Styrenettverksgruppe OSLO-05 (Nettverksleder: Karl Ibsen)

Styrenettverksgrupper - For kontinuerlig kompetanseutvikling og nettverksbygging på en fortrolig arena

Type kurs:
Klasserom

Varighet:
36 timer minutter

Kategori:
Styrearbeid og styreutvikling

SAMLINGER:
10

Styrenettverksgruppe OSLO 05

Styrenettverksgrupper - The Board Performance Program - fra Styreforeningen.no

For kontinuerlig kompetanseutvikling, "sparring", coaching og nettverksbygging på en fortrolig arena

Styrenettverksgruppe OSLO-05 etableres med Karl Ibsen som Nettverksansvarlig / Nettverksleder.

Det kan naturlig nok oppstå situasjoner som gjør at vi må / vil måtte endre på gruppers Nettverksansvarlig underveis i programmet, men intensjonen er i utgangspunktet at en Nettverksansvarlig følger og leder gruppen gjennom året.

Noen av våre Styrekonsulenter har gjennom en rekke år fasilitert fortrolige styrenettverksgrupper som en arena for praktisk læring innen eierstyring og selskapsledelse. Gruppedeltakelsen fungerer også som fora for nettverksbygging, samt som arena for å diskutere utfordringer og muligheter, "sparre" med andre i liknende roller, og få coachingrelaterte innspill fra kompetente nettverksledere og med-deltakere.

Fokus i disse gruppene har spesielt vært rettet mot på verdiskapende styrearbeid. Målgruppen er primært styreledere og  styremedlemmer, men også andre i stilling med relasjon til selskapsstyring, herunder eiere, daglig ledere, valgkomité-medlemmer, advokater, revisorer og styresekretærer.

 

Hensikt med deltakelse i styrenettverksgrupper

KONTINUERLIG UTVIKLING

Ved å delta vil deltakerne:

 1. Lære av hverandres erfaringer, herunder fra Nettverksleder, med-deltakere og "gjeste-provokatører".
 2. Presentere egne utfordringer, opplevelser og tanker for diskusjon og andres innspill
 3. Diskutere aktuelle tema av felles interesse

 

FORTROLIG ARENA

Temaene som diskuteres er primært praktiske problemstillinger hos deltakerne, og kan være av fortrolig art. Dermed forutsettes fortrolighet, som sikres gjennom signering av deltakeravtale: "Retningslinjer for Styrenettverksgruppen" med klausul om konfidensialitet.

 

MANGFOLD AV KOMPETANSE BLANT DELTAKERNE

Best utbytte oppnås ved mangfold blant deltakerne, som eiere, styreledere/-medlemmer, daglig ledere, medlemmer i valgkomiteer, revisorer og advokater, samt andre med aktiv relasjon til eierstyring og selskapsledelse.

 

NETTVERKSBYGGING

Nettverksbygging er et viktig element for å lykkes med verdiskapende styre- og ledelsesarbeid. Deltakelse i Styreforeningens styrenettverksgrupper bidrar til å utvide deltakernes profesjonelle nettverk. Videre blir Nettverksansvarlig bedre kjent med de enkelte deltakere, som grunnlag for eventuelle styrerekrutteringsprosesser og andre fora  som eventuelt kan bli videreutviklende for enkeltdeltakere eller grupper av deltakere. 

 

Erfarne prosessveiledere

Erfaring over flere år med styrenettverksgrupper har vist at kompetanseutvikling og nettverksbygging forutsettes og styrkes av erfarne prosessveiledere som selv har bred erfaring fra styrerommet og drevet selskapsutvikling som konsernsjef, styreleder, rådgiver og eier. I Styreforeningens styrenettverksgrupper møter du enten Bjarne Aamodt, Ingvild Myhre, Karl Ibsen eller Jan Christian Bernhardt som faste Nettverksledere. I tillegg kan du møte en rekke andre kompetente medarbeidere i Styreforeningen, eller representanter for våre samarbeidspartnere, i enkelt sekvenser / møter, ved cases eller som "gjeste-provokatører". Totalt vil du møte, diskutere og bli kjent med en rekke personer med lang erfaring fra bedriftsledelse og styreledelse, nasjonalt og internasjonalt under tiden som deltaker. 

I tillegg til kompetanseutbytte ved læring av hverandre i gruppene, vil prosessveileder planlegge møtene rundt viktige tema som springer ut fra ønsker fra deltakerne, fra forskningsverden, eller fra regulatoriske myndigheter, som vil være viktige for virksomhetsstyring og nettverksbygging fremover.

 

Opplegg og vilkår for deltakere

Møtestruktur

Møtestrukturen gjennom året består av:

 1. Formøte for nye deltakere - enkeltvis / eller i gruppe pr teams
 2. Oppfriskningsseanse / kurs i "Verdiskapende styrearbeid" på 3 timer (Valgfri for de som ønsker det)
 3. 4 x fysiske "ordinære møter" - ett møte innenfor hvert kvartal (17.00 - 21.00)
 4. 2 x Fellesmøter for alle deltakerne i alle styrenettverksgruppene
 5. 4 x teamsbaserte case-samlinger hvert år i "storgrupper" (deltakere fra flere grupper, normalt 08.30-11.30 alternativt 18.00 - 21.00.
 6. Felles filbasert dokumentmappe opprettes i "skyen" med program, faglig stoff, dokumentmaler, cases/oppgaver og fasiter og annet relatert materiell til programmet. 

 

Det er normalt lagt opp til 4 ordinære møter á 4 timer per år, etter arbeidstid kl. 17 – 21, med bevertning ved møtets start. Imidlertid ønsker enkelte grupper visse tilpasninger av møtetiden, f.eks. velger en av gruppene at et av årets møter er et ett-døgns opphold på et konferansested, med en kvelds-økt med middag og et dags-møte påfølgende dag.

Møtene er av typen «workshops» hvor det normalt vil være 2 – 4 styrerelaterte tema per møte. Innledninger gis delvis av deltakerne selv og delvis av prosessveileder, men kan også gis av spesielt inviterte.

 

Bindingstid for deltakere

En bindes for et år om gangen.

De fleste medlemmene deltar imidlertid i flere år, men dette tar den enkelte stilling til i forkant av nytt år. 

 

Eksempler på temaer

Temaene er av praktisk interesse, og hovedsakelig dreier seg om temaer/problemstillinger som deltakerne har erfaringer med eller er midt oppe i. Men det er også aktuelle temaer fra forskningsverden, eller fra regulatoriske myndigheter, som vil være viktige for virksomhetsstyring og nettverksbygging fremover, og som deltakerne vil ha stor nytte av i sine egne verv.

Som eksempler på tema kan nevnes:

 • Roller: Eiere-styret-daglig leder. Interaksjonen mellom disse.
 • Styreleders mandat og rolle - Oppgaver vis av vis bedriftens eiere, styrets medlemmer, daglig leder, agenda, m.m.
 • Premissene for et velfungerende styre. Hvordan sørge for at styret blir et kollegium som virker som et godt team?
 • Hvordan håndteres en dårlig fungerende styreleder av de andre styremedlemmene?
 • Styrets underutvalg - type revisjonsutvalg, kontrollutvalg, kompensasjonsutvalg, etc.
 • Styrets rolle og ansvar for risikostyring i turbulente tider.
 • Nytt styre i liten, eksisterende bedrift. Hva er minimumskrav?
 • Hvilke typer kompetanse/erfaring bør et styrekollegium inneha for å være «komplett» og for å kunne være relevante og effektive i utviklingen av selskapet?
 • Revisor – Styret; – Kjøper man seg trygghet?
 • Ansvar og oppgaver for et morselskapsstyre i forhold til styret og ledelsen i et hel- eller deleid selskap, herunder ivaretakelse av forretningsetikk.
 • Hva gir digitalisering av muligheter for en virksomhet, og hvordan ivaretar styret sin rolle for å bidra til utnyttelse av dette i virksomheten?
 • Hvordan håndtere at daglig leder ikke fungerer tilfredsstillende?
 • Digitalisering av styrearbeidet.

 

Fortrolighet

Alle deltakere i styrenettverksgruppene signerer en deltakeravtale, med bl.a. en paragraf om konfidensialitet, med følgende tekst:

"All fortrolig eller konfidensiell informasjon som Partene får delaktighet igjennom møtene i gruppen, skal holdes konfidensiell overfor 3dje part. Dette gjelder så lenge informasjonen ikke er allment kjent eller allment tilgjengelig på annen måte."

 

Hvem er de andre deltakerne i en gruppe?

Ved påmelding, og før oppstart i en styrenettverksgruppe, kan kandidaten etter forespørsel få vite hvem de andre deltakerne i gruppen er. Dette kan være viktig for å kunne vurdere om det er en gruppe-sammensetning som synes attraktiv, eller om det er noe med sammensettingen (konkurrent, tidligere relasjoner, familiemessige forhold, tidligere konflikter etc.). Det skal også nevnes at ved påmelding, eller under programmets gang, kan det gjøres en vurdering om det foreligger, eller kan oppstå, andre former for interessekonflikt i gruppen. Slike interessekonflikter skal unngås i gruppene, da det ville hemme åpenhet om problemstillingene som diskuteres.

NB! Dersom det ved senere tidspunkt avdekkes utfordringer ved en gruppesammensetting så står Nettverksansvarlige i Styreforeningen fritt til å kunne flytte deltaker over far en gruppe til en annen.

 

Styreforeningen tilbyr medlemskap som innbefatter en rekke fordeler, se Styreforeningens nettsider.
Som deltaker i en styrenettverksgruppe i regi av Styreforeningen, vil du automatisk få gratis medlemskap i Styreforeningen for resten av det første året. For deltakere fra tidligere styrenettverksgrupper i regi av iStyrelsen, men nå videreført i regi av Styreforeningen, gjelder dette ut året 2023. 

For nye deltakere både i 2023 og senere år, vil gratis medlemskap gjelde ut inneværende kalenderår.

Etter utløpet av det første året vil fortsatt medlemskap i Styreforeningen bli å betale for i hht. den til enhver tid gjeldende prisen for medlemskapet. Imidlertid vil da dette gjøre at deltakeravgiften for fortsatt deltakelse i styrenettverksgruppen får en rabatt i hht. gjeldende rabatter for medlemsfordeler. Hvis en ikke ønsker å fortsette medlemskapet i Styreforeningen, kan en enkelt si opp dette med umiddelbar virkning.

 

 

Styrenettverksgrupper - For kontinuerlig kompetanseutvikling og nettverksbygging på en fortrolig arena

NETTKURS: 

 • 3 timer «live» nettkurs med kursholder (Teams eller Zoom)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  

Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  

 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

DAGSKURS

 • 5-6 timer kurs med kursholder på hotell/egnet møtelokale. (avhengig av kurstype)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  
 • Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  
 • Lunsj, kaffe og te 
 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

MEDLEMSKURS

 • 1 time «live» nettkurs med kursholder på Teams eller Zoom. (45 min kurs og 15 min for eventuelle spørsmål)  
 • Det inngår ikke kursmateriell, eller øvrige hjelpemidler til våre GRATIS medlemskurs, men underveis i kurset viser vi til artikler, hjelpemidler, dokumentmaler mm. på medlemsportalen, slik at du kan benytte deg av dette i ettertid. 
 • Det inngår ikke kursbevis til våre medlemskurs.  

Kursdetaljer

Ordinær pris: 33000 kr + mva

Medlemspris: 29000 kr + mva

Faktura

Datoer:

Startdato: Sluttdato Frist Sted Tidspunkt Instruktør Ledige plasser  

Andre kurs: