Styreleder og styreledelse – Nettkurs (live)

Styreleders oppgaver

Lederen for styret har noen særoppgaver i forhold til resten av styret, og det er styreleders hovedansvar at styret fungerer og at lover og regler følges. Dette krever kompetanse, innsikt og ikke minst tid.

Detaljer for kurset

 • Viktig kunnskap for deg som er styreleder
 • Lær om rollen og ansvaret som leder for styret
 • Innføring i regler og retningslinjer for styrearbeid

Kurset er primært for styreledere og nestledere i styrer innenfor alle selskapstyper, organisasjoner og foreninger. Hovedvekt er på aksjelovens regler som for det meste er gjeldene regler i styret uansett selskapsform. 

Det er styreleders ansvar at styret fungerer som et styre og skal sørge for at det kalles inn til styrebehandling så ofte som nødvendig.

Styreleder er ofte selskapets ansikt utad og fungerer som et bindeledd mellom selskapet, eierne, media og andre aktører. Imidlertid har ikke styreleder alene særlig mange spesielle rettigheter eller forpliktelser.

Det er svært viktig å vite hva som er din jobb når du påtar deg et verv som styreleder – og ikke minst hva styret som helhet har av oppgaver. 

Kursinnhold:

 • Styreleder – leder eller sjef? Det er styret som er sjefen
 • Valg av styreleder og valg av styrekollegiet
 • Et styremedlem må ha noe å bidra med
 • Styreleders hovedoppgaver, Aksjelovens kapittel 5 og 6
 • Styreleders ansvar etter aksjeloven og annen lovgivning
 • Saksforberedelser og saksbehandling
 • Møteledelse – hva er god styrebehandling og møteledelse?
 • Eierstyring og selskapsledelse / Corporate Governance
 • Arbeidende styreleder, juridisk ståsted og praktisk utøvelse
 • Styreledelse i vanskelige tider
 • Styreinstruksen – grunnlag for godt styrearbeid og styreledelse
 • Styreprotokollen – formkrav, regler, hensikt og ansvar
 • Styrets fullmakter – tegningsrett, fullmakt og prokura
 • Etikk i styrerelatert sammenheng, styrets og styremedlemmers ansvar
 • Taushetsplikt / fortrolig informasjon / media- og markedsinformasjon
 • Styreevaluering – hvorfor og hvordan?

Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer

Kurset inngår som én av tre valgfrie grunnkurs i Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer og kan således inngå som tellende kurs i denne ordningen for deg som ønsker å utvide dine kunnskaper og spesialisere deg som autorisert styremedlem.

Nettkurs fungerer slik:

Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Før kursstart mottar du e-post med link til nettkurset som vil foregå i Teams, og til din Dropbox-mappe. I mappen er det kursmateriell, oppgaver, aktuelle artikler og linker, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg.

Kursdagen: Logg deg på nettkurset ved å benytte mottatt link. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

Etter nettkurset: Bilder av Whiteboard-gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler som har blitt brukt gjennom kurset, lastes opp i Dropbox-mappen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål eller for å ta opp forhold som du kanskje fant vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen, etter kurset.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuelt kurs

Alle våre åpne kurs kan også leveres som individuelt kurs til våre medlemmer.

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekend-samling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier