Søk

Det økonomisk bevisste styre

økonomi i styret

Forfatter: Kurt Petter Lindgren

Må jeg kunne økonomi og regnskap for å sitte i et styre?

Det korte svaret er JA. 

Styret har kontrollansvar for økonomi og regnskap, og skal sikre at egenkapitalen og likviditeten i selskapet er forsvarlig. Styret skal også ansvar for at selskapet utarbeider planer, budsjetter, økonomiske rapporter og revisjon.

Det er styret som er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet.

Feil i årsregnskapet kan oppstå̊ som følge av at styret ikke fører betryggende kontroll med formues- forvaltningen, slik at feil og misligheter ikke oppdages. 

Ettersom styret har primæransvaret for å føre kontroll med selskapets organisasjon og formuesforvaltning, må̊ styremedlemmene ofte bære hele eller en betydelig del av et eventuelt erstatningsansvar, selv om det viser seg at revisjonen har vært mangelfull. 

Hva er selskapet verdt? Er det foretatt en verdivurdering av selskapet?

Styret skal sikre god forvaltning av selskapet, og det handler i stor grad om å ha kontroll på selskapets økonomiske stilling. Derfor er det nødvendig for å holde kontroll med verdiutviklingen i selskapet, og for å ha oversikt over selskapets økonomiske forpliktelser. Dette er også viktig for aksjonærene. Regnskapet er også et viktig beslutningsgrunnlag, og skal tilfredsstille myndighetenes krav ifølge lover og forskrifter.

Den daglige ledelsen av selskapet omfatter rapportering tilbake til styret.

For at alle plikter og roller skal fylles, både med hva som er hensiktsmessig og etter det loven krever, trengs gode økonomirapporter og økonomisk analyse. Dette er noen av de viktigste styringsverktøyene vi har.

Her er noen tips til økonomirapportering til styret

Økonomirapporten skal gi solid innblikk i selskapets økonomiske stilling og tallene må være oppdaterte og korrekte.

Rapporten må presenteres riktig, slik at det gir et oversiktsbilde, samtidig som det også gir muligheten for å se på detaljer. Styreforeningen kan hjelpe deg å utarbeide disse rapportene.

Bruk nøkkeltall. Dette er godt definerte tall og størrelser, som gjør at de er enkle å forholde seg til og noen nøkkeltall er helt essensielle og utløser handlingsplikt hos styret. Dette gjelder likviditet og egenkapital.

En god rapport bør kunne måles mot selskapets plan/budsjett eller tall fra fjoråret, f.eks sammenligne mai i år med mai i fjor og budsjett og gjerne også mot hvordan konkurrenter gjør det (benchmarking).

Vær oppmerksom på avvik da avvik krever avviks håndtering .

Områder som bør være i alle  økonomirapporter:

  • Lønnsomhet og resultatutvikling – evnen til å tjene penger
  • Likviditet – evnen til å betale løpende forpliktelser
  • Finansiell struktur – hvordan eiendelene i selskapet er finansiert
  • Soliditet – evnen til å kunne tape penger fremover i tid

Det er viktig at den økonomiske rapporten gir et godt oversiktsbilde, med mulighet for å dykke ned i tallene ved å gjøre en økonomisk analyse. Da blir det enklere for alle parter å lese rapporten og forstå tallene likt. Presentasjonen av rapporten er altså viktig for at alle som mottar den skal forstå innholdet og kan bruke den som et styringsverktøy og beslutningsgrunnlag.

Sitter du i styret eller i en ledende posisjon i et selskap, må du være kjent med det lovpålagte ansvaret som stilles til deg og ditt selskap.

 

Kurt Petter Lindgren

økonomi i styret

Hva trenger du hjelp til?

Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Flere av våre artikler:

Kontakt oss
Øvre Slottsgate 17,
0157 Oslo