HMS – Styrets kontrollansvar og daglig leders utøvelsesansvar

Forfatter: Robert Lona

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er byggesteiner i enhver virksomhet. Å ivareta de ansattes velferd, beskytte miljøet og sikre trygghet på arbeidsplassen er sentrale elementer som ikke bare er lovpålagte, men også avgjørende for virksomhetens suksess og godt omdømme. Arbeidsulykker og miljøskader kan føre til betydelige økonomiske kostnader, juridiske konsekvenser og skadelig omtale. Derfor er en grundig tilnærming til HMS en investering i virksomhetens bærekraft.

Denne artikkelen vil gi en overordnet innføring i styrets og daglig leders rolle og ansvar, og hvordan dette arbeidet påvirker virksomhetens risiko og suksess.

HMS – en ufravikelig prioritet

HMS er en uunnværlig prioritering som har en direkte påvirkning på virksomhetens bunnlinje og omdømme. Dette konseptet handler om å etablere og vedlikeholde et trygt og sunt arbeidsmiljø, minimere risiko for ansatte og redusere virksomhetens negative fotavtrykk på miljøet. Fokuset på høy HMS-standard handler om ansvarlighet, redusere risiko, unngå unødvendige negative konsekvenser, og om å opprettholde tilliten fra kunder og samfunnet.

Styrets kontrollansvar – tilsyn og strategi

Styret har det overordnede ansvaret når det kommer til HMS som beskrevet i Arbeidsmiljøloven og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Styret må sikre at HMS-arbeidet er i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover og forskrifter, samt at det er tilstrekkelig omfattende til å dekke virksomhetens spesifikke behov og risikoprofil. Dette inkluderer blant annet fastsettelse av HMS-mål, utvikling av strategier, risikovurderinger, og ansvarliggjøring av daglig leder for håndteringen av virksomhetens HMS-arbeid. Styrets oppgave er å sikre at virksomheten har nødvendige ressurser, retningslinjer og systemer på plass for å oppfylle HMS-kravene.

Styret bør regelmessig evaluere organisasjonens HMS-prestasjoner og tiltak, samt analysere risikoen knyttet til HMS for å iverksette nødvendige risikoreduserende aktiviteter. Dette innebærer utforming av tydelige mål, overvåking av fremgangen i arbeidet og å sikre at HMS er en integrert del av virksomhetens strategi og kultur. I tillegg skal styret påse at nødvendig HMS-rapportering, som for eksempel bærekraftsrapportering, leveres i henhold til krav.

Videre har styret en nøkkelrolle når det gjelder økonomisk prioritering og tildeling av midler til HMS-området. Det er viktig å sørge for at det er tilstrekkelig økonomi til å iverksette og opprettholde nødvendige HMS-tiltak, og styret bør overvåke hvordan midlene blir brukt og vurdere avkastningen i forhold til kostnadsbruken.

Daglig leders utøvelsesansvar – implementering og kulturbygging

Arbeidsmiljøloven krever at øverste leder i en virksomhet (daglig leder) skal kunne dokumentere opplæring i HMS-arbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres, og gjennomgått opplæring skal kunne dokumenteres skriftlig.

Daglig leder har en sentral rolle med hensyn til HMS-ansvaret. Det er daglig leder som må implementere og administrere HMS-reglene. Dette inkluderer utforming av HMS-prinsipper, etablering av prosedyrer, tildeling av ansvar, sikre at de ansatte har nødvendig opplæring og at de kjenner godt til virksomhetens HMS-krav. For å oppnå vellykket implementering av HMS, må daglig leder også samarbeide med Arbeidsmiljøutvalget (AMU), arbeidstakerne, vernetjenesten, tillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten (BHT). Dette krever effektiv kommunikasjon og samarbeid på tvers for å sikre at alle forstår viktigheten av HMS og deres rolle i å opprettholde eller jobbe for forbedringer på området.

Fra 1. januar 2024 ble reglene for AMU endret slik at alle virksomheter med 30 eller flere ansatte (tidligere var kravet 50 eller fler) har plikt til å opprette et Arbeidsmiljøutvalg, mens virksomheter med mellom 10 og 30 ansatte må opprette det dersom en av partene krever det. Det faller også inn under daglig leders plikter å påse at virksomheten oppfyller disse kravene, og må sørge for at virksomheten har de nødvendige ressursene tilgjengelig for å kunne håndtere og følge opp HMS, både i form av personer og teknologi. Det kan inkludere opplæring av ansatte, innkjøp av sikkerhetsutstyr og implementering av teknologi for å overvåke og rapportere HMS-data.

I tillegg er det daglig leders ansvar å fremme en god HMS-kultur i virksomheten, noe som innebærer å oppmuntre til ansvarlighet, fremme åpen kommunikasjon og dyrke en holdning der sikkerhet og miljøvern har førsteprioritet. Daglig leder må være en rollemodell for de ansatte når det gjelder å følge HMS-retningslinjene og oppfordre til samsvar med kravene.

Konsekvenser av forsømmelse og suksess

Dersom man forsømmer HMS-ansvaret kan det føre til alvorlige konsekvenser for virksomheten som for eksempel arbeidsulykker, skader på ansatte eller eiendeler, økonomiske sanksjoner, omdømmetap, og i noen tilfeller juridiske tiltak mot ansvarlige ledere. Virksomheter som forsømmer HMS-ansvaret, risikerer også tap av produktivitet og de ansattes tillit.

På den annen side kan virksomheter som tar HMS på alvor nyte flere fordeler. Som for eksempel redusert risiko for ulykker og miljøskader, høyere tilfredshet blant de ansatte, styrket omdømme og en sterkere konkurranseevne. Virksomheter som investerer i HMS er også bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer, og å oppfylle stadig økende krav og forventninger fra myndigheter og samfunnet.

Veien Fremover – fremhevet betydning av HMS

I en stadig mer kompleks og globalisert forretningsverden, blir betydningen av HMS og ledelsens ansvar på dette området stadig mer fremhevet. Virksomheter må være proaktive i å håndtere risikoer og forpliktelser knyttet til HMS.

For det første må virksomheter forstå at HMS ikke bare handler om etterlevelse av lover og forskrifter, men også om et etisk ansvar. Å beskytte de ansattes helse og sikkerhet, og ta vare på miljøet, er en moralsk forpliktelse som går utover juridiske krav.

For det andre er det viktig å anerkjenne at HMS er en kontinuerlig prosess. Det er ikke nok å bare implementere tiltakene, de må også overvåkes og tilpasses i tråd med endrede forhold og risikofaktorer. Dette krever en aktiv og engasjert ledelse.

For det tredje er ansvarsfordelingen mellom styret og daglig leder avgjørende. Styret har ansvar for å sette retningen og sørge for ressurser, mens daglig leder må implementere og administrere HMS-arbeidet. Kommunikasjon og samarbeid mellom disse to ledernivåene er nøkkelen til virksomhetens suksess innen HMS.

Oppsummering

HMS er en ufravikelig prioritering for alle virksomheter, uansett bransje eller størrelse. Det handler om å beskytte alle ansattes helse og sikkerhet, minimere miljøpåvirkningen og sikre virksomhetens langsiktige suksess. Styrets kontrollansvar og daglig leders utøvelsesansvar er avgjørende for å oppnå en effektiv HMS-ledelse.

Virksomheter som tar HMS på alvor kan nyte fordeler som blant annet redusert risiko, økt tilfredshet blant de ansatte, styrket omdømme og langsiktig bærekraft. På den annen side kan forsømmelse av HMS-ansvaret føre til alvorlige konsekvenser, både økonomisk og omdømmemessig.

For å lykkes med godt HMS-arbeid er det viktig å forstå at dette er en kontinuerlig prosess som krever engasjement og samarbeid på alle nivåer av virksomheten. Når styret og daglig leder samarbeider effektivt med å prioritere HMS, kan virksomheten oppnå både økt trivsel blant de ansatte og langsiktig suksess.

HMS er ikke bare et juridisk krav, det er en forpliktelse for å ta vare på menneskene som jobber for virksomheten og miljøet vi alle deler. Å omfavne denne forpliktelsen er ikke bare ansvarlig, det er også en nøkkel til en bærekraftig og vellykket fremtid for enhver virksomhet.

Hva trenger du hjelp til?

Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Flere av våre artikler: