Strategianalysen

Til styrets forberedelse eller evaluering med strategisk arbeid

Styret har definitivt en viktig funksjon i forhold til å utpensle, forme og tilpasse virksomhetens strategi. En strategianalyse hjelper styret med å stille de riktige og viktige spørsmålene og bidrar i til at den strategiske prosessen omfatter og omhandler de vesentlige forhold.

Først og fremst for å kartlegge sterke og svake sider som kan danne grunnlag for en fruktbar dialog mellom styret og daglig leder, og dermed legge forholdene til rette for å hensynta helheten i forbindelse med strategisk prosessarbeid.

Strategianalysen bidrar til egen bevisthet for de enkelte styremedlemmer og daglig leder i forhold til omfang, innhold og spørsmål man bør stille.

Strategianalysen – manuell eller digital -inkluderer:

  • standard strategianalyse med ca. 40 påstander som skal rangeres med poeng fra hver av deltakerne/styremedlemmene, daglig leder og eventuelle andre ledende ansatte.
  • veiledningsmal som beskriver hvordan prosessen bør gjennomføres. Forberedelse med info til daglig leder, eller den som skal styre prosessen internt, for gjennomføring av selve analysen, og med info og råd til styret for deres eventuelle involvering i videre evaluering og bearbeiding av det analysen avdekker m.h.t strategisk bevissthet etc blant deltakerne.

Bestillingsskjema