Styreleder og styreledelse

Styreleders oppgaver

Lederen for styret har noen særoppgaver i forhold til resten av styret, og det er styreleders hovedansvar at styret fungerer og at lover og regler følges. Dette krever kompetanse, innsikt og ikke minst tid.

Detaljer for kurset

 • Viktig kunnskap for deg som er styreleder
 • Lær om rollen og ansvaret som leder for styret
 • Innføring i regler og retningslinjer for styrearbeid

Det er styreleders ansvar at styret fungerer som styre og at lover og regler følges. Det er ikke alltid like lett å klargjøre omfanget og konsekvensene av disse oppgavene. I tillegg er styreleder som regel styrets ansikt utad. Det vil si at styreleder også fungerer som et bindeledd mellom styret og daglig leder og mellom styret og eiere. Dette krever både innsikt, kompetanse og tid.

I dette kurset vil avklare, bevisstgjøre og presisere rollen som styreleder i styret for deg. Du vil få kunnskap om aksjelovens bestemmelser og retningslinjer slik at du kan utføre et forsvarlig styrearbeid. Du vil lære om det praktiske styrearbeidet og formaliteter slik at du får et bedre grunnlag for et effektivt og samarbeidende styre. Vi har lagt til rette for at du kan utveksle erfaringer med andre deltakere på kurset

Kursinnhold:

 • Styreleder – leder eller sjef?
 • Valg av styreleder
 • Valg av styrekollegiet
 • Hva styremedlemmene må bidra med
 • Styreleders hovedoppgaver
 • Styreleders ansvar etter aksjeloven og annen lovgivning
 • Saksforberedelser og saksbehandling
 • Møteledelse og styrebehandling
 • Eierstyring og selskapsledelse/corporate governance
 • Arbeidende styreleders juridisk ståsted og praktisk utøvelse
 • Styreledelse i vanskelige tider
 • Styreinstruksen – grunnlaget for godt styrearbeid og styreledelse
 • Styreprotokollens krav til form av, regler, hensikt og ansvar.
 • Styrets fullmakter tegningsrett, fullmakt og prokura.
 • Styret og styremedlemmers ansvar for etikk
 • Taushetsplikt og fortrolig informasjon
 • Mediehåndtering og markedsinformasjon
 • Hvorfor og hvordan evaluere styret

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuelt kurs

Alle våre åpne kurs kan også leveres som individuelt kurs til våre medlemmer. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekend-samling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier