Søk
Close this search box.
Søk

Styreanalyse og evaluering av daglig ledelse

Forfatter: Bjarne Aamodt

 

Det å sørge for at selskapet til enhver tid har den riktige daglige ledelse sett i forhold til selskapets behov fremover, er en av de aller viktigste styreoppgavene. 

Denne oppgaven innebærer to forhold; – (1) å sørge for at den daglige ledelsen har formålstjenlige kvalifikasjoner, og (2) sørge for at daglig ledelse er motivert og trygg i rollen.

Det profesjonelle, verdiskapende styret gjennomfører årlig en egenevaluering med henblikk på forbedringer for å kunne utøve styrerollen på best mulig måte. En viktig del av dette innbefatter å sikre riktig og motivert daglig ledelse. Dette bør gjøres ved at styret:

 1. foretar en evaluering av daglig ledelse med henblikk på fremtidige behov, og
 2. foretar en evaluering av hvordan styret bidrar til at daglig ledelse er motivert og trygg i rollen.

Evaluering av daglig leder og styrets interaksjon og relasjon til daglig leder 

Vi gjennomlever nå en tid med raske endringer innen teknologi, markedets behov, nye forretningsmodeller, bærekraft, sosiale media, digitalisering, kunstig intelligens, politiske reguleringer, etc., som setter stadig nye krav til kvalifikasjoner hos styret og daglig ledelse. Dette innebærer at styret må sikre seg at daglig leder har de nødvendige kvalifikasjoner for neste fase i selskapets utvikling, og at relasjonen til styret er formålstjenlig. 

Dermed er det viktig, gjennom en evaluering av tilstanden, og finne frem til aktuelle tiltak styret og daglig leder bør gjennomføre med henblikk på god ledelse av selskapet fremover.

Normalt vil evaluering av daglig leder og styrets forhold til daglig leder bli gjennomført rundt årsskiftet, ved både å vurdere hvordan utviklingen har vært i året som har gått, og hvilke krav som må stilles til daglig leder og styrets relasjon til daglig leder for kommende år. En strukturert tilnærming til dette er å identifisere forbedringsmuligheter innen følgende forhold:

 1. Daglig leders forståelse av premissene for virksomheten, herunder formål og mål, aktuell lovgivning, interessenters krav og forventninger, samt forståelse av alle de andre ytre forhold i endring som nevnt ovenfor.
 2. Daglig leders kompetanseprofil og andre egenskaper.
 3. Daglig leders arbeidsform og interaksjon og relasjon med styret.
 4. Daglig leders utøvelse og måloppnåelse av sine roller og oppgaver.
 5. Daglig leders kompensasjonsordning, herunder eventuelle insentiv-elementer.

Evalueringsmetodikk

En velprøvet metodikk for evalueringsoppgaven består av følgende steg:

 1. Fakta-innhenting for å finne ut hvordan situasjonen er både for daglig leder og for styrets relasjon til daglig leder, med referanse til de fem forholdene a)-e) nevnt ovenfor.
 2. En analyse av de innhentede fakta, summert opp i et dokument til styrets behandling.
 3. Styrets behandling, med konklusjon av forbedringsbehov og forbedringstiltak.
 4. Gjennomføring av forbedringstiltak.

Fakta-innhenting:

Styret kan velge en eller begge av følgende metoder for fakta-innhenting:

 • Nettbasert spørreundersøkelse gjennomført med spørsmål som styremedlemmene og daglig leder besvarer, eller
 • Intervjuer med styremedlemmene og daglig leder.

Her er det viktig å få registrert situasjonen slik som opplevet både av daglig leder og av styremedlemmene. F.eks. er det helt essensielt å få frem i hvilken grad styret selv mener å være støttende, motiverende og stiller seg til disposisjon som sparringspartner med daglig leder, og hvordan daglig leder opplever dette. Erfaringer har vist at det her kan være store forskjeller i oppfatninger. I så fall er det viktig å få registrert slike forskjeller for å kunne gjøre noe med det.

Analyse:

Analysen av de innhentede fakta har til hensikt å identifisere de viktigste områdene hvor det ligger forbedringspotensial for daglig leders kompetanse, arbeidsform og oppgaveløsning, samt ikke minst i styrets relasjon og interaksjon med daglig leder. 

 

Styrets behandling:

På basis av analyserapporten diskuterer styret behov for forbedringer hos daglig leder og i styrets interaksjon og relasjon med daglig leder, og konkluderer på forbedringstiltak.

Gjennomføring av forbedringstiltak:

Styreleder har ansvaret for å gjennomføre konkluderte forbedringstiltak:

 • I styrets egen interaksjon, relasjon og støtte til daglig leder, samt eventuelle justeringer i kompensasjonsordning for daglig leder.
 • Styreleder må kommunisere til daglig leder de konkluderte forbedringstiltakene som angår daglig leder, og følge opp at de blir gjennomført.

Ved eventuell konklusjon om behov for å skifte daglig leder, blir dette å håndtere på en ordentlig og forsvarlig måte av styret.

Behov for ekstern assistanse eller verktøy til evalueringen

En ekstern ressurs kan:

 • Bidra til åpenhet og nøytral håndtering ved sensitive forhold mellom styret (eventuelt enkelte styremedlemmer) og daglig leder.
 • Behandle evalueringen med friske øyne.
 • Bidra med kompetanse innen daglig ledelse ved den ovennevnte analysen.
 • Sikre at det benyttes gjennomprøvet metodikk og verktøy.
 • Gi nytteverdi gjennom erfaringer fra andre virksomheter.
 • Bidra til at evalueringen får tilstrekkelig prioritet.

Konklusjon

En årlig systematisk evaluering av daglig leder og styrets interaksjon og relasjon med daglig leder, er et godt tiltak for å utvikle lederskapet av selskapet. Det kreves imidlertid at dette gjøres på en formålstjenlig og kvalitetsmessig god måte. For oppnå et optimalt resultat bør analysen av innhentede fakta rundt tilstanden bli utført av en tilstrekkelig kompetent person, slik at behovet for forbedringer avdekkes. Uten denne innsikten vil det være vanskelig å omsette fakta-funn til formålstjenlige tiltak.

Styreforeningen har kompetanse for evalueringer

Styreforeningens styrekonsulenter har god kompetanse til å bistå i slike evalueringer som omhandlet i denne artikkelen.

Hva trenger du hjelp til?

Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Flere av våre artikler:

Kontakt oss
Øvre Slottsgate 17,
0157 Oslo