Søk
Close this search box.
Søk

Ny veileder om reglene for innleie av arbeidskraft i Norge

Forfatter: Torkel Skaug-Ødegård og Robert Lona.

De nye reglene for innleie av arbeidskraft som trådte i kraft 1. april 2023, med overgangsregler frem til 1. juli for allerede inngåtte kontrakter. Ved utgangen av overgangsperioden lanserte regjeringen en veileder for nye innleieregler utarbeidet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Veilederen er ment å gi en oversikt over reglene om innleie, og gir samtidig uttrykk for departementets forståelse av ulike sider av regelverket.

Vi har gått gjennom de viktigste punktene som er:

Presisering av hva som regnes som «bygningsarbeid» og «byggeplass».

 • I forskriften er det under «bygningsarbeid» nevnt «annet arbeid som utføres i tilknytning til byggearbeid». Dette er en relativt vag og generell bestemmelse, og regjeringen har i veilederen presisert at forbudet ikke gjelder for innleie av arbeidstaker som utfører annet arbeid (enn bygningsarbeid) i tilknytning til byggevirksomhet, for eksempel administrasjon, økonomi, prosjektering og lignende.
 • Regjeringen har også kommet med eksempler på hva som anses som grunnarbeid i tilknytning til byggeplass, og dermed også er omfattet av forbudet. For eksempel vil det være forbud mot innleie av arbeidstakere til arbeid med forberedelse av grunnen til selve bygget. Utarbeidelse av veiforbindelse til bygg vil derimot ikke omfattes av forbudet. 
 • Det er også presisert at bygningsarbeidet må være «av et visst omfang» for at arbeidsstedet skal anses å være en byggeplass. Dette beror på en konkret vurdering av arbeidets art, varighet, størrelse og omfang. Oppføring av nybygg vil alltid være «byggeplass», mens bygningsarbeid på etablerte bygg må vurderes konkret. 

Forskjellen mellom produksjonsbedrift og bemanningsforetak

Vi har i tidligere artikkel påpekt at det må være to minstekrav som skal være oppfylt for at en utleier kan anses for å være en produksjonsbedrift: 

 1. at utleie skjer innenfor de samme fagområder som utgjør utleierens hovedbeskjeftigelse, og
 2. at utleieaktiviteten ikke omfatter mer enn 50 prosent av de fast ansatte hos utleier
 • I veilederen er det presisert at «samme fagområde» ikke må tolkes for snevert. Det er som et utgangspunkt et krav om at arbeidet den utleide arbeidstakeren skal utføre hos innleier, må være et arbeid som også utføres hos utleier, og/eller at stillingsinnholdet for arbeidstakeren er noenlunde likt. Det kan ikke stilles alt for strenge krav, og det avgjørende bør være om arbeidstakerens kompetanse kan benyttes hos både utleier og innleier. 
 • Veilederen nevner også at det er viktig å være oppmerksom på at selv om utleieaktiviteten er mindre enn 50 prosent av de fast ansatte, kan utleier bli å anse som bemanningsforetak. Dette ut fra en betraktning om at utleier likevel må sies å ha til formål å drive utleie. Man er derfor ikke garantert å bli ansett som en produksjonsbedrift selv om færre enn 50 prosent av de ansatte er utleid. 

Tydeliggjøring av grensen mellom innleie og entreprise

Som nevnt i vår forrige artikkel er det viktigste kjennetegnet for entrepriseforhold at underentreprenør leder arbeidet og har ansvar for resultatet. Dersom hovedentreprenøren beholder ansvaret for og ledelsen av det utførte arbeidet og på andre måter utøver en viss kontroll over de ansatte hos underentreprenøren kan man risikere at det anses som innleie av arbeidskraft. I veilederen er skillet mellom innleie- og entrepriseforhold presisert ytterligere: 

 • Om det er snakk om et innleieforhold skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering, og det kreves ikke at alle momentene i den nye lovbestemmelsen (arbeidsmiljøloven § 14-12, femte ledd) er oppfylt. 
 • Dersom det i hovedsak skal leveres arbeidskraft, taler det klart i retning av at det foreligger innleie. Dette indikerer at det skal leveres bemanning, og ikke en resultatforpliktelse.
 • Dersom arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet, taler det for innleie.
 • Dersom arbeidet som utføres i oppdraget dekker et vedvarende arbeidskraftbehov hos oppdragsgiver, taler dette for innleie.
 • Dersom arbeidet som utføres i oppdraget ligger innenfor oppdragsgivers kjerne eller hovedaktivitet, taler det for innleie.
 • Veilederen nevner også de tilfellene hvor kontrakten innebærer en løpende tjeneste. Selv om oppdragstakeren (underentreprenøren) har ansvar for og ledelse av arbeidet, vil det likevel kunne anses som en løpende tjeneste. Dette vil naturlig være tjenesteleveranser av en viss varighet og med en viss kontinuitet, hvor arbeidskraften er det sentrale av det som leveres. 

Selv om veilederen tydeliggjør hva som ligger i de nye reglene, kan det være vanskelig å vite hva som gjelder i det enkelte tilfellet. Ta kontakt med Styreforeningen dersom du har spørsmål om de nye reglene for innleie. 

Hva trenger du hjelp til?

Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Flere av våre artikler:

Kontakt oss
Øvre Slottsgate 17,
0157 Oslo