Styreevaluering – Light

For egen gjennomføring i det enkelte styre

Gi dere selv det beste utgangspunkt for en strukturert evalueringsprosess, der en gjennomarbeidet styreanalyse ligger til grunn. Bruk vårt verktøy og «oppskrift», samt sjekklister og tips om evaluering og oppfølging.

Styreanalysen for hele styret: Alle styremedlemmer besvarer styreanalysen (styreleder og styremedlemmer, eventuelle observatører og etter ønske, varamedlemmer). Du som kunde kan velge om du vil benytte A) manuell versjon (papirbasert) eller B) Digital versjon på nett (via link). Valget gjøres ved bestilling.

Analysen, som skal danne grunnlag for den videre evaluering, inneholder ca. 40 påstander der hvert av styremedlemmene skal besvare med grad av enighet/uenighet.

Lederanalysen: Daglig leder skal gjennomføre en særskilt analysedel: lederanalysen. Analysen inneholder en del punkter som spesifikt tar for seg forholdet mellom daglig leder og styret – sett fra en daglig leders ståsted. Denne analysen omfatter ca. 40 påstander som skal besvare med grad av enighet/uenighet.

Ved bestilling: Vår styrekonsulent kontakter deg i løpet av et par virkedager etter bestilling og vil gjennomgå oversendt veiledningsmal før selve analysen skal fylles ut, samt gi utfyllende informasjon til den skriftlige beskrivelsen av hvordan analysen bør gjennomføres.

Etter gjennomført analyse: I prisen inngår en times veiledning med en styrekonsulent på Teams. Styrekonsulenten vil ta utgangspunkt i dataene fra analysen og tilby tips og råd, samt veiledning til den videre evalueringen og oppfølgingen etterpå.

Bestillingsskjema