Hvordan vekke kreativiteten og evne å innovere?

Å komme opp med en idé er enkelt nok. Å komme opp med den gode idéen på rett tid er krevende. Da ligger det mye og metodisk arbeid bak. De vellykkede idéer og satsninger vi leser om, eller selv benytter, har vært igjennom ulike konkrete faser før vi møter på tjenesten eller produktet.

Innovative problemløsende verktøy benyttes av selskap som treffer blink. Eksempler på slike tjenesterelaterte blinkskudd er Airbnb og Uber, kjente benyttede tjenester. I Norge er Cutters, med slagordet «cut hair, cut time, cut cost et godt eksempel på vellykket innovasjon. Flere av verdens mest fremtidstenkende virksomheter bruker designtekning som utviklingsverktøy.

Designtenkning er et metodisk verktøy, basert på stegvise faser slik at nye og innovative idéer skapes. Med sitt praktiske brukerperspektiv, ved virkelig å sette brukeren i sentrum, utfordres de tradisjonelle utviklingsprosessene i de aller fleste organisasjoner. Alle involverte blir nemlig «tvunget» til på en kreativ og effektiv måte å løse de virkelige brukerrelaterte behov, og resultatet blir da bedre enn ved en tradisjonell fremgangsmåte.

Forstå kundens behov

Når du prøver å forstå et behov, må du sette dine egne forhåndsoppfatninger til side. Det er vanskelig. Kreativ idédugnad har mange deltatt i, men resultatene er ofte ikke spesielt gode. De som lykkes benytter derfor anerkjente verktøy i innovasjonsprosessene.  

Det første trinnet i designtenkning er å forstå utfordringene og at kundenes behov identifiseres før vi starter søket etter løsninger. Utfordringen du egentlig trenger å løse, er ikke alltid den samme som den du opprinnelig hadde tenkt å løse.

Det er fort gjort å gå i fellen ved at behovsområdet ikke utforskes tilstrekkelig nok før vi setter i gang med å finne løsninger. Å prøve å være empatisk ved å anta behov basert på egne erfaringer og eget perspektiv, er feilen vi gjør. Vi tror vi forstår brukernes behov. Men selve behovet er erfaringsmessig mer nyansert eller også annerledes enn hva vi opprinnelig tror.  
Det betyr at vi må fordype oss i behovet ved å involvere fremtidige brukere.

Involver brukere

Designtekning er basert på mennesker og å forstå deres behov. Det gjøres ved å intervjue brukere, observere brukere og sette seg inn i deres ståsted. Ved virkelig å forstå brukerne kan deres reelle behov avdekkes. I alle faser av utviklings- og testprosessen inkluderes brukere.

Visualisering av idéer bidrar til å skape felles forståelse og forenkle kompleksiteten. Idéer testes både tidlig og ofte, og bidrar derfor til en aktiv brukermedvirkning. Brukere deltar i modellering-, prototype- og testfasene. På den måten sikres en effektiv og iterativ designprosess. Designtenkning er en empatidrevet, brukersentrert innovasjonsmetode som egner seg til utvikling av nye produkter, tjenester, forretningsmodeller og brukeropplevelser. Som en følge av bedre produkter og tjenester styrkes også merkevaren.

Forretningsmodell

Før endelig valg av idé og løsning tas, er en modell som ivaretar en helhetlig vurdering av det forretningsmessige aspektet essensielt, og til dette formålet kan for eksempel forretningsmodellen Business Canvas Model benyttes.

Med bakgrunn i prosessen designtenkning forstås brukernes reelle behov, men det må også utredes hvor mange som har dette behovet, hvor disse befinner disse seg geografisk og hvordan disse kan nås. Salgskanaler er en viktig del av en forretningsplan. Har selskapet allerede en relasjon til de fremtidige kundene, og i en verden i stadig raskere endring, hvordan kan vi sikre at vi beholder våre kunder? Kreativiteten kan gjerne blomstre på nytt i denne del av utredningen.

Kunder lokkes i dag med tilbud fra alle kanter, og tilleggssalg benyttes ofte for å binde kunder. Inntektsgrunnlaget vurderes deretter ut ifra hvilken pris kundene skal betale. Trenger vi samarbeidspartnere underveis i utviklingen og videre i driftsfasen? Hva trengs av egne og andre ressurser for å kunne produsere produktet/tjenesten? Spørsmålene er mange. Effektive verktøy loser oss gjennom de nødvendige vurderinger før endelig beslutning fattes.

Implementering og lansering

Dersom det ender med «dette går vi for» gjelder det å agere etter det kjente uttrykket «Timing is everything» for beslutning om når produktet eller tjenesten kan og bør lanseres. Svaret på dette krever nok engang at vi har dyp bruker- og markedsinnsikt.  

Innovasjon er verdiskapning. Alt fra små skrittvise til mer radikale produkt- eller tjenesteutvikling, er hva bedriftene skal leve av i fremtiden. Å utvikle nye produkter og tjenester som treffer er vanskelig. De som lykkes er ikke bare kreative, de er systematiske og sterkt brukerfokuserte. Få innsikt i bruk av effektive innovative verktøy du kan ta med deg inn i fremtiden. Som alle andre muskler, må også innovasjonsmuskelen trenes.

Kurs om innovasjon

Med dette kurset, Omstilling og innovasjon – Nettkurs (live), lærer du hvordan virksomhetens innovasjonsevne og omstillingstakt kan økes. Evne til stadig innovasjon og rask omstilling blir stadig viktigere. Styret er ansvarlig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten. Å handle når krisen er der er i de fleste tilfeller for sent.

Hva trenger du hjelp til?
Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Bistand og veileding for din virksomhet

Ta kontakt med oss

Har du spørsmål? Ønsker å starte en dialog med en av våre konsulenter? Eller trenger du bistand i forhold til temaet i denne artikkelen? Ta kontakt i dag.

Del artikkelen med andre