Ledergruppen – samhandling og utvikling

Kurset, med mal-verktøy for effektivt arbeid, setter søkelys på hvordan en kan bygge gode ledergrupper og hva som er viktig for å få disse til å fungere i henhold til forventningene.

Detaljer for kurset

 • Hvordan bygge og utvikle velfungerende team
 • Forutsetninger og prosesser knyttet til samhandling i teamet
 • Når og hvorfor er dialog langt viktigere enn debatt
 • Inkluderer en rekke mal-verktøy for effektivt arbeid

Kurset er rettet mot styret som gruppe, styreleder, daglig leder, toppledergrupper og andre ledergrupper.

Kurset «Ledergruppen – samhandling og utvikling» gir deg en rekke mal-verktøy for effektivisering av teamarbeidet, og fokuserer på hvordan en kan bygge gode ledergrupper og hva som er viktig for å få disse til å fungere i henhold til forventningene. Vi tar deg gjennom generell ledelsesteori hvor vi ser nærmere på vanlige problemstillinger for ledere, eksterne forhold som må håndteres, og ikke minst personlige forhold ved oss selv som kan stå i veien for god ledelse. Videre skal vi bli godt kjent med de fem hovedtrinnene i Tuckman og Jensen sin anerkjente modell for utvikling av lederteam, fra «Forming» til «Adjourning», samt seks viktige forutsetninger for god samhandling i lederteamet. Videre diskuterer vi dialog vs. debatt, konflikter og viktigheten av god møteledelse.

Kurset tar innover seg at en godt fungerende ledergruppe vil kunne ha en svært stor påvirkning på virksomhetens resultat. Gjennom oppgaver blir du utfordret til å bli nærmere kjent med «indre» svakheter ved deg selv og hvilke tiltak du bør gjennomføre for å kompensere svakheten. Videre vil du bli kjent med strukturelle modeller for utvikling av team, vesentlige forutsetninger for god samhandling, hvorfor dialog vanligvis trumfer debatt, hvordan du kan forebygge og håndtere konflikter, samt viktigheten av god møteledelse og rutiner for avholdelse av møter. For de som ønsker dette kurset bedriftsinternt (kan også gjennomføres digitalt), kan vi tilby forhåndsanalyser av ledergruppens funksjonsnivå og gjennomgang av resultatene i forbindelse med kurset.

Formålet med kurset er å gi teamleder og ledergruppens medlemmer gode verktøy og økt innsikt i mekanismer som påvirker kvaliteten på samhandling i ledergruppen og resultatene den oppnår, samtidig som kurset skal gi den enkelte bedre innsikt i mulige svakheter ved sitt eget lederskap og hvilke tiltak en kan gjennomføre for å kompensere slike svakheter.

Kursinnhold:

 • Lederskap og lederens utfordringer
 • Viktige begreper for ledere og ledergruppen
 • Verdier som samstemte lederverktøy
 • En leders utfordringer – de åpenbare, de eksterne og de interne
 • Fem trinn i teamutvikling – etterfulgt av Case
 • Seks forutsetninger for å bygge et godt team
 • Samhandling i ledergruppen – fire forutsetninger og seks prosesser
 • Dialog vs. debatt i ledergrupper – hva sier vitenskapen?
 • Konflikter – forebygging og håndtering
 • Viktigheten av god møteledelse og gode rutiner for møter
 • Mal-verktøy: Styringsdokument for teamarbeidet
 • Mal-verktøy: Møteplan/Årshjul
 • Mal-verktøy: Kombinert innkalling/agenda/referat
 • Mal-verktøy: Ansvarsmatrise

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuelt kurs

Alle våre åpne kurs kan også leveres som individuelt kurs til våre medlemmer. 

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekend-samling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier