Styreinstruks i praksis (Nett/Web-kurs inkl.verktøy)

Strukturering av styrearbeidet

Ethvert styre bør ha en styreinstruks som angir hvordan styrearbeidet skal organiseres. Kurset gir avklaringer rundt hva som er styresaker i din virksomhet og hva som ligger direkte under administrasjonen og daglig leder.

Detaljer for kurset

Kurset er utviklet for daglig leder, styreleder, styremedlemmer og andre med interesse for temaet.

Kurset tar utgangspunkt i aksjelovens pålegg om at styret skal fastsette en styreinstruks i alle selskaper med ansatt valgte styremedlemmer. Uansett bør ethvert styre i det minste fastsette en del vesentlige og grunnleggende retningslinjer for styrearbeidet i den enkelte virksomhet.

 • Aksjelovens pålegg om en styreinstruks
 • Reglene som medfører av et styremedlem valgt av ansatte
 • Innføring i styremedlemmenes roller
 • Lær deg deg retningslinjene for styrearbeid
 • Hva er styresaker i vår virksomhet og hva ligger under administrasjonen/daglig leder direkte?
 • Hvordan skal styrets arbeid utføres og hva omfattes av dette arbeidet? 
 • Hvem har ansvar for hva i forbindelse med styresaker og styremøter?
 • Hvordan skal styrets saksgang og fremdrift fungere? 
 • Hva skal daglig leders lovpålagte rapportering til styret omfatte, og hvor ofte og når skal rapporten forelegges for styret? 

Ovennevnte er noen få eksempler på spørsmål som avklares og hensyntas i en styreinstruks og/eller i retningslinjer for styrearbeidet.

Retningslinjenes målsetting er å sørge for at det enkelte styremedlem, daglig leder samt andre involverte parter på styrenivå, arbeider samstemt i forhold til styrets aktiviteter. Retningslinjene skal sikre en felles ramme for styrets medlemmer i forhold til gjennomføring, omfang, innhold og arbeidsform på styrenivå.

Kursinnhold:

 • Aksjelovens bestemmelser om styreinstruks og hensikt og formål med instruksen
 • Aksjelovens bestemmelser om daglig leders rapportering til styret og behovet for en instruks eller retningslinjer i den sammenheng
 • Aksjelovens bestemmelser om forberedelser til styrearbeid og informasjon til styrets medlemmer
 • Aksjelovens bestemmelser om protokoll og saksbehandlingen i styret
 • Avklaring av styreleders rolle 
 • Avklaring av daglig leders rolle og funksjon i forkant av og i styremøtene
 • Styreinstruksen – grunnlag for godt styrearbeid og styreledelse 
 • Styreprotokollen – formkrav, regler, hensikt og ansvar 
 • Styrets fullmakter – tegningsrett, fullmakt og prokura 
 • Etikk i styrerelatert sammenheng – styrets og styremedlemmers ansvar 
 • Taushetsplikt og fortrolig informasjon
 • Mediahåndtering og markedsinformasjon

Nett/web-kurs fungerer slik:

Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Før kursstart mottar du e-post med link til nett/web-kursdelen i Teams og digital whiteboard MIRO, og til din Dropbox-mappe. I mappen er det kursmateriell, oppgaver, aktuelle artikler og linker, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset og en del faglig stoff du kan arbeide med og lese deg opp på når det passer best for deg.

Kursdagen(e): Logg deg på webinar/nettkurs-delen ved å benytte mottatte linker. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

Etter nett/web delen av kurset: Bilder av Whiteboard-gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler som har blitt brukt gjennom kurset, lastes opp i Dropbox-mappen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål eller for å ta opp forhold som du kanskje fant vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen, etter kurset.

Varighet

Nett/web-delen av kurset varer i ca. 2 timer. Se det enkelte kurs for aktuelt tidspunkt den dagen. Merk deg tidspunkt på den konkrete dato før bestilling.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuell kursdag

Alle våre åpne kurs kan også leveres som «Individuell kursdag» til våre medlemmer. Noen få kurs leveres kun som individuell kursdag. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier