Søk
Close this search box.
Søk

Et vurderende styret tar pulsen på virksomhetens økonomi

Forfatter: Kurt Petter Lindgren

Å definere risiko er, og skal være en prioritert oppgave som både styret og daglig leder tar på alvor. Det er viktig at styret og ledelsen kjenner til selskapets risiko- områder. 

For å overleve i et stadig tøffere marked er det avgjørende med en god økonomi- og likviditetsstyring. Den som har kontroll på likviditeten, har også kontroll på selskapet. Dårlig likviditet oppstår ikke over natten, men dessverre ser vi ofte at problemet oppdages sent, og noen ganger for sent. Det er leit å spørre seg selv i ettertid, hvorfor oppdaget vi ikke dette tidligere.

Aksjeloven § 3-4 krever av oss at «selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet». 

Med andre ord så har selskapets ledelse en lovfestet plikt til å utføre fortløpende vurderinger av selskapets økonomiske utvikling, samt vurdere hvorvidt egenkapitalen og likviditeten er forsvarlig opp mot selskapets risiko. 

Et styre kan ikke gjemme seg bak at de ikke visste, eller ikke var orientert. Styret har en aktivitetsplikt til selv å søke informasjon hvis de ikke mottar økonomiske rapporter om resultatutvikling, balanse, likviditet og forutsetninger for videre drift. Og husk, det er sjeldent tilstrekkelig å kun se på resultat og balanse alene for å forstå hva som virkelig påvirker bedriftens bunnlinje. 

Selskapets risikoområder

Å definere risiko er, og skal være en prioritert oppgave som både styret og daglig leder tar på alvor. Det er viktig at styret og ledelsen kjenner til selskapets risiko- områder. 

Når selskapets risikoområder er definert, må det av selskapets ledelse og administrasjon, etableres rapporter og rutiner som raskt gir styret tilgang på informasjon tilknyttet disse områdene. Er oppgaven definert riktig kan styret agere før det «brenner». 

Dessverre ser vi stadig at informasjonen som benyttes i arbeidet med rapporter baserer seg på historiske data i selskapet. Selskapets risikobilde er ikke kun fortalt med selskapets historie alene. Det er viktig at styret også ber administrasjonen om fremtidsrettet informasjon, ellers risikerer man å stå tilbake med en rapport som medfører at styret først i ettertid kan konstatere at noe har skjedd.

Riktig økonomi rapportering er både historie, fremtid og analyse.

I arbeidet med Den Økonomiske Helsesjekken erfarer vi dessverre for ofte at økonomirapporteringen ikke benyttes som et aktivt styringsverktøy. Rapporteringen er ikke god nok fordi det er ikke satt krav til innhold, kvalitet og utseende. Mange styrer, daglig ledere og brukere mottar rapporter uten egentlig å stille kritiske spørsmål til om man får de svarene man er ute etter. 

Med denne type rapportering oppdages avvikene for sent og haste- tiltakene som settes er ikke gjennomtenkte. Dette kan resultere i dyrere og mer alvorlige situasjoner, enn om avvikene hadde blitt fanget opp tidligere.

Kontroll og avvikshåndtering starter med budsjetter og nøkkeltall.

God økonomirapportering begynner med:

 1. Budsjettene. 

Budsjetter er en viktig del av det å kunne drive selskapet effektivt. En bedrift må ta hensyn til trender i markedet, prisutvikling og generelle økonomiske utsikter for markedet/sektor eller industri. Samtidig må man holde øye med de faktorer som kan påvirke potensielle inntekter og utgifter. 

Som et minimum bør følgende budsjetter utarbeides: 

 • Driftsbudsjett (resultat)
 • Likviditetsbudsjett (pengestrøm)
 • Investeringsbudsjett (finansiering)

I tillegg bør det utarbeides bevegelige budsjettyper, som for eksempel rullerende prognoser.

 1. Nøkkeltall.

Nøkkeltall er tall-mål som viser hvordan det går med en bedrift, hvordan den nåværende økonomiske situasjonen er og hvordan den har utviklet seg. Er bedriftens eiendeler finansiert riktig? Er omløpsmidlene finansiert langsiktig? Er arbeidskapitalen i prosent av varelageret gunstig? Hvordan er vår lagertid vs. konkurrentene?

Tallene er nyttige verktøy for å kunne analysere og forstå bedriftens økonomi, de skal gi et helhetlig bilde av bedriftens økonomiske stilling. Dette kan hjelpe styret og selskapets ledelse med å identifisere styrker og svakheter, samt muligheter for forbedring og vekst. 

Som et minimum bør følgende nøkkeltall følges opp:

 • Lønnsomhet – viser selskapets evne til å gi avkastning på det som er investert.
 • Soliditet – et mål som viser en bedrifts evne til å tåle tap.
 • Likviditet – beskriver en bedrifts evne til å betale for seg.

Som nevnt ovenfor, så er ikke bedriftens historie alene tilstrekkelig for å gi et godt risikobilde. Gode og jevnlige rapporteringsrutiner, som inkluderer en kontinuerlig vurdering av selskapets nåværende og fremtidige risiko-områder vil være et riktig steg på veien.

I artikkelen Den Økonomiske Helsesjekken har jeg tidligere beskrevet en fremgangsmåte som bedriften bør utføre minst en gang i året. Uansett utfall av denne Helsesjekken, så er dette en vinn – vinn situasjon for selskapet. 

Avdekker helsesjekken mulig risiko, kan det settes inn tiltak før det brenner. Finner helsesjekken ingen ting, gir det trygghet for styret og ledelsen. 

Den økonomiske helsesjekken har følgende innhold:

 • Selskapet verdidrivere 
 • Gjennomgå selskapets forretningsmessige og finansielle risiko
 • Sammenligne selskapets nøkkeltall med konkurrenter og bransje.
 • Gjennomgå selskapets rapporter – «fokuserer vi på de riktige tingene?»
 • Avdekke og definerer mulige trigger punkter og etablere tiltak.
 • Kvalitetssikre selskapet cash og kontantstrøm.
 • Gjennomgå eventuelle rutiner, mandater fullmakter o.l.
 • Gjennomgå både selskapets verdiøkende og verdireduserende forhold.
 • En verdivurdering av selskapet

 

Helsesjekken kan selskapet utføre selv. Men den daglige driften kan være hektisk nok i seg selv og for mange strekker ikke tiden til, derfor har Styreforeningen med stor suksess tilbudt en egen helsesjekk for sine medlemmer. 

Som styreleder og styremedlem er det ditt ansvar å utføre fortløpende vurderinger av selskapets økonomiske utvikling. Husk, et styre kan ikke si at vi ikke visste. 

Ønsker du at Styreforeningen skal bistå deg i dette arbeidet, ta gjerne direkte kontakt med meg.

Hva trenger du hjelp til?

Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Flere av våre artikler:

Kontakt oss
Øvre Slottsgate 17,
0157 Oslo