Profesjonelt styrearbeid i 2020 (Nett/Web-kurs inkl.verktøy)

Kurset bygger på vårt kurs levert til over 12.000 deltakere og har en moderne og praktisk tilnærming til styrearbeid.

Detaljer for kurset

Kurset er oppdatert for også å innta hvordan et styre må forholde seg til akutte krisesituasjoner som koronavirus-effekter, digitale endringsbehov i markedet mm. Kurset kombinerer det vesentlige regelverket med praktiske cases og oppgaver opp mot virkelighetens utfordringer.

Kurset er aktuelt for styremedlemmer, varamedlemmer og observatører, daglig ledere og eiere i alle typer selskaper, virksomheter og organisasjoner. Også for for styremedlemmer i politiske partier, kommunestyrer, stiftelser, lag etc, samt medlemmer i valgkomiteer, valgstyrer og andre som er delaktige i prosesser knyttet til styrearbeid eller har interesse for emnet. 

Kurset bygger på aksjelovens, allmennaksjelovens og annen sentral lovgivning, samt aktuelle forskrifter som vedrører styrearbeid og styremedlemmer i selskaper, organisasjoner og virksomheter.

Kursinnhold:

 • Ledelsens roller og fora / DL og virksomhetens styre
 • Lovmessig plassering i ulike virksomheter 
 • Styrets solidariske fora og solidariske ansvar
 • Hvem velger styremedlemmer i ulike typer virksomheter?
 • Styrets forhold til eier/e, generalforsamling etc
 • Ansattes rettigheter og rolle i forhold til styreverv
 • Styremedlemsrollen contra tillitsvalgtrollen for ansatte
 • Styremedlem contra observatør og varamedlem
 • Observatøren – begrensninger, prøvetidsrolle, ikke ansvar
 • Mer om: valgordninger – valgbarhet – stemmerett – valgkomite
 • Praktisk valg av ansatt valgte styremedlemmer
 • Konstituering av styret og styreinstruksen
 • Styrets arbeidsform og praktisk styrearbeid
 • Styreplan og årshjul/årsplan for styrets arbeid
 • Styrelederrollen – rettigheter, plikter og begrensninger
 • Daglig lederrollen – rettigheter, plikter og begrensninger
 • Nestleder og styresekretær
 • Komprimert om de viktigste bestemmelsene
 • Informasjon og fortrolig informasjon
 • Taushetsplikt, aktsomhet og ansvar
 • Styreprotokollen og protokolltilførsler
 • Alfatebtisk oversikt styrets oppgaver ihht styrets oppgaver
 • Styreinstruks og styreplaner
 • Cases og oppgaver m/fasit og kursholders innspill

Nett/web-kurs fungerer slik:

Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Før kursstart mottar du e-post med link til nett/web-kursdelen i Teams og digital whiteboard MIRO, og til din Dropbox-mappe. I mappen er det kursmateriell, oppgaver, aktuelle artikler og linker, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset og en del faglig stoff du kan arbeide med og lese deg opp på når det passer best for deg.

Oppfølging: Du får egen “kurskonsulent” som du underveis kan få assistanse av mens du arbeider med kursmateriellet.

Kursdagen(e)Logg deg på webinar/nettkurs-delen ved å benytte mottatte linker. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

Etter nett/web-delen av kurset: Fasiter til oppgaver (avhengig av kurstype) lastes opp i Dropbox-mappen for kurset på slutten av kursdagen.

Varighet

Nett/web-delen av kurset varer i ca. 3 timer. Se det enkelte kurs for aktuelt tidspunkt den dagen. Merk deg tidspunkt på den konkrete dato før bestilling.

Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer

Kurset inngår som én av de valgfrie grunnkurs i den modulbaserte versjonen av Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer og kan således inngå som tellende kurs i denne ordningen for deg som ønsker å utvide dine kunnskaper og spesialisere deg som autorisert styremedlem.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Autorisasjonsprogrammet-1024x531.jpg

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuell kursdag

Alle våre åpne kurs kan også leveres som «Individuell kursdag» til våre medlemmer. Noen få kurs leveres kun som individuell kursdag. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekendsamling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier