Hva kjennetegner et styre som sørger for verdiskapende virksomhet

Forfatter: Bjarne Aamodt

Styrets roller og oppgaver for styring og ledelse av en virksomhet blir stadig viktigere. Derfor er det viktig å forstå hva som kjennetegner et styre som er verdiskapende, − og bærekraftig, for virksomheten. 

Det «ansvarlige styret» er ansvarlig for at virksomheten skaper de verdier som er nedfelt i virksomhetens formålsparagraf.

Hensikt med styrearbeidet

Hensikten med verdiskapende styrearbeid er:

 • Sørge for, og bidra til verdiskapende utvikling av virksomheten, − på kort og lang sikt, samtidig som 

styret skal følge opp, og føre tilsyn og kontroll med, virksomheten.

Karaktertrekk ved et verdiskapende og bærekraftig styre

For å belyse disse karaktertrekkene, kan det være hensiktsmessig å se på følgende forhold:

 • Styrets forståelse og aksept av premissene for virksomheten
 • Kjennetegn ved et verdiskapende styrekollegium
 • Karaktertrekk ved en verdiskapende arbeidsform
 • Fokusoppgaver for et verdiskapende og bærekraftig styre

Styrets forståelse og aksept av premissene for virksomheten

For at styret skal kunne være verdiskapende, og samtidig sørge for bærekraftig utvikling, er det helt nødvendig at styret har god kunnskap om, og forståelse og aksept av, alle relevante premisser for virksomheten. Slike premisser kan grupperes i følgende kategorier:

 • Formelle premisser bestående av aktuelt lovverk, eventuelle aksjonæravtaler, vedtekter med klart angitt formål for virksomheten og andre vedtak i generalforsamlingen.
 • Krav og forventninger fra interessent-grupper, som eiere, kunder, ansatte, leverandører, samarbeidspartnere, etc. Eierne kan gjerne nedfelle essensielle premisser gjennom et dokument, gjerne kalt «Eierdirektivet» / «Selskapsdirektivet» eller en «Eierstrategi».
 • Andre aktuelle forhold som f.eks. bærekraftmål, finansiering, markedskunnskap, politiske forhold, aktuell teknologi, klimaforhold, virksomhetens historie, etc.

Et styre uten kunnskap, forståelse eller aksept av disse premissene, vil ikke ha evne til å ivareta sin ansvarsfulle, verdiskapende rolle for virksomheten.

Kjennetegn ved et verdiskapende styrekollegium

Basis for sammensetningen av et verdiskapende og bærekraftig styrekollegium er at det samlet sett har kompetanser og andre egenskaper for å kunne forvalte og utvikle virksomheten i henhold til premissene som er beskrevet ovenfor. En dyktig styreleder er helt sentral i denne sammenheng. 

Styremedlemmene bør også ha en lidenskap («passion») for virksomhetens formål. Styrekollegiet må utvikle en god kultur og selvtillit, som bl.a. betyr at styret som kollegium vil ha en kapabilitet som er mer enn summen av enkeltmedlemmenes kompetanser. 

Det må heller ikke være noen type A-lag og B-lag i styrekollegiet. Alle styremedlemmene, uavhengig av hvem som har nominert dem, skal virke for utviklingen av virksomheten iht. formålet. Styret bør også ha tilstrekkelig uavhengighet både internt mot daglig ledelse og eksternt mot særinteresser.

Karaktertrekk ved en verdiskapende arbeidsform

Effektiv arbeidsform står sentralt når det gjelder styrets evne til å være verdiskapende. Det starter med å etablere en god styreinstruks som definerer oppgaver og ansvarsfordeling, og hvordan styret skal arbeide, herunder relasjoner og samvirke med eierne og daglig ledelse. 

Dyktig styreleder er en helt sentral forutsetning for godt og effektivt styrearbeid. Aktivt bruk av styrets årsplan («årshjul») er et viktig virkemiddel for at styret skal være verdiskapende, nettopp for å sette de riktige sakene på dagsorden til rett tid. Bruk av underutvalg av styret på visse områder kan også være positivt i forhold til effektivitet, kvalitet og kapasitet, og derved bidragende til verdiskapingen. Men det er viktig å huske på at underutvalg kun er rådgivende overfor styret. Det er styret i plenum som er det ansvarlige og besluttende organ.

Fokusoppgaver for et verdiskapende og bærekraftig styre

Hovedoppgavene for et verdiskapende og bærekraftig styre er som følger:

 1. Sørge for kompetent og motivert daglig leder, – til enhver tid
 2. Bidra til utviklingen av virksomheten – strategi
 3. Sørge for mål-oppfølging, kontroll og tilsyn
 4. Styrets egenutvikling

Sørge for kompetent og motivert daglig leder, – til enhver tid

Viktig for et verdiskapende styre er å se til at virksomheten har den rette daglige leder i de forskjellige faser i en virksomhets utvikling. Det betyr at styret kontinuerlig bør vurdere daglig leders prestasjoner, og samtidig vurderer daglig leders kvalifikasjoner for neste fase i virksomhetens utvikling. Det å skifte daglig leder ved visse milepæler i en virksomhets utvikling, blir mer og mer normalen. Det er mer å betrakte som unntak når samme person har evne og motivasjon til å ivareta daglig leders sentrale funksjoner gjennom flere faser i en virksomhets utvikling.

Imidlertid, samtidig som styret skal vurdere daglig leders kvalifikasjoner, skal styret vise støtte og tillit til daglig leder, slik at daglig leder er motivert og føler trygghet i rollen.

Et viktig element i forholdet mellom styret og daglig er hvordan virksomheten organiseres. Her vil daglig leder finne frem til en formålstjenlig organisasjonsstruktur i nært samspill med styret.

Bidra til utviklingen av virksomheten – strategi 

Det er karakteristisk for et verdiskapende styre å vie mye tid på fremtidig utvikling av virksomheten. Kanskje minst halvparten av tiden i styrerommet bør vies til fremtiden. Styrets strategiske oppgave er å sette retning for utviklingen, og involvere seg interaktiv med daglig ledelse i strategiarbeidet. Her kan styret med sin kunnskap bidra betydelig, og ikke bare være et «kontrollorgan».

Sørge for mål-oppfølging, kontroll og tilsyn 

Når det gjelder oppfølgings-, kontroll- og tilsynsoppgaven, inkl. oppfølg av risikostyring og bærekraft, skiller et verdiskapende styre seg ut med at det ikke bare konstaterer mangler, men aktivt bidrar til at mangler blir utbedret.

Et ofte opplevet dilemma i styrets arbeid er prioritets-avveining av virksomhetens økonomiske avkastning for aksjonærene på kort sikt, kontra vektlegging av andre forhold, som f.eks. bærekrafts-tiltak, som har gunstig effekt på lang sikt. Et verdiskapende styre vil kunne prioritere og rettferdiggjøre bærekrafttiltak som investeringer med henblikk på økonomisk gevinst i et mer langsiktig perspektiv.

Styrets egenutvikling

Vi lever i en verden med akselererende utvikling på alle måter. Dette gjør at det verdiskapende styret i dag ikke nødvendigvis er verdiskapende i morgen. Dette må sikres gjennom tiltak som styret må vie tilstrekkelig oppmerksomhet. 

Styrer som er vedvarende verdiskapende, utmerker seg ved at de kontinuerlig er opptatt av forbedringer, dvs. sin egenutvikling. Typisk avslutter de hvert styremøte med en kort debrifing for å identifisere hva som kunne vært gjort bedre i det nettopp avsluttede styremøtet, med henblikk på forbedringstiltak i neste møte. 

Slike styrer har også en årlig, mer systematisk egenevaluering hvor hensikten er å finne frem til ytterligere forbedrings- og utviklingstiltak. Ofte blir dette kombinert med et internt styreseminar over aktuelle temaer.

Det verdiskapende styret vil aldri føle seg ferdig utlært, − de som føler seg ferdig utlært, er ferdige!

Hva trenger du hjelp til?

Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Flere av våre artikler: