Søk
Close this search box.
Søk

Hva gjør jeg som styremedlem med konflikter blant ansatte?

Forfatter: Arild Stana

Konflikter på en arbeidsplass hemmer virksomhetens resultatoppnåelse og skader arbeidsmiljøet. Årsakene er ofte rolleuklarhet og svake lytte- og samtaleferdigheter. Daglig leder har ansvar for å forebygge og redusere konflikter. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. Hva som er styrets rolle i konflikter blant ansatte, må vurderes i hvert selskap og fra sak til sak.

Styreforeningen har medarbeidere som kan støtte både daglig leder og styret med å forebygge og løse opp i konflikter.

 

Konflikter i en eller annen form oppstår på de fleste arbeidsplasser. De fleste konflikter er små og kan løses raskt og lett. 

Noen konflikter utvikler seg slik at de styrer arbeidsdagene for ledelse og ansatte. Disse konfliktene hemmer virksomhetens resultatoppnåelse og skader arbeidsmiljøet. Arbeidstid sløses bort. Ledere og medarbeidere tappes for energi. Det etableres uhensiktsmessig atferd. Samhandlingen svekkes og den psykologiske tryggheten reduseres. Ansatte blir sykmeldte og andre slutter. Selskapets omdømme påvirkes. 

Årsaken er ofte rolleuklarhet, og svake lytte- og samtaleferdigheter. Daglig leder og styret må forebygge konflikter. Når de har oppstått, må tiltak settes inn raskt. Alt for mange konflikter øker fordi det oppstår en vente-og-se-atferd. Å skyve uenighet og konflikttema under et teppe utsetter og forsterker situasjonen og gjør forbedring vanskeligere. 

Arbeidsmiljøloven stiller krav til et forsvarlig arbeidsmiljø. Ansvaret ligger hos arbeidsgiver. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av selskapet. Styret er arbeidsgiver for daglig leder, og skal sikre forsvarlig arbeidsmiljø for denne. Daglig leder er delegert arbeidsgiveransvaret fra styret som en del av den daglige driften.  

Styrets rolle når det er konflikter blant ansatte, må vurderes i hvert selskap og fra sak til sak. 

Daglig leders lovpålagte rapport til styret omfatter helse, miljø og sikkerhet. Det psykososiale arbeidsmiljøet skal inngå i rapporten. Ved informasjon om konflikter må styret sammen med daglig leder forstå og vurdere situasjonens omfang og avklare aktuelle tiltak. 

Styrets rolle er blant annet å være en sparringpartner for daglig leder. Dette kan skje i styremøter der styremedlemmenes kompetanse kommer til nytte. Et eller flere styremedlemmer og styreleder kan også være støttespillere overfor daglig leder utenom styremøtene. 

Hvis daglig leder er part i konflikten, må styret engasjere seg i saken. I slike situasjoner anbefaler vi ekstern bistand. 

Styreforeningen har kompetanse til å bistå i konflikter.  

Ordet varsling brukes noen ganger der medarbeidere informerer om konfliktfylte situasjoner. Formelle varslinger etter arbeidsmiljøloven krever oppfølging i samsvar med arbeidsmiljøloven og bedriftens varslingsrutiner. 

Når konflikter har oppstått, må daglig leder starte målrettede tiltak raskt. Samhandling med tillitsvalgte og verneombud er nødvendig. 

Det er svært viktig for de som er involvert og for hele arbeidsmiljøet at situasjonen tas tak i og løses før den tar for stor plass. De involverte har ofte sin egen oppfatning og sannhet om hva konflikten handler om, årsak og ønsket løsning. Å få innsikt i dette som grunnlag for å velge tiltak er første steg i en konflikthåndtering. Å bruke ekstern bistand til individuelle innsiktsamtaler sikrer uavhengighet og mulighet til å se samlet på situasjonen og den enkeltes forståelse og opplevelse av situasjonen. 

Styreforeningen har medarbeidere som gjennomføres individuelle innsiktssamtaler. Disse planlegges sammen med ledelsen, tillitsvalgte og verneombud. Utvalg av informanter, gjennomføring og informasjon til de som skal intervjues er en del av planleggingen. De individuelle samtalene er fortrolige. Det skrives ikke referat eller faktarapport. I stedet presenterer vi en oppsummering for ledelsen, tillitsvalgte, verneombud og de ansatte som er intervjuet. Tilbakemeldingen inneholder hovedfunn fra samtalene og forslag til tiltak. 

Ekstern bistand til å gjennomføre tiltakene er ofte nødvendig da mange interne parter er berørt eller kan oppfattes å være en del av situasjonen. Styret bør gi støtte til ekstern bistand. Styreforeningen har medarbeidere med lang erfaring med konflikthåndtering.

Tiltakene kan være enkle organisatoriske eller strukturelle. Disse kan være lette å beslutte og å sette ut i livet. 

Svake relasjoner og uhensiktsmessige måter å snakke sammen på er mer tidkrevende å forbedre. Styreforeningen er ofte en ekstern bistand 

  • til en personalgruppe for å styrke relasjoner og utvikle lytte- og samtaleferdigheter, 
  • til ledere, tillitsvalgte og verneombud for å utvikle samhandling og medbestemmelse 
  • til ledere individuelt eller som gruppe
  • til styrer nå daglig leder er en del av konflikten 

Er du interessert i å vite mer om vår erfaring og arbeidsform ved konflikter, ta kontakt med oss.

Hva trenger du hjelp til?

Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Flere av våre artikler:

Kontakt oss
Øvre Slottsgate 17,
0157 Oslo