Styrekonsulentoppdrag (Board Consultant)

STYREKONSULENT – BOARD CONSULTANT –  tjenester fra Styreforeningen.no

Styrekonsulent rollen har bredt om seg i de senere år!

Oss bekjent var ikke begrepet brukt i Norge før vi introduserte det i 2002. image_konsulent

Flere av våre medarbeidere fungerer idag som styrekonsulenter i en rekke norske og internasjonale virksomheter, herunder innen flere av norges største virksomheter.

I hovedtrekk arbeider våre styrekonsulenter med og for oppdragsgivere basert på en del faste og vesentlige oppgaver, samt med oppgaver som er av særskilt interesse for den enkelte virksomhet.

I tillegg til vår egen stab har vi blandt våre autoriserte styremedlemmer en unik kompetanse og erfaringsbase å hente ressurser fra når du velger en dialog om en styrekonsulent til virksomhetens styre! Over 500 autoriserte styremedlemmer har pr 01.01.2018 gjennomgått Styreforeningens autorisasjonsprogram.

I de fleste faste styrekonsulent oppdrag arbeider vi strukturert gjennom følgende:

 • Vedtekter og eieres interesseforankring AL Kap. 2,4 og 5
 • Sjekkliste/kvalitetssikr. av styrearbeid AL § 6-12/13
 • Komprimert og konkret forretningsplanAL § 6-12
 • Styrets årsplan og kontrollAL § 6-12, 6-13
 • Rolledefinerende og helhetlig organisasjonskartAL § 6-12
 • Styreinstruks/retningslinjer styrearbeidAL § 6-23, 6-21
 • Virksomhetens verdivurderingskriterierAL Kap. 6, § 3,4
 • Daglig leders instruks AL § 6-12, 6-13 og 6-14 m.fl.
 • Måltall, nøkkeltall og vesentlighetsdefineringAL Kap. 6
 • Daglig leders rapport til styret AL § 6-14
 • Regnskapsmessig rapporteringsform AL § 6-12, 3..pkt
 • Retningslinjer for driftAL § 6-12, 2. pkt
 • Due diligence og SWOT analyseAL Kap. 6
 • Fremdriftsplan for virksomhetenAL Kap. 6

Styrekonsulent funksjonen kan videre omfatte å bistå styret i forbindelse med spesielle prosesser eller situasjoner, som for eksempel:

Oppkjøps, salgs-, due diligence, fusjons- og fisjonsprosesser der vi bistår styret i dets behandling og overordnede styring med prosessen/e.

Valg av styre, valgstyrearbeid kombinert med bistand i gjennomføring av valg. Ofte kombinert med styrerekruttering eller bistand for styret fremover i tid. Generasjonsskifte prosesser i familieeide virksomheter er blandt annet et område der vi har vært engasjert i en rekke sammenhenger. Videre er eksempler i større konsern der man ønsker å bygge opp særskilte styresystemer for å ivareta styrearbeidet som helhet, men fordele ansvar og oppgaver på måter og på selskapsnivå som harmonerer med det som er praktisk og best for konsernet som helhet!

En times konkret gjennomgang vedrørende spørsmål og utfordringer på styrenivå (Avklaringstime), med en av våre styrekonsulenter i våre lokaler, er inkludert i det årlige medlemskapet.

Kontakt oss gjerne om avklaringstime, bistand eller kurs i forbindelse med emner ovenfor:

Telefon:   41 51 00 51        E-post;  post@styreforeningen.no