Fra 1. juni trer nye og permanente regler om adgang til digitale møter i kraft

Nye lovregler fra 1. juni gir nå foretakene adgang til selv å velge om de ønsker å holde fysiske eller digitale styremøter, generalforsamlinger, årsmøter og selskapsmøter.

Gjennom store deler av 2020 – og hittil i 2021 – har næringslivet og andre deler av organisasjons- og foreningslivet fått mulighet til å holde digitale møter. Dette har hatt sin bakgrunn i en midlertidig lov som da opphører 1. juni i år. 

Ny permanente regler fra 1. juni

Samme dag vil nye og permanente regler tre i kraft. Disse gir selskaper mulighet til å velge om de ønsker å holde fysiske eller digitale styremøter, generalforsamlinger, årsmøter og selskapsmøter. De nye reglene omfatter primært: aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, ansvarlige selskaper, samvirkeforetak, stiftelser, statsforetak og finansforetak.

Uavhengig av møteform forutsettes det selvfølgelig at alle sider av saksbehandlingen gjennomføres forsvarlig og ivaretar eieres og medlemmers interesser, rettigheter og forpliktelser.

De nye lovreglene samsvarer i all hovedsak med regjeringens lovforslag i Prop. 140 L (2020-2021), med det unntak at et flertall av styrets medlemmer kan kreve at styremøter skal holdes enten som fysisk eller elektronisk møte. 

Et lite unntak

Det er i denne sammenheng viktig å merke seg at et møte det er innkalt til før 1. juni 2021, kan avholdes etter bestemmelsene i den midlertidige loven.

Hva trenger du hjelp til?
Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Bistand og veileding for din virksomhet

Ta kontakt med oss

Har du spørsmål? Ønsker å starte en dialog med en av våre konsulenter? Eller trenger du bistand i forhold til temaet i denne artikkelen? Ta kontakt i dag.

Del artikkelen med andre