangfoldige samfunnet vi lever i. 

Jeg oppfordrer derfor alle virksomheter, uavhengig av bedriftens størrelse, til å prioritere mangfold i styrerommet. Dette innebærer ikke bare å inkludere flere kvinner, men også personer med ulik etnisk bakgrunn, alder, kompetanse og erfaring. Ved å åpne opp for mangfold vil man kunne ta bedre beslutninger, skape mer verdi for virksomheten og samfunnet, og sikre bærekraftig suksess på lang sikt. 

Til alle kvinnelige ledere i Norge – gjør dere klare for å inntre som styremedlemmer. Det vil være et stort behov for din kompetanse og erfaring i norske bedrifter og deres styrer fremover!

 

 1/ https://www.forskning.no/partner-ledelse-og-organisasjon-kjonn-og-samfunn/styrekvinner-fremmer-innovasjon/805444

 2/ https://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/eierskap-og-roller/statistikk/styre-og-leiing-i-aksjeselskap/artikler/stadig-flere-kvinnelige-styreledere

Foto: Tone Mella

Hva trenger du hjelp til?

Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Flere av våre artikler: