Kompetansebevisste styrer i en tid med økonomisk usikkerhet

Forfatter: Robert Lona

I tider med økonomisk usikkerhet er det avgjørende at selskapene har kompetente og ressursbevisste styrer.

Dagens økonomiske utfordringer med høy inflasjon og økende rentenivåer har satt press på bedrifter over hele verden. Sentralbanker implementerer tiltak for å styre den økonomiske utviklingen, men det kan få uforutsette konsekvenser for virksomhetene. I usikre økonomiske tider spiller styret en avgjørende rolle for å sikre virksomhetenes overlevelse og fremgang. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvorfor det er avgjørende å ha ressurs- og kompetansebevisste styrer i endringstider.

Styrets rolle i usikre tider

Usikre økonomiske forhold kan sette press på virksomhetenes internkontroll, styring og omstillingsevne. Styret har til enhver tid ansvar for å sikre at selskapene har tilstrekkelig likviditet for videre drift. Med det kommer også krav til styrenes evne til å forstå og håndtere selskapets økonomiske situasjon og utfordringer.

Har styret tilstrekkelig kompetanse?

Eiere og styret selv må vurdere om styret har tilstrekkelig kompetanse til å takle de utfordringene som dagens økonomiske klima bringer med seg. Mange daglige ledere føler frustrasjon over manglende forståelse fra styret, spesielt når det gjelder selskapets markedstilbud og strategier. Dette kan hindre viktige strategi- og fagdiskusjoner som er nødvendige for å navigere i usikre tider.

Behovet for breddekompetanse

Manglende kompetanse i norske styrer kan ha flere årsaker. Noen ganger velger eiere å utnevne styremedlemmene basert på personlige forbindelser i stedet for kompetanse, ved for eksempel å benytte familie eller venner. Disse kan oppleve seg selv som «styregisler», altså at de har styreansvar uten å forstå oppgavene eller selskapets behov, samtidig som de er støttende overfor eier uavhengig av sak. 

Videre ser vi ofte at styrer har sterk faglig kompetanse innen økonomi, juss, etc., men mangler breddekunnskap om selskapets marked, produkter og tjenester. Riktig kompetanse i styret må inkludere en blanding av virksomhetskritisk kunnskap, breddekompetanse og fagkompetanse som er relevant for selskapets virksomhet.

Styrets arbeidsmetode

Kompetansesammensetningen i styret bør også tilpasses selskapets størrelse og behov. Små selskaper kan ha behov for mer operativ og taktisk kompetanse i styret, mens mellomstore selskaper oftere har behov for både strategiske og taktiske vurderinger i styrerommet. Styrene i store selskaper opererer ofte på et overordnet strategisk nivå hvor strategi er viktigere enn detaljkunnskap. 

Dette betyr at styresammensetningen ofte bør endres etter hvert som selskapet vokser.

Viktigheten av effektivt styrearbeid

Et velfungerende styre er ofte bevisst sammensatt, har aktive medlemmer med relevant kompetanse og gir reell verdi til selskapet gjennom sitt arbeid. Styrelederen spiller en nøkkelrolle i å lede møtene på en konstruktiv og effektiv måte, slik at alle stemmer blir hørt og at styrets kompetanse utnyttes maksimalt.

Styreevaluering som verktøy

For å sikre at styret fungerer best mulig, er det viktig å ha et bevisst forhold til sitt eget arbeid. I tillegg til styreinstruks er styreevaluering et svært nyttig verktøy for å stille de nødvendige spørsmålene om arbeidsmetode og møteverdi, samt for å forbedre styrearbeidet basert på læring. Mange selskaper gjennomfører en kort styreevaluering etter hvert møte, mens andre gjør det en gang per år. Som et minimum anbefaler Styreforeningen at det gjøres en gang per år og at det settes inn i årshjulet for styrearbeidet. Dette bidrar til kontinuerlig forbedring av styrets funksjon og ytelse.

Samarbeidet mellom styret og ledelsen

Selv i tøffere tider finnes det muligheter.. Det gjelder å se dem og ha en robust organisasjon som kan håndtere de og kunne tilpasse virksomheten til nyere tider. Dette krever et nært samarbeid mellom styret og ledelsen. Styret bør ikke bare fungere som et tilsynsorgan, men også som en verdifull diskusjonspartner og sparringspartner for daglig leder. Diskusjoner som omhandler økonomi, strategi, produkt- og tjenestesortiment, innovasjon, omstilling og mer, bør være en naturlig del av styrearbeidet. Frustrerte daglige ledere som savner slike diskusjoner med styret, er et tegn på at det er behov for endringer i styrets tilnærming.

Oppsummering

I tider med økonomisk usikkerhet er det avgjørende at selskapene har kompetente og ressursbevisste styrer. En viktig rolle for styret er å forstå og håndtere selskapets økonomiske situasjon, strategiske behov og markedsdynamikk. 

Eiere og styret selv bør være oppmerksomme på styrets sammensetning og sørge for at det tilfører verdi til selskapet. Dette krever bevissthet om kompetansebehov, mangfold i kompetansesammensetningen og evnen til å tilpasse seg endrede forhold. Et effektivt og kompetent styre kan løfte selskapet ved å identifisere muligheter og tilpasse seg nye realiteter, selv i tøffe tider.

Hva trenger du hjelp til?

Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Flere av våre artikler: