Sjekkliste for konstituering av styret

Sett av «litt godt med tid» til dette oppstartsmøtet. Det er ofte flere som kanskje ikke kjenner hverandre
fra tidligere og det er viktig at det etableres et åpent godt fora mellom deltakerne allerede i dette innledende
møtet – skap det beste utgangspunkt for samarbeid.

Hva betyr å konstituere?

Det betyr å grunnlegge, tre sammen, holde grunnleggende møte og der noen selskaper, organisasjoner (også på stiftelsesmøter ved etablering av nytt selskap) i en slik sammenheng: velger selve styret for virksomheten. Når det er gjort sier vi at: «organisasjonen er konstituert».

Alternativt kan det være prosessen som skjer like etter at et nytt styre er valgt, der styret da trer sammen / møtes for første ordinære samling og: «konstituerer seg». Når det er gjort sier vi at «styret er konstituert».

Ordet kommer fra latin og betyr «å fastsette / oppstille» herunder noen ganger benyttet som begrep for: «en overordnet organisering» eller «fordeling av roller og ansvar»

Konstituere kan også bety at en person tiltrer en stilling inntil fast ansettelse skjer. Normalt vil konstituering være relevant for ledende stillinger der arbeidsoppgavene er av en slik karakter at de ikke kan skyves frem i tid i påvente av at en fast ansettelse har funnet sted.

Konstituering av en politisk forsamling som for eksempel stortinget, kommunestyret eller formannskapet innebærer at roller og ansvar for organisasjonens virksomhet fordeles mellom og blant medlemmene av forsamlingen. I stortinget gjelder dette valg av presidenter og sekretærer, mens i kommunestyrene gjelder dette valg av ordfører/varaordfører. Tilsvarende beslutninger om fordeling av funksjoner og ansvar blant medlemmer av styrende organer finner også sted innenfor frivillige organisasjoner. (Kilde: Store Norske Leksikon)
Vårt utgangspunkt i denne komprimerte artikkelen med sjekkliste for konstituering er rettet mot at: «et styre konstituerer seg» eller at: «styrets konstituerende møte» skal avholdes.

Når et styre konstituerer seg

Dersom det er valgt observatører til styret skal disse naturlig innkalles og delta på lik linje med alle ordinære og ansatt valgte styremedlemmer. Observatører deltar imidlertid ikke i selve avstemmingen dersom styreleder, nestleder eller styrets sekretær skal velges blant styremedlemmene og av styret.

Dersom det er valgt varamedlemmer til styret, herunder personlige varamedlemmer for de ansatte bør det at alle disse også innkalles og deltar slik at de får mer kunnskap om det styret de kan komme til å tre inn i, og om de styremedlemmene de kan komme til å måtte erstatte i visse sammenhenger.
Det er i denne sammenheng flere forhold vi har inntatt i sjekklisten nedenfor som det er viktig at også varamedlemmer allerede fra starten av får innsikt i og informasjon om, herunder blant annet styreinstruksen.

Dersom virksomhetens eierfora/medlemsfora (generalforsamlingen) ikke har valgt styrets leder, så er det naturlig at virksomhetens eierfora utpeker ett av styremedlemmene, eller at selskapets daglige leder «åpner» (igangsetter) det konstituerende styremøtet, alternativt at valgkomiteens leder gjennomfører selve åpningen.

Om mulig, inviter gjerne med tidligere styreleder eller ett styremedlem med lengre erfaring fra styret som kan bidra med innspill underveis i saksgangen.

Planlegg gjennomføringen av styremøtet med vår sjekkliste

Last ned denne sjekklisten og benytt den som et utgangspunkt for planlegging og gjennomføring av det konstituerende – første – styremøte.

Hva trenger du hjelp til?

Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Flere av våre artikler: