Søk
Close this search box.
Søk

Uforpliktet tilbud om deltakelse i Styrenettverksgrupper

Styrenettverksgrupper - For kontinuerlig kompetanseutvikling og nettverksbygging på en fortrolig arena

Type kurs:
Klasserom

Varighet:
Deltid

Kategori:
Styrenettverksgrupper

SAMLINGER:
1

Uforpliktet tilbud om deltakelse i Styrenettverksgrupper

 

For kontinuerlig kompetanseutvikling og nettverksbygging på en fortrolig arena

Styresenteret (tidligere iStyrelsen) har gjennom en rekke år fasilitert fortrolige styrenettverksgrupper som en arena for praktisk læring og nettverksbygging innen eierstyring og selskapsledelse med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid. Målgruppen er styreledere/ -medlemmer og andre i stilling med relasjon til selskapsstyring, herunder eiere, daglig ledere, valgkomité-medlemmer, advokater, revisorer og styresekretærer.

 

Hensikt med deltakelse i styrenettverksgrupper

KONTINUERLIG UTVIKLING

Ved å delta vil deltakerne:

1. Lære av hverandres erfaringer

2. Presentere egne problemstillinger for diskusjon

3. Diskutere aktuelle tema av felles interesse

 

FORTROLIG ARENA

Temaene som diskuteres er praktiske problemstillinger hos deltakerne, og kan være av fortrolig art. Dermed forutsettes fortrolighet, som sikres gjennom signering av deltakeravtale med klausul om konfidensialitet.

 

MANGFOLD AV KOMPETANSE BLANT DELTAKERNE

Best utbytte oppnås ved mangfold blant deltakerne, som eiere, styreledere/-medlemmer, daglig ledere, medlemmer i valgkomiteer, revisorer og advokater, samt andre med aktiv relasjon til eierstyring og selskapsledelse.

 

NETTVERKSBYGGING

Nettverksbygging er et viktig element for å lykkes med verdiskapende styre- og ledelsesarbeid. Deltakelse i Styreforeningens styrenettverksgrupper bidrar til å utvide deltakernes profesjonelle nettverk.

 

Erfarne prosessveiledere

Erfaring over flere år med styrenettverksgrupper har vist at kompetanseutvikling og nettverksbygging forutsettes og styrkes av erfarne prosessveiledere som selv har bred erfaring fra styrerommet og drevet selskapsutvikling som konsernsjef, styreleder, rådgiver og eier. I Styreforeningens styrenettverksgrupper møter du styrekonsulenter som Bjarne Aamodt, Jan Christian Bernhardt, Ingvild Myhre m.fl, alle med lang erfaring fra bedriftsledelse og styreledelse, nasjonalt og internasjonalt.

I tillegg til kompetanseutbytte ved læring av hverandre i gruppene, vil prosessveileder planlegge møtene rundt viktige tema som springer ut fra ønsker fra deltakerne, fra forskningsverden, eller fra regulatoriske myndigheter, som vil være viktige for virksomhetsstyring og nettverksbygging fremover.

 

Opplegg og vilkår for deltakere

Møtestruktur

Møtestrukturen gjennom året består av:

 1. Formøte for nye deltakere
 2. Ordinære møter, - ett møte per kvartal
 3. Fellesmøte for alle deltakerne i alle styrenettverksgruppene

 

Det er normalt lagt opp til 4 ordinære møter á 4 timer per år, etter arbeidstid kl. 17 – 21, med bevertning ved møtets start. Imidlertid ønsker enkelte grupper visse tilpasninger av møtetiden. 

Møtene er av typen «workshops» hvor det normalt vil være 2 – 4 styrerelaterte tema per møte. Innledninger gis delvis av deltakerne selv og delvis av prosessveileder, men kan også gis av spesielt inviterte.

 

Bindingstid for deltakere

 • En bindes for et år om gangen.
 • De fleste medlemmene deltar imidlertid i flere år.
 • Før starten av hvert år gis en skriftlig beskjed om at en kan melde seg av innen fristen.

 

Eksempler på temaer

Temaene er av praktisk interesse, og hovedsakelig dreier seg om temaer/problemstillinger som deltakerne har erfaringer med eller er midt oppe i. Men det er også aktuelle temaer fra forskningsverden, eller fra regulatoriske myndigheter, som vil være viktige for virksomhetsstyring og nettverksbygging fremover, og som deltakerne vil ha stor nytte av i sine egne verv.

 

Som eksempler på tema kan nevnes:

 • Roller: Eiere-styret-daglig leder. Interaksjonen mellom disse.
 • Styreleders mandat og rolle - Oppgaver vis av vis bedriftens eiere, styrets medlemmer, daglig leder, agenda, m.m.
 • Premissene for et velfungerende styre. Hvordan sørge for at styret blir et kollegium som virker som et godt team?
 • Hvordan håndteres en dårlig fungerende styreleder av de andre styremedlemmene?
 • Styrets underutvalg - type revisjonsutvalg, kontrollutvalg, kompensasjonsutvalg, etc.
 • Styrets rolle og ansvar for risikostyring i turbulente tider.
 • Nytt styre i liten, eksisterende bedrift. Hva er minimumskrav?
 • Hvilke typer kompetanse/erfaring bør et styrekollegium inneha for å være «komplett» og for å kunne være relevante og effektive i utviklingen av selskapet?
 • Revisor – Styret; – Kjøper man seg trygghet?
 • Ansvar og oppgaver for et morselskapsstyre i forhold til styret og ledelsen i et hel- eller deleid selskap, herunder ivaretakelse av forretningsetikk.
 • Hva gir digitalisering av muligheter for en virksomhet, og hvordan ivaretar styret sin rolle for å bidra til utnyttelse av dette i virksomheten?
 • Hvordan håndtere at daglig leder ikke fungerer tilfredsstillende?
 • Digitalisering av styrearbeidet.

 

Fortrolighet

Alle deltakere i styrenettverksgruppene signerer en deltakeravtale, med bl.a. en paragraf om konfidensialitet, med følgende tekst:

"All fortrolig eller konfidensiell informasjon som Partene får delaktighet i gjennom møtene i gruppen, skal holdes konfidensiell overfor 3dje part. Dette gjelder så lenge informasjonen ikke er allment kjent eller allment tilgjengelig på annen måte."

 

Hvem er de andre deltakerne i en gruppe?

Ved forespørsel om tilbud på deltakelse i en styrenettverksgruppe får kandidaten vite hvem de andre deltakerne i gruppen er. Dette er for mange viktig for å kunne vurdere om det er en gruppe-sammensetning som synes attraktiv.

Her tas da hensyn til å ha mest mulig mangfold av kompetanser og profesjoner, samt at det skal unngås interessekonflikter i gruppen, f.eks. konkurrenter, eller kunde/leverandør-forhold. Interessekonflikter skal unngås, da det ville hemme åpenhet om problemstillingene som diskuteres.

 

Er det mulig å ta kontakt med referansepersoner (nåværende eller tidligere deltakere)?

Det vil være mange nåværende eller tidligere deltakere som gjerne kan formidle sine erfaringer. Så ta uforpliktende kontakt så gir vi deg referansepersoner.

 

Deltakeravgift

 Årlig deltakeravgift: 

 • NOK 23 000 ekskl. MVA for medlemmer i Styreforeningen 
 • NOK 25 000 ekskl. MVA for ikke-medlemmer i Styreforeningen

 

Dersom deltaker starter opp senere på året, og dermed ikke kan delta på 4 ordinære møter, vil deltakeravgiften bli forholdsmessig redusert til antall møter som gjenstår.

 

Medlemskap i Styreforeningen

Styreforeningen tilbyr medlemskap som innbefatter en rekke fordeler, se Styreforeningens nettsider.

Som ny deltaker i en styrenettverksgruppe i regi av Styreforeningen, vil du (dersom du ikke er medlem i Styreforeningen fra før) automatisk få gratis prøvemedlemskap i Styreforeningen for 6 måneder fra påmelding.

Etter utløpet av prøveperioden vil deltaker få tilsendt faktura/tilbud om videre medlemskap i Styreforeningen i hht. den til enhver tid gjeldende prisen for medlemskapet. Imidlertid vil da dette gjøre at deltakeravgiften for fortsatt deltakelse i styrenettverksgruppen får en rabatt i hht. gjeldende rabatter for medlemsfordeler. Hvis en ikke ønsker å fortsette medlemskapet i Styreforeningen, kan en enkelt avslutte dette med umiddelbar virkning.  

Styrenettverksgrupper - For kontinuerlig kompetanseutvikling og nettverksbygging på en fortrolig arena

NETTKURS: 

 • 3 timer «live» nettkurs med kursholder (Teams eller Zoom)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  

Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  

 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

DAGSKURS

 • 5-6 timer kurs med kursholder på hotell/egnet møtelokale. (avhengig av kurstype)
 • Link til Dropbox eller OneDrive-mappe med relevant kursmateriell.  
 • Mappen inneholder kursmateriell, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset, i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg. Tilleggsmateriellet danner grunnlaget for utvidet, og frivillig selvstudium. (anslått tid: 2 timer selvstudium) Du trenger ikke å sette deg inn i kursmateriellet før kursstart, med mindre annet er beskrevet i selve kursbeskrivelsen.  
 • Lunsj, kaffe og te 
 • 1 time valgfritt gratis medlemskurs fra kursutvalget(Link til medlemskursene)
 • Kursbevis 

MEDLEMSKURS

 • 1 time «live» nettkurs med kursholder på Teams eller Zoom. (45 min kurs og 15 min for eventuelle spørsmål)  
 • Det inngår ikke kursmateriell, eller øvrige hjelpemidler til våre GRATIS medlemskurs, men underveis i kurset viser vi til artikler, hjelpemidler, dokumentmaler mm. på medlemsportalen, slik at du kan benytte deg av dette i ettertid. 
 • Det inngår ikke kursbevis til våre medlemskurs.  

Kursdetaljer

Ordinær pris: Avhengig av type gruppe

Medlemspris: Avhengig av type gruppe

Faktura

Datoer:

Startdato: Sluttdato Frist Sted Tidspunkt Instruktør Ledige plasser  

Andre kurs:

Kontakt oss
Øvre Slottsgate 17,
0157 Oslo