Begreper i styrerommet – oversatt til norsk

Her følger en oversikt over en del vanlige forretnings-, økonomi- og regnskapsbegreper på engelsk oversatt til norsk. Ord, forkortelser og uttrykk du muligens møter i styrerom der deler av eller hele rapporteringen og gjennomgangen er på engelsk eller amerikansk. (Det kan være noen forskjeller på engelske og amerikanske begrep – her er engelske prioritert.)

A
 • Accountant – regnskapsfører
 • Assets – aktiva/eiendeler
 • Accounting – regnskap/regnskapsføring
 • Amortization – nedskrivning/amortisering
 • Auditor – revisor
 • Accounts reveivable – kundefordringer 
 • Annual accounts – årsregnskap 
 • Annuity – annuitet
B
 • Balance Sheet – balanseregnskap 
 • Board Member – styremedlem
 • Bonds – obligasjoner
 • Book keeping – bokføring/regnskapsføring
 • Budget – budsjett
C
 • Chart of accounts – kontoplan
 • Capex – kapitalutgifter (forkortelse for Capital Expenditure)
 • Cashflow – kontantstrøm 
 • Chairman of the board – styreleder
 • CRM – kunderelasjonshåndtering (forkortelse for Customer relationship management) 
 • Contribution margin – dekningsbidrag
 • CEO – administrerende direktør (forkortelse for Chief Executive Officer) 
 • CFO – finansdirektør/økonomisjef (forkortelse for Chief Financial Officer)
 • Credit memo / Credit note – kreditnota
 • Company – selskap/bedrift
 • Contribution approach / method – bidragsmetoden
 • Current assets – omløpsmidler
D
 • Dividends – utbytte
 • Depreciation – avskrivninger 
 • Diminishing returns – avtagende avkastning
 • Double-entry bookkeeping – dobbel bokføring
 • Due Dilligence – strukturert selskapsgjennomgang (en grundig gjennomgang av et selskap, f.eks. i forbindelse med salg, oppkjøp, verdivurderinger)
 • Debenture – ihendehaverobligasjon
E
 • Equity – egenkapital
 • Entrepreneurship – entreprenørskap 
 • E-accounting – elektronisk bokføring 
 • E-commerce – elektronisk handel
 • EPS – resultat per aksje (forkortelse for Earnings per share)
 • EBIT – driftsresultat (forkortelse for Earnings before Interest and Taxes)
 • EBITDA – resultat før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA = forkortelse for Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) 
F
 • Factoring – metode hvor ekstern aktør tar seg av oppfølging / innkreving av betaling fra kunder 
 • FIFO – først inn, først ut (forkortelse for First in, first out)
 • Fixed assets – anleggsmidler
 • Fixed costs – faste kostnader 
G – H
 • General ledger – hovedbok
 • HRM – ledelse av menneskelige ressurser (forkortelse for Human resource management)
I – J
 • Invoice – faktura
 • Interest – rente
 • Intangible assets – immaterielle eiendeler
 • Inventories – lagerbeholdning
 • Impairment losses – nedskrivninger
 • IPO – børsnotering (forkortelse for Intial public offering)
K – I
 • Liabilities – passiva/gjeld/forpliktelser
 • Liquidity – likviditet 
 • LIFO – sist inn, først ut (forkortelse for Last in, first out)
M – N
 • Milestone – milepæl
 • Management accounting – internregnskap
 • Net worth – nettoformue (en persons- eller virksomhets eiendeler (penger, eiendom, aksjer osv.) minus gjeld). 
 • NAV – substansverdi (forkortelse for Net Asset Value)
O
 • Overhead costs – faste utgifter
 • Opex – driftskostnader (forkortelse for Operating Expenses) 
 • Operating Budget – driftsbudsjett
 • Operating Expenses – driftskostnader
 • Operating margin – driftsmargin
 • Operating Revenue – driftsinntekter
 • Options – opsjoner
P – Q – R
 • Present Value (PV) – nåverdi 
 • P/E – markedsverdi delt på resultat (forkortelse for Price/Earnings)
 • Payroll – lønn/lønningsliste 
 • Revenue – inntekter
 • Retained Earnings – opptjent egenkapital
 • ROI – avkastning på en investering (Forkortelse for Return on Investment)
 • Receivables – fordringer
S
 • Securities – verdipapirer
 • SME – forkortelse for small and medium-sized enterprises, forkortelsen SMB brukes på norsk om det samme (SMB = små og mellomstore bedrifter)
 • Statement of income / Income Statement – resultatregnskap
 • Subsidiary – datterselskap
 • Sunk Cost – allerede påløpte kostnader det ikke kan gjøres noe med / reverseres. 
 • SCM – verdikjedeledelse (forkortelse for Supply Chain Management)
 • SaaS – programvare som en tjeneste (forkortelse for Software-as-a-service)
T
 • The Board – selskapets styre 
 • Treasury bonds – statsobiligasjoner
 • Tax – skatt
V – W
 • VAT – merverdiavgift (forkortelse for Value added type taxes)
 • Working capital – arbeidskapital 
 • Write-Downs – nedskrivninger 
 • Warrants – tegningsretter

Hva trenger du hjelp til?

Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Flere av våre artikler: