Må strategiprosessen være så komplisert og kostbar?

Er du en av de mange som har erfart at strategiprosesser har vært kostbare, gått over altfor lang tid og trukket masse energi ut av organisasjonen fordi «alle» skal være med?

At strategi og mål er viktige elementer for å kunne styre virksomheten i riktig retning er grundig dokumentert, men trenger det egentlig å være så ressurskrevende og vanskelig å få gjennomført en strategiprosess?

Vårt svar på spørsmålet over, vil for svært mange virksomheter, være et klart nei! Vi er av den oppfatning av at virksomheter ofte gjør strategiprosessen for komplisert og trekker inn unødvendige ressurser. Dette gjør arbeidet med strategi og mål unødvendig kostbart og tidkrevende.

Egen erfaring har også vist oss at mange virksomheter har utviklet klare strategier og mål, men sliter med å få omsatt strategiene i relevante og strukturerte handlinger; altså å sette strategiene i verk gjennom systematiske og kontrollerbare tiltak. Dette samsvarer godt med en undersøkelse blant 60 norske bedrifter, gjennomført av PwC i 2019, hvor 4 av 10 norske organisasjoner mener at de ikke er gode på å gjennomføre sin strategi.

Vi må stikke fingeren i jorda

Noen av oss har i en årrekke hjulpet virksomheter med å utvikle en godt forståelig og tydelig visjon, en ledestjerne som skal vise vei, men også gi virksomheten hjelp i tvilstilfeller når strategiske beslutninger skal tas og når graden av suksess skal måles.

Må alle virksomheter virkelig ha en formelt etablert visjon for å kunne lage en god og bærekraftig strategi? Vi våger å svare nei! At visjoner kan være nyttige for en rekke virksomheter, særlig de som er av en viss størrelse og kompleksitet, er det vanskelig å argumentere imot. Det betinger imidlertid at visjonen er til reell nytte og blir brukt riktig; altså at den virker styrende på viktig atferd, herunder beslutninger tatt av eiere, for eksempel i forbindelse med tilførsel av ny kapital, samt av styret og administrasjon i forhold til strategi og retning.

Hva så med verdier? Må disse være på plass i enhver virksomhet for at en skal lage tydelige mål og strategier? Argumentasjonen blir i stor grad lik den som er gitt i forhold til visjon over. Verdier kan være viktige og virke sterkt styrende. Det kan nok argumenteres for at også nye og små virksomheter i noen grad kan ha nytte av at det etableres felles verdier i tidlig livsfase, blant skapende eiere og/eller i styret, slik at en i en travel hverdag, blant annet ikke mister av syne hva som var grunnlaget for en felles forståelse og enighet. Men at verdier er en forutsetning for et godt strategi- og målarbeid medfører nok ikke riktighet.

Sammenlignet med mange andre land, er det grunn til å hevde at Norge har et inkluderende arbeidsliv. Vil det imidlertid innebære at alle i organisasjonen automatisk skal være med og utvikle selskapets strategier? Argumentene for å ta med flest mulig er enkle å forstå; en minimerer risikoen for å gå glipp av godt kvalifiserte innspill fra de som «vet hvor skoen trykker», og involveringen i seg selv kan bidra til godt legitimerte beslutninger som flere kan stille seg bak. Vi kan imidlertid ikke unnslå at det er både kostnads- og tidkrevende å involvere mange i strategiprosesser samtidig som det kan trekke ressurser ut i fra den daglige driften. Noen automatikk i at «alle skal med» er det nok ikke; her må styret ta sine vurderinger basert på blant annet økonomisk status, utenforliggende forhold, den reelle nødvendigheten av å ta med «alle» og daglig leders kvalifikasjoner med hensyn til å kompensere manglende deltakelse med god informasjon til den øvrige organisasjonen.

Uavhengig av alt som er nevnt over, viser forskning oss at det, for mange, er viktig å ha tydelige mål og strategier for å oppnå vekst i virksomheten, og det trenger ikke være vanskelig å lage et godt fundert strategidokument som munner ut i en enkel oversikt over strategiske milepæler og tydelige mål fordelt over en viss periode.

Strategisk forretningsutvikling og vekst

I kurset «Strategisk forretningsutvikling og vekst» har vi nå etablert et helt nytt verktøy som du kan bruke i din strategiprosess. Verktøyet er «mal-basert» og guider deg gjennom strategiprosessen på en logisk god og enkel måte. I tillegg har vi utviklet et eget dokument for oppfølging av strategi i det daglige og som det kan rapporteres opp imot.

Hovedpunktene i kurset er følgende:
  • Styrets ansvar – hvorfor må styret være involvert i strategiprosessen?
  • Hva hindrer, og hva skaper vekst i norske bedrifter?
  • Strategiprosessen
  • Forretningsmodell – CANVAS
  • Nøkkelindikatorer i virksomheten
  • Due Diligence og finansiering
  • Strategiske utfordringer knyttet til kultur

Kurset «Strategisk forretningsutvikling og vekst»

Bli med og lær hvordan du selv kan gjennomføre en enkel og trygg strategiprosess i din virksomhet. Kurset er tilgjengelig som åpent kurs med fysisk deltakelse og som Nett/Web-kurs. Kurset kan holdes bedriftinternt for en gruppe eller for deg helt alene med foreleser.

Ønsker du å melde deg på et åpent kurs kan du gjøre det ved å ved å følge linkene over. Har du spørsmål rundt kurset eller ønsker et tilbud på bedriftsinternt kurs, eller kurs bare for deg, ta kontakt med din kontaktperson i Styreforeningen eller send en e-post til post@styreforeningen.no.

Hva trenger du hjelp til?
Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Bistand og veileding for din virksomhet

Ta kontakt med oss

Har du spørsmål? Ønsker å starte en dialog med en av våre konsulenter? Eller trenger du bistand i forhold til temaet i denne artikkelen? Ta kontakt i dag.

Del artikkelen med andre