Hva er egentlig goodwill?

Mange smiler og nikker bekreftende når regnskapsspørsmål diskuteres og «henger seg stemmemessig på» den eller de man tror har kunnskap til å ta de riktige avgjørelsene. Vet du for eksempel hva som egentlig ligger i begrepet «goodwill»?

Goodwill, fra engelsk «velvilje»; er en immateriell verdi som for eksempel ligger i en forretnings gode navn og rykte, kundekrets og tilsvarende; den evne til fortjeneste utover normal gevinst på egenkapitalen som en innarbeidet forretning har ervervet seg. Er goodwill negativ kalles den for badwill. Goodwill er med andre ord et aktivum som en person eller en forretning har i kraft av sitt renomme og historikk.

Goodwill kan bestå av: merkenavn, kundekrets, humankapital, merkenavn, stordriftsfordeler, forventet større inntjening eller for eksempel verdifulle forbindelser.

Andre eksempler kan være; kompetansen til fagpersoner, markedsføringskampanjer, nye kontrakter eller anskaffelser, positiv medieomtale, bidrag til veldedighet, stordriftsfordeler, eller en generell forventning om økt fortjeneste.

Goodwill er den abstrakte benevnelsen på det som er med å øke salget og sikre kundekrets, kort sagt noe «abstrakt» som skal sikre bedriften inntjening, for eksempel et sterkt «brand». Men verdt å merke seg er at dette er basert på fremtiden og eventuell goodwill ved et oppkjøp skal bringe synergier og større fremtidig inntjening. Sagt på en annen måte; Goodwill utgjør en immateriell eiendel eller verdi (les: uten fysisk substans), og er et begrep som i regnskapsføring brukes om noe abstrakt som påvirker bedriftens fremtidige potensial til å tjene penger. Denne typen eiendel er regulert i Regnskapsloven § 6-2.

I regnskapsloven faller goodwill inn under immaterielle eiendeler, der Regnskapslovens § 6-2 stiller følgende krav til goodwill: den skal være en ikke-pengepost uten fysisk substans, identifiserbar og selskapet skal ha kontroll over eiendelen.

Immateriell er et latinsk ord som betyr det samme som ikke-materiell. I bruk sammen med andre ord slik som verdier, kultur, rettigheter, mål etc. blir det et eget uttrykk som gir meningen en egen identitet i språket. Immaterielle verdier er f.eks. oftest brukt om ideer og erfaringer til mennesker i form av tanker. Immaterielle verdier er et mer moderne uttrykk enn det konstruerte sammensatte ordet hjerne-kapital.

Goodwill er kun synlig om firmaet eller forretningsområdet er gjenstand for omsetning. Således er forskjellen mellom børsnoterte selskapers markedsverdi og den bokførte egenkapital uttrykk for en goodwill.

På grunn av at goodwill sjelden kan verifiseres, blir den ikke tatt med i regnskapet, unntatt når goodwill er ervervet fra en uavhengig tredjepart, eksempelvis ved overtagelsen av et selskap eller forretningsområde.

Her vil man kunne sette opp verdien av goodwill som forskjellen mellom en rettferdig vurdering av de håndgripelige enkeltdelene og betalte pris (som representerer den forventede fremtidige inntjening).

Når goodwill blir negativ «Badwill», eller «negativ goodwill» som det ofte kalles, er det motsatte av goodwill. Når et firma blir kjøpt for under den totale verdien av eiendelene sine, er dette et eksempel på badwill. Gjør du et slikt «røverkjøp», er det gjerne som resultat av den negative goodwill som finnes i firmaet. Da vil selgeren også kunne få skattefradrag for tapet.

Avskrivning av goodwill og beskatning av goodwill

Anleggsmidler synker i verdi over tid, og etter Regnskapsloven § 5-3 skal goodwill, på lik linje med andre anleggsmidler, avskrives etter en «fornuftig avskrivningsplan». Avskrivningsperioder på mer enn fem år må begrunnes med at verdien sikkert vil vare lenger enn dette, ifølge Regnskapsloven § 7-14. Et eksempel på dette kan være kundekontrakter med avtaletid som overstiger fem år. (se nedenfor levetiden og lange perioder)

Avskrivning vil si at firmaet ikke kostnadsfører hele utgiften ved kjøp av anleggsmidler ettersom de har en forventet lengre varighet enn én enkel regnskapsperiode. I stedet fordeler man kostnaden på flere regnskapsperioder basert på en forventning om hvor lenge den skal vare.

Det er som nevnt særlig ved oppkjøp at goodwill fremkommer i regnskapet. Når kjøpesummen overstiger de faktiske verdiene i selskapet, blir restsummen goodwill oppført som en eiendel i balansen. Særlig i bransjer som IT og internett, der humankapital er meget viktig, utgjør dette ofte betydelige verdier i selskapenes balanser. Regnskapsloven sier at goodwill skal avskrives over levetiden til goodwillen, som kan være så mye som over 20 år. Det er ikke noen begrensning i loven, og det har vært mye debatt om lengden på avskrivningen. For at ikke norske bedrifter skal få ulemper i forhold til utenlandske bedrifter og for at goodwill skal gjenspeile bidraget til inntjeningen, ble det foreslått fra departementet at det ikke skulle være noen øvre grense.

Det er forventningen om hva oppkjøpet skal tjene av penger som er avgjørende for om goodwillen kan forsvares i regnskapet. Er det med rimelig stor grad av sikkerhet beheftet med tvil om inntjeningen kan forsvare goodwillen, så skal den avskrives utover vanlig nedskriving. Regnskapsloven krever nedskrivning ved verdifall som ikke er forbigående, når «nominell verdi er lavere enn balanseført verdi», som det heter i loven. Poenget er at goodwillen skal forrentes og at oppkjøp skal skape synergier. En høy goodwill kan forsvares hvis det skapes tilstrekkelig synergier som bidrar til inntjeningen.

Det er selskapet som legger frem regnskapet, men revisor må bekrefte at regnskapet er i samsvar med god regnskapskikk. Er det ikke i samsvar med god regnskapskikk vil revisor skrive anmerkninger til regnskapet, og dette er neppe noe børsnoterte selskaper vil vedkjenne seg. I praksis vil selskapet gi seg hvis revisor er uenig.

Skattemessig avskrivninger; Goodwill skal avskrives med saldoavskrivning som pr 01.01.2018 er 20 % av saldo pr år og inngår i Saldogruppe B: Ervervet forretningsverdi.

Goodwill skal beskattes som andre eiendeler når den realiseres i form av salg og kjøp. Gevinst beskattes med 25 prosent (2016), og tap er fradragsberettiget.

Er det tale om at en virksomhet overtas som dattervirksomhet i et konsern kalles forskjellen mellom innkjøpsprisen og verdien av enkeltdelene for konsern-goodwill i konsernets regnskap. Fra et styrets ståsted, spesielt da i ikke børsnoterte selskaper, kan det være avgjørende å ha en formening om nåverdien av den abstrakte goodwill som forefinnes i et selskap.
Hva er ca status for denne abstrakte selskapsverdien idag? Hvordan skal vi måle den – nå og fremover? Hvordan skal vi forvalte virksomheten slik at goodwill’en øker?

En tilpasset due diligence-prosess kan være en god investering i virksomheter for å få et bilde av goodwill i det enkelte selskap, herunder få et bilde av risikoelementer forbundet med goodwill’en.

Vi bistår våre medlemmer med; goodwill-beregninger og tilpassede due diligence-prosesser. Hva er goodwill verdien idag? Hvordan ønsker vi at denne verdien skal utvikle seg? Hvordan skal man styre virksomheten for å øke goodwillverdien?

Kurs

Hva trenger du hjelp til?
Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Bistand og veileding for din virksomhet

Ta kontakt med oss

Har du spørsmål? Ønsker å starte en dialog med en av våre konsulenter? Eller trenger du bistand i forhold til temaet i denne artikkelen? Ta kontakt i dag.

Del artikkelen med andre