Med likestilling på agendaen: Hvor blir det av kvinnene i styrerommet?

Norge er ett av verdens mest likestilte land, og med ukens feiring av kvinnedagen 8. mars, kom det også i år opp mer eller mindre retoriske spørsmål hvorvidt det er behov for denne dagen lenger.

Det er sant at vi har kommet langt. I Norge tar kvinner 63% av bachelorgradene, 58% av mastergradene og halvparten av doktorgradene, men i styrer og ledelse i næringslivet er vi fortsatt langt unna kjønnsbalanse.

Fortsatt svært få kvinner i styreroller

I følge de siste statistikkene fra Statistisk sentralbyrå, lansert på selve kvinnedagen, er bare 19% av styremedlemmene i norske aksjeselskaper kvinner. Hele 76% av disse sitter kun i ett styreverv, som gjerne er i egen eller familiens bedrift.

I Allmennaksjeselskaper er det nå 42,5% kvinnelige styremedlemmer, en andel som fikk en rask oppgang etter at det i 2004 kom krav om 40% kvinner i styrene. Det viste seg å være nok av både kvalifiserte og kompetente kvinner til disse styrevervene.

Blant styremedlemmer som har styrearbeid som profesjon, 4 styreverv eller mer, er bare 11% kvinner, en økning på bare 2% i løpet av 10 år.  

Ifølge tallene fra ssb.no har over 9000 flere menn, men bare 1600 flere kvinner funnet veien til styrerommet løpet av de siste 10 årene. Gapet øker.

Tall fra ssb.no viser en tydelig forskjell mellom antall menn og kvinner i styrerommet.

1300 flere kvinner må inn i styrerommet årlig

Likestilling i næringslivet er i seg selv et gjennomdebattert tema og ligger som et selvsagt premiss i samfunnsdebatt og forretningsskikk.

I Næringslivets perspektivmelding 2019 heter det: «Et mer likestilt arbeidsliv vil gi bedriftene bedre tilgang på arbeidskraft, øke produksjonspotensialet i økonomien og lette finansieringen av fremtidens velferd». Dette gjelder også for styrer.

Vi går nå inn i «handlingens 10-år» der FNs bærekraftsmål utgjør verdenssamfunnets felles arbeidsplan for å skape en økonomisk, sosial og klimatisk bærekraftig fremtid. For å få dette til må alle nasjoner, bedrifter og enkeltmennesker bidra, tenke nytt, innovere og bidra mer.

FNs bærekraftsmål nr. 5 er Likestilling mellom kjønnene. 50/50 kvinner og menn i styrerommet bør være et naturlig mål å jobbe for i norsk næringsliv de neste 10 årene. Med det er det et årlig behov for 1300 flere kvinner inn i styrerommene. Virkemidler for å få til dette er økt styrekompetanse, rolletrygghet og nettverk.

Kvinner i styrerommet er naturlig, men det kan også være økonomisk smart

Autorisasjonsprogram for kvinnelige styremedlemmer

Med 10-årets første kvinnedag i ryggen, vil Styreforeningen ta sin del av oppgaven med å bidra til kjønnsbalanse i norske styrer og lanserer et eget Autorisasjonsprogram for kvinnelige styremedlemmer. Dette er et intensivt og kompakt weekend-kurs som kombinerer styrefaglig kompetanseheving og nettverksbygging med andre kvinner som har eller ønsker styreverv. Intensjonen er at nettverket bygges og utvikles over tid – alene går man fort, sammen når man langt.

Styreforeningen ønsker i samme anledning kvinnelige autoriserte styremedlemmer spesielt velkommen inn i sitt styrerekrutteringsarbeid og vil gjennom det bidra aktivt til å øke kvinneandelen i norske styrer.

Hva trenger du hjelp til?
Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Bistand og veileding for din virksomhet

Ta kontakt med oss

Har du spørsmål? Ønsker å starte en dialog med en av våre konsulenter? Eller trenger du bistand i forhold til temaet i denne artikkelen? Ta kontakt i dag.

Del artikkelen med andre