Hvem skal delta i strategiprosessen?

Forfatter: Jan Christian Bernhardt

Hvem som skal delta i strategiprosessen er en stadig tilbakevendende problemstilling som styret og daglig leder må ta stilling til før strategiarbeidet starter. 

Vi legger her til grunn at styret selv er delaktig i den grad det finner nødvendig og fornuftig ut fra de forventninger og krav som stilles til styret.

Jeg blir ofte møtt med argumenter for at flest mulig ansatte bør delta i strategiarbeidet. Andre argumenterer hardnakket for at daglig leder sammen med ledergruppen og styret selv kan klare brasene på en god og forsvarlig måte. 

Noen har dårlig samvittighet etter å ha gjort det sistnevnte valget. Det bør være unødvendig, så lenge man har gjort en grundig vurdering. «Deltakelse» kan også være så mangt; herunder enkle skjema for innspill. Også kompensering gjennom god informasjon til ansatte underveis i prosessen bør kunne være med å avdempe den dårlige samvittigheten en eventuelt har. 

Her er altså ingen fasit, og under vil jeg forsøke å få frem elementer som bør tas med i betraktning når du skal finne svaret på hva som er riktig for deg og din virksomhet. 

Strategiarbeid koster, alltid i form av tid, men ofte også i form av innleide konsulenter og innkjøpte analysedata. Jo flere som deltar internt, jo høyere vil kostnaden isolert sett bli. 

I tillegg kan prosessen fort dra ut i tid og gå ut over den daglige driften. Kanskje på en slik måte at hele prosessen har blitt opplevde som utmattende før en har kommet i mål. 

Hvorvidt ansattes påvirkning på selve prosessen i sum blir negativ eller positiv, vil kunne påvirkes av hvor kjent ansatte er med strategisk arbeid, valg av metode og hvorvidt arbeidet ledes på en god måte eller ei.

På den klart positive siden; de ansatte kan bringe inn kunnskap, både av faglig karakter og om interne forhold som ledelsen ikke er klar over.

Deltakelsen i seg selv vil også kunne gi utfordringer, særlig der ansatte, for eksempel mellomledere, finner det vanskelig å være objektive når de blir utfordret på «egne» styrker eller svakheter. Det er gjerne her fordelene ved å ha en konsulent som fasiliterer prosessen, kommer særlig tydelig frem. 

To andre elementer som ofte trekkes frem som positive ved ansattes involvering, er på den ene siden «legitimitet, motivasjon og eierskap» og på den andre, større sjanse for gode etterfølgende taktiske valg blant deltakerne der hvor strategien er for vag eller tiltaksbeskrivelsene for svake.

Vil du vite mer om strategiarbeid, meld deg på kurset «Strategiarbeid i små og mellomstore virksomheter». Kurset kan holdes for deg alene sammen med kursholder eller internt i virksomheten. 

 

Hva trenger du hjelp til?

Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Flere av våre artikler: