Norge vedtar snart ny lov for bærekraftsrapportering – er virksomheten forberedt?

Forfattere: Ole Sverre Spigseth og Margrethe Snekkerbakken

Ny lov for bærekraftsrapportering fra og med regnskapsåret 2024

EU vedtok sent i fjor høst et nytt bærekraftsdirektiv, CSRD (Corporate Sustaniable Reporting Directive). Dette direktivet erstatter NFRD (Non-Financial Reporting Directive) som ble vedtatt i EU i 2014, oppdatert i 2017,og innlemmet i norsk rett i ny regnskapslov juli 2021. Verdipapirlovutvalget overleverte Finansministeren sitt forslag til ny lov for bærekraftsrapportering 22 mai i år.  Høringsfristen gikk ut 4. september 2023. 

EU har lagt til grunn at de største bedriftene skal rapportere i henhold til dette direktivet allerede for regnskapsåret 2024. Og det er mye som tyder på at dette også vil gjøres gjeldende i Norge og at intensjonen er at Norge vil følge de samme trinnvise som EU.  

Mange hevder at dette er den største endringen vi har hatt innen selskaps-rapportering på flere tiår, og at dette arbeidet blir omfattende for mange virksomheter. Fagmiljøene synes å være enige om at det gjelder å komme i gang tidlig med forberedelsene.

Loven får konsekvens for mange selskaper!

Verdipapirlovutvalget anslår at om lag 2 100 norske selskaper vil bli direkte omfattet av de nye reglene. Dette er en mangedobling i forhold til de i overkant av 300 selskaper som i dag er omfattet av gjeldende regler om rapportering om samfunnsansvar i regnskapsloven.

Indirekte vil de nye lovene få konsekvenser for langt flere selskaper. Selv et selskap ikke selv er omfattes av loven, må det allikevel være oppmerksom på at kunder kommer til å stille krav til at også underliggende og leverandører også rapporterer. Dette kan være som følge av at de selv er pålagt å rapportere eller har kunder som igjen stiller krav til rapportering. Vi anbefaler alle virksomheter å forberede seg på dette og allerede nå finne ut hvordan denne nye loven vil påvirke dem.

EU lanserer rapporteringsstøtte – en egen standard for bærekraftsrapportering

Etter flere høringsrunder vedtok EU-kommisjonen de nye standardene for bærekraftsrapportering den 31. juli 2023. Standarden er forkortet ESRS (European Sustainability Reporting Standard, og den definerer rapporteringskravene under det nye rapporteringsdirektivet CSRD. 

Standarden er utviklet for å sikre pålitelighet i bærekraftsrapporteringen og målsettingen er å etablere et felles rammeverk som virksomheter i EU og EØS skal følge for sin rapportering. Den representerer en betydelig endring i hvordan selskaper rapporterer informasjon knyttet til ESG, men det er allikevel enkelt å bygge videre på den rapporteringen som finnes.

Standarden fremmer krav om opplysninger innenfor et bredt spekter av forhold som bedriften og dens interessenter vurderer som vesentlige, ut fra prinsippet om dobbelt vesentlighet. Stikkord her er klimaendringer, biologisk mangfold, menneskerettigheter, arbeidsforhold, etisk forretningsdrift samt styret rolle og ansvar for bærekraft. Den gir selskapets ledelse og styret et godt verktøy for styring og ledelse.

Forbered deg på de nye kravene allerede nå

Direktivet og rapporterings-standarden vil trolig sette rammene og nivået for bærekraftsrapportering, også for de bedrifter som ikke omfattes av loven. Ikke minst som følge av krav og forventninger fra kunder og andre vesentlig interessenter. Kravene kommer raskt, og vi anbefaler styret og ledelsen å sette seg inn i de nye kravene og planlegge hvordan de skal håndtere dem. Det kan være et konkurransefortrinn å være forberedt.

Styreforeningens kurs i bærekraftsrapportering er oppdatert med det viktigste fra både regulativet og rapporteringsstandarden.

Kilder

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utredning-fra-verdipapirlovutvalget-om-barekraftsrapportering/id2977768/

https://www.regjeringen.no/contentassets/bf46c3c7dc764834a0ce5bc3370918b7/no/pdfs/nou202320230015000dddpdfs.pdf

https://www.pwc.no/no/pwc-aktuelt/enighet-om-baerekraftsdirektivet-csrd.html

https://www.ey.com/no_no/climate-change-sustainability-services/eu-vedtar-esrs-esg-rapportering

Hva trenger du hjelp til?

Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Flere av våre artikler: