Styreansvar og styreforsikring

Styremedlem eller daglig leder i en bedrift kan bli erstatningsansvarlig overfor aksjonærer, kreditorer, kontraktspartnere, offentlige myndigheter og omkringliggende samarbeidspartnere og aktører.

Styrets ansvar og plikter er regulert spesielt i aksjeloven, men også noe i annen selskapslovgivning.

Endringer i aksjeloven de siste årene har skjerpet det personlige ansvaret for både styremedlemmer og daglige ledere. Vi har videre fått en rekke andre nye lover og regler, samt tillegg og presiseringer i eksisterende lovgivning, samt utvidet rettspraksis innen emnet som bidrar til økt fokus omkring styrets ansvar:

Forskrift om internkontroll (HMS), ny Arbeidsmiljølov, GDPR-bestemmelser/Personvernlovgivningen for å nevne noen få, men sentrale og omfattende områder.

Sist av «året» er betydelig skjerpelse i form av at: «Fra 01.01.2020 må styret behandle, godkjenne og lage en redegjørelse i forbindelse med enhver avtaler som inngås mellom selskapet og selskapets aksjonærer, styremedlemmer, daglig leder, en aksjeeiers morselskap eller nærstående til disse. Redegjørelsen må videre inneholde en erklæring om at kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet i Aksjeloven § 3-4 fortsatt vil være oppfylt. Redegjørelsen må bekreftes av en revisor, og må sendes Foretaksregisteret og alle aksjeeiere. Det samme gjelder avtaler som er inngått av noen som «handler etter avtale» med noen av de nevnte nærstående

Styrets ansvar og plikter har blitt mer detaljert beskrevet, og det har blitt langt enklere å fastslå om man har overtrådt lovbestemte plikter. Der det i forrige utgave av aksjeloven var under 10, litt «runde paragrafer» om styrets og ledelsens ansvar, innførte aksjeloven av 1997 et eget kapittel 6 med 35 ganske konkrete paragrafer.

«En ny hverdag for styremedlemmer»

Dagens Næringsliv i.f.m at den nye loven trådte i kraft i 1999.

Dersom lovbestemte plikter er overtrådt kan veien være kort til et eventuelt erstatningssøksmål fra en misfornøyd aksjonær, kreditor eller andre som lider ett eller annet økonomisk tap som følge av en handling – eller som i de fleste situasjoner: som følge av at styret har glemt å gjøre noe de skulle ha gjort!

En styreansvarsforsikring kan komme inn og dekke sider av det rettslige erstatningsansvaret som styre-medlemmene kan pådra seg etter norsk lov, der det foreligger uaktsomhet fra styrets side.

Vi vil imidlertid påpeke sammenlikningen med det å ha førerkort / få lov til å kjøre en bil:

Kjører du bil skal du ha førerkort, og derav forventer samfunnet og forsikringsselskapet at du er kjent med en reglene i trafikken. Det forventes at du vet at om du bryter trafikkreglene får det konsekvenser. Tar du «fart» og kjører bilen inn i en vegg – bør du vite at det er høyst tvilsomt at du får dekket dette av forsikringen.

Når du sier JA til et styreverv, forventer lovgiver at du har satt deg inn i «kjørereglene» for den aktuelle selskapsformen og for styrets arbeid og ansvar. Du kan gjøre feil som en forsikring dekker, men direkte brudd på / glemme å følge opp et lovregulert område innen «trafikkregler» for virksomhetsstyring, det forventer forsikringselskapet at du ikke gjør. Det kan du absolutt ikke forvente at en forsikring alltid vil dekke.

Styrer i andre organisasjoner, for eksempel stiftelser, foreningen, idrettslag, sameier, samvirkelag, og borettslag med flere kan også ha behov for slik forsikring, fordi deres ansvar på mange måter kan sidestilles med / bli ganske identisk som det ansvaret styret i et aksjeselskap har. 

Det er nemlig slik at krav og forventninger til et styre er omtrent identisk uavhengig av selskaps- / eller virksomhetstype. Noen få unntak og særbestemmelser finnes for stiftelser, ASA, Sparebanker, Inter-kommunale selskap etc, men 90 – 97% det samme innhold, omfang og ansvar gjelder for alle områder i samfunnet der det velges et styre til å forestå deler av en virksomhets styring og øverste ledelse.

Et styreverv er personlig. Ansvaret som styremedlem er derav et kollektivt ansvar for styremedlemmene, som kan medføre et direkte og personlig / individuelt krav til deg som styremedlem. Dette innebærer at det enkelte styremedlem er personlig ansvarlig for et mulig erstatningskrav.

En skadelidt kan som hovedregel velge hvem av de ansvarlige styremedlemmene vedkommende vil «gå på» for å få dekket sitt erstatningskrav når en dom om erstatningsansvar foreligger.  Et styremedlem hefter således i prinsippet med hele sin personlige formue hvis man skulle bli saksøkt på grunn av et mulig styreansvar. Dersom en kreditor da retter sitt krav mot deg direkte må du betale! Du kan gå til sivilt søksmål for å få fordelt dette kravet med / overfor de andre styremedlemmene – og det kommer du vanligvis til å få medhold i.

Spørsmålet er: Har de andre penger? Hvor lang tid tar prosessen og hva koster den delen av prosessen deg?

Tegner man en styreansvarsforsikring kan man unngå å eksponere sin private formue, og formueforskjellene mellom styremedlemmene kan utliknes. En annen fordel med en slik forsikring er at saksomkostninger, utgifter til advokat etc, kan være dekket under / av forsikringen. Her må vi skrive «kan» da det selvfølgelig i enhver sak kan være svært ulike saksmomenter som vil påvirke om forsikringen trer inn og dekker assistanse og tap, herunder foreligger det en del ulike vilkår fra forsikringsselskap til forsikringsselskap.  

Antallet styre­medlemmer som blir saksøkt er kraftig økende, og er mer enn fordoblet de siste årene. Andelen som dømmes har også økt de de siste 3-5 år, og mer enn 80% av saksøkerne har fått medhold. De saker som havner i retten er nok bare toppen av isfjellet. Det er mange saker som ender som forlik på advokatkontor, i styrerom, i forliksråd eller i prosess hos annen tvisteløsnings-/meglingsinstans før det når rettsapparatet.

Mange er ikke klar over den privatøkonomiske risikoen de påfører seg selv dersom en domstol skulle finne at styremedlemmet enten forsettlig eller uaktsomt har påført selskapet, selskapets aksjonærer eller utenforstående et tap.

Forsikringsselskapet AIG har i en årrekke vært en markedsledende aktør innen styreansvarsforsikring internasjonalt. I følge dem, er de vanligste feilene styremedlemmer gjør, som fører til at de blir anklaget for å ha forsømt sitt styreansvar og dermed brutt aksjeloven, følgende:

  • Informerer ikke kredittleverandører og långivere om svak økonomi
  • Manglende styring og kontroll av selskapet
  • Begjærer oppbud for sent, det vil si drifter selskapet på kreditors regning
  • Feilinformasjon til eiere og investorer

I Finansavisen i januar 2017 kommer Advokat Erling Opdal med følgende råd i om hva man bør passe på når man påtar seg et styreverv:

  • Det er viktig at man fører protokoll, slik at når en sak eventuelt kommer opp noen år senere, kan dokumentere hvorfor man tok den beslutningen man tok.
  • Man bør også sørge for at man har en viss oversikt over den virksomheten og bransjen man går inn i.
  • Og ikke minst er det viktig at man har mulighet til å bruke nok tid på vervet og på å holde seg oppdatert på relevant informasjon, og at man samarbeider godt med resten av styret og administrasjonen.

I følge advokat Opedal er den vanligste årsaken til at det blir et rettslig etteroppgjør at man har fortsatt å drive virksomheten også lenge etter at man burde ha gitt opp.

Forsikringsmeglingsselskapet Aon – som har rundt ¼ del av styreansvarsforsikringene tegnet gjennom forsikringsmeglere i Norge – mener at det er altfor få mindre AS som har slik ansvarsforsikring.

Prisen på en styreforsikring avhenger av sektor, selskapets omsetning, risiko, styresammensetning og hvilke geografiske markeder selskapet opererer i. For en mellomstor norsk virksomhet kan premien typisk ligge mellom 1500 og 3000 kroner årlig per million i dekning. Dog kan ulike risikoelementer ved bransje eller virksomhet påvirke premiene.

Det vanligste er at man tegner styreansvarforsikring for hele styret og daglig leder, men man kan også tegne en personlig styreansvarsforsikring. Pris blir da beregnet ut fra antall styreverv, i tillegg til momentene over.

For et normalt norsk aksjeselskap (smb) koster en styreansvarforsikring fra ca 10-20.000 per år. En individuell forsikring koster omtrent halvparten, avhengig av antall styrer man sitter i, og forsikringsselskapets evaluering av risikoen i og med disse virksomhetene. Ikke alle forsikringsselskaper tilbyr individuell styreansvarsforsikring.

Aon poengterer at det er viktig å huske at også saksomkostningene kan bli betydelige. Dessuten er det viktig å sette seg inn i forsikringsvilkårene. Det er eksempelvis ikke uvanlig at et forsikringsselskap forsøker å avskjære dekning ved konkurs eller lignende.

Flere og flere norske selskaper tilbyr styreansvarsforsikring men mange hevder at man er bedre dekket av forsikringer hos internasjonale aktører som feks. AON, AIG, Lloyds eller AG Zurich.

Uansett er det viktig å sette seg inn i hva forsikringen dekker og hvilken risiko man eventuelt «sitter med» i det enkelte styre. Man kan aldri forsikre seg fra fortsettlige brudd på aksjeloven eller annen lovgivning. Noen forsikringsselskaper hevder at man også er godt sikret mot uaktsomhet, men da må man sørge for å lese alt som står med liten skrift veldig nøye.

Noen hevder at: det at man har styreansvarsforsikring – det senker terskelen for å gå til erstatningssøksmål.

Det er også viktig å påpeke at det finnes en god del argumenter og meninger som peker i motsatt retning. Resonnementet er i sistnevnte påpekning at: om det ikke er noe å hente hos styremedlemmer eller daglig leder, så har jo forsikringsselskapet penger.

Kommer man i en situasjon hvor forsikringen dekker erstatningsansvaret må man som styremedlem også forvente forsikringsselskapet «snur seg» mot styret og ledelsen for å få dokumentasjon på at styret og ledelsen har «gjort jobben sin». Dersom det er mangler i formaliteter og protokollførsel er det risiko for at man får et regresskrav fra forsikringsselskapet. Man kan ikke forsikre seg mot prinsippet at man «visste eller burde visst». En daglig leder i ett selskap – som forøvrig selv hadde 14 styreverv – og som vi diskuterte emnet styreansvar med sa som følger: «Nei vi har ikke styreansvarsforsikring. Vanskelig å forsikre seg mot direkte ansvar som aksjeloven definerer som stryets oppgave. Jeg mener at: bruker ikke styret sin handlingsplikt så sitter styret i saksen uansett, enten direkte eller indirekte med regresskrav fra forsikringsselskapet.»

Vår anbefaling

Sett seg grundig inn i «trafikkreglene» for styrearbeid og virksomhetsstyring, slik disse er definert i den aktuelle lovgivning for enhver virksomhetstype der du måtte ha et styreverv.

Øk din egen kompetanse og styrk bevisstheten omkring de generelt sett viktige områder, lover og regler der styret og ledelsen har et særskilt ansvar for organisering, oppfølging og handling.

Kilder

Hva trenger du hjelp til?
Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Bistand og veileding for din virksomhet

Ta kontakt med oss

Har du spørsmål? Ønsker å starte en dialog med en av våre konsulenter? Eller trenger du bistand i forhold til temaet i denne artikkelen? Ta kontakt i dag.

Del artikkelen med andre