Corporate Governance – eierstyring og selskapsledelse – Nettkurs (live)

Kurset gir en systematisk gjennomgang av eierstyring og selskapsledelse basert på den norske anbefalingen (NUES) om at børsnoterte selskaper skal ha eierstyring og selskapsledelse som klargjør rollefordelinger.

Detaljer for kurset

 • Grundig innføring i selskapsledelse
 • Grundig innføring i eierstyring
 • Blir kjent med prinsipper for hvordan selskaper bør ledes, organiseres og administreres

Kurset retter seg mot daglige ledere og styremedlemmer som har ønske om en grundig gjennomgang av hovedpunktene i den norske anbefalingen, herunder hvordan man på en hensiktsmessig måte kan organisere intern kontroll og rutiner i forhold til profesjonell corporate governance.

Dette kurset handler om eierstyring og selskapsledelse, som den norske oversettelsen av det engelske begrepet corporate governance tilsier.

Med støtte i en norsk anbefalingen skal børsnoterte selskaper (og andre selskaper som anbefalingen passer for) ha eierstyring og selskapsledelse som klargjør rollefordelingen mellom eierne, styret og den daglige ledelsen i et selskap.

NUES – «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse» er helt sentral i norsk sammenheng og står derav sentralt i kurset.

NUES ga 17. oktober 2018 ut en revidert anbefaling om eierstyring og selskapsledelse. Bakgrunnen for den reviderte anbefalingen er endringer i lover og regler, internasjonal utvikling og erfaringer med bruken av anbefalingen. En rekke av endringene har som formål å forenkle anbefalingen. I tillegg er blant annet følgende endret:

 • Styrets ansvar for å utarbeide mål, strategier og risikoprofil fremheves, samt at dette skal understøtte verdiskaping for aksjonærene.
 • Styrets ansvar med hensyn til selskapets kapitalstruktur og samfunnsansvar utvides.
 • Flere andre punkter er endret og tilpasset og vi gjennomgår alle hovedtrekkene i anbefalingen.

Kursinnhold:

Innledning / bakgrunn:

 • Innledning om styrer og styrers arbeid – spesielt om forholdet til eierne
 • Styrer og styrers arbeid i et internasjonalt lys
 • Fra tradisjonelt styrearbeid til moderne corporate governance

Om rolleforståelse i styresammenheng:

 • Utviklingen av området corporate governance – begrepet og trender 
 • Hva forstår vi i dag med corporate governance?
 • Hva er god corporate governance?
 • Hva dreier corporate governance seg om?
 • Nærmere om rolleforståelse i styresammenheng

Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer

Kurset inngår som én av tre valgfrie grunnkurs i den modulbaserte versjonen av Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer og kan således inngå som tellende kurs i denne ordningen for deg som ønsker å utvide dine kunnskaper og spesialisere deg som autorisert styremedlem.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Autorisasjonsprogrammet-1024x531.jpg

Nettkurs fungerer slik:

Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. Før kursstart mottar du e-post med link til nettkurset som vil foregå i Teams, og til din Dropbox-mappe. I mappen er det kursmateriell, oppgaver, aktuelle artikler og linker, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell som brukes under kurset i tillegg til en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på når det passer best for deg.

Kursdagen: Logg deg på nettkurset ved å benytte mottatt link. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

Etter nettkurset: Bilder av Whiteboard-gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler som har blitt brukt gjennom kurset, lastes opp i Dropbox-mappen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål eller for å ta opp forhold som du kanskje fant vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen, etter kurset.

Del kurset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Spesialtilpasset kurs

Bedriftsinterne kurs

Alle våre kurs kan leveres som tilpassede bedriftsinterne kurs. Da avtaler vi nærmere tid og sted, samt pris og rammer i hvert enkelt tilfelle. 

Individuelt kurs

Alle våre åpne kurs kan også leveres som individuelt kurs til våre medlemmer.

Flere kurs over en helg

Ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi setter sammen ulike kursemner og tar ansvaret for å arrangere weekend-samling, eller samling over flere dager, for din bedrift.

Kurskategorier