Har virksomheten en bærekraft- strategi eller en bærekraftig strategi?

Forfatter: Ole Sverre Spigseth

Hvor bærekraftig er egentlig strategien til din virksomhet? 

Er det mest fokus på å etterleve kravene i åpenhetsloven, reduksjon karbonutslipp, bruk av fornybar energi eller resirkulering av avfall? 

Hvor mye fokuserer dere på å finne balansen mellom økonomisk vekst, miljøhensyn og sosialt ansvar, i et langsiktig perspektiv som tar hensyn til fremtidige generasjoners behov, gjennom utvikling av grønne produkter eller å utvikle nye, mer bærekraftige forretningsmodeller?

Har dere en bærekraftstrategi eller en bærekraftig strategi? 

 

Hva er forskjellen på en bærekraftstrategi og en bærekraftig strategi?

Begge begrepene er knyttet til målet om å fremme bærekraftige praksiser i en virksomhet. Men det er viktige forskjeller mellom de to begrepene. En bærekraftig strategi er en helhetlig tilnærming der bærekraft er innlemmet i alle aspekter av virksomhetens drift og beslutningsprosesser. En bærekraftstrategi refererer mer til spesifikke tiltak og mål som er utformet for å oppnå at virksomheten blir mer bærekraftig.  En bærekraftig strategi er dermed en overgripende tilnærming, mens en bærekraftstrategi er en mer operativ plan.

Figur 1 – Bærekraftstrategi versus bærekraftig strategi (kilde Sprint Consulting)

 

Trenger man begge deler?

Noen hevder at begge er avgjørende for å fremme bærekraft i bedrifter, og at de utfyller hverandre og bør sees i sammenheng for å oppnå maksimal effekt. En bærekraftstrategi bør være mer fokusert og konkret, og kan dermed være en del av den overordnede bærekraftige strategien til virksomheten. En vellykket bærekraftig strategi krever en klar bærekraftstrategi som kan omdanne visjonen om bærekraft til konkrete handlinger og resultater. 

De fleste fagmiljøer synes å være enige om at det som er viktigst er å løfte fokuset på bærekraft til et overordnet nivå. Bærekraft handler om virksomhetens overordnede påvirkning på miljømessige, sosiale og økonomiske forhold, og operative bærkraftstiltak må derfor komme som resultat av de overordnede strategiske føringene. Derfor bør tiden brukes på å utarbeide bærekraftige strategier.

Ingen virksomheter er like – «One size fits nobody»

Begrepet er hentet fra en artikkel av Gregory Unruh i MITSloan Managment Review (2016). Denne artikkelen dreier seg om rapportering, men begrepet er også relevant for strategiarbeidet.  Når det gjelder bærekraft er det viktig å innse at det meste er virksomhetsspesifikt og det avgjørende er å definere hva som er de vesentligste påvirkninger fra aktiviteter og i forretningsmodellen til egen virksomhet.  Derfor anbefales det at alle virksomheter selv vurderer hvor klare de er for å integrere bærekraft inn i den overordnede virksomhetsstrategien. Det viktigste slik vi ser det, er å komme i gang, og det kan være lurt å starte med bærekraftstrategi som første trinn. På denne måten kan man bygge modenhet og kompetanse internt. Det er heller ingenting i veien med å inkludere bærekraft i virksomhetsstrategien med en gang om man har ressurser og kompetanse til det.  Uansett bør en bærekraftig strategi burde være det ultimate målet for ethvert selskap.

Fra rapportering til strategi

S-Hub gjennomfører årlig en undersøkelse blant de største bedriftene i Norge kalt «State of Sustainability Norway». Undersøkelsen i 2022 var den femte i rekken og hadde ca. 200 respondenter. Her kommer det frem at virksomheter føler et stadig økende press på å bli mer bærekraftige. Respondentene ser at både investorer, ansatte, kunder og regulatoriske myndigheter (EU) utøver stadig mer press. 

Det som er interessant i denne sammenhengen er at 5 av 10 virksomheter oppfatter at dagens fokus på reguleringer og rapportering står i veien for bærekraftig verdiskaping. Det blir for mye rapportering og for lite strategi. En av konklusjonene fra rapportene er at ambisjonene er høye, men de skorter på handling. Nærmere 90% av de respondentene sier at bærekraft er innlemmet i virksomhetsstrategien. Allikevel har et fåtall integrert bærekraft i forretningsmodellen (27%), i prosesser og rutiner (30%) og i insentiv og bonusmodeller (20%). Spørsmålet er om de har for stort fokus på etterlevelse (compliance) fremfor forretning, strategi og endring? 

Kun fokus på rapportering og etterlevelse av reguleringer og lovkrav er etter vår mening for passivt. Rapporteringen bør være en konsekvens av en bærekraftig strategi og bærekraftig innovasjon av forretningsmodellen. Nåværende og forventede reguleringer og lovkrav må legge rammene for strategien og innovasjonsarbeidet. Det verste man kan gjøre er å vente og se. Ny reguleringer og lovkrav kommer, og de kommer raskt. Venter man, kan det bli dyrt å tilpasse seg. 

Fokuser på det vesentligste

En hypotese er at man kanskje gaper over for mye og at ambisjonene er for store i forhold til de ressurser og kompetanser man har til rådighet?

Forskning viser at det er viktig å ha fokus på det vesentligste. En fokusert bærekraftig strategi ser ut til å være mest lønnsom.  Dette kommer tydelig fram i forskingen til Kahn, Serafeim, Yoon. De påviser en høy korrelasjon mellom fokusert vesentlighet og høyere årlig avkastning. Fokusert vesentlighet er essensielt. 

Vi anbefaler selskaper å gjøre en grundig vesentlighets analyse i sitt strategiarbeid. Hva er vår påvirkning, hva er risikoen beheftet med dette og hvilke muligheter åpner dette opp for oss.

 

Hvor skal man starte?

Mange bedrifter finner det vanskelig å vite hvor en skal begynne med bærekraftsarbeidet. Svaret her avhenger av hva slags virksomhet man er, og hvilke aktiviteter som kreves for verdiskapingen og hvilken påvirkning disse aktivitetene har eller kan ha – i hele leveransekjeden. En ærlig evaluering av nåsituasjonen med påfølgende risiko- og mulighetsanalyse er vel et godt råd fra vår side. Men sørg for å prioritere og fokusere på det vesentligste.

 

Dere kan finne inspirasjon til å komme i gang med strategiarbeidet på et av styreforeningens kurs. 

Strategi og forretningsutvikling i større virksomheter – (nettkurs)

Strategiarbeid i små og mellomstore virksomheter – (nettkurs)

Bærekraft – fra plikt til lønnsom butikk (nettkurs) 

Bærekraftige og sirkulære forretningsmodeller (spesialkurs)

Bærekraft strategisk fokus i styrerommet (spesialkurs)

Hva trenger du hjelp til?

Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Flere av våre artikler: