Strategianalysen

Til styrets forberedelse eller evaluering med strategisk arbeid

Styret har definitivt en viktig funksjon i forhold til å utpensle, forme og tilpasse virksomhetens strategi. En strategianalyse hjelper styret med å stille de riktige og viktige spørsmålene og bidrar i til at den strategiske prosessen omfatter og omhandler de vesentlige forhold.

Først og fremst for å kartlegge sterke og svake sider som kan danne grunnlag for en fruktbar dialog mellom styret og daglig leder, og dermed legge forholdene til rette for å hensynta helheten i forbindelse med strategisk prosessarbeid.

Strategianalysen bidrar til egen bevisthet for de enkelte styremedlemmer og daglig leder i forhold til omfang, innhold og spørsmål man bør stille.

Strategianalysen inkluderer:

  • standard strategianalyse med ca 40 spørsmål / påstander som skal besvares/rangeres med poeng fra hver av styremedlemmene (alle styremedlemmer), daglig leder og eventuelle ledende ansatte.
  • veiledningsmal som beskriver hvordan prosessen bør gjennomføres fra A til Å: Forberedelse med info til daglig leder, styret og andre deltakere for deres involvering i prosessen, herunder om selve utførelsen av besvarelsen.
  • prosessbeskrivelse for oppfølgingen med etterfølgende analyse, konstruktiv utviklingsdialog og tiltak. Her følger våre anbefalinger om hvordan avvik, uenighet, forskjellige oppfatninger og andre forhold som analysen avdekker bør følges opp og behandles i etterkant.

Bestillingsskjema