Daglig leders stillingsvern – fallskjerm, etterlønn, avtaleform, åremål?

Et styre i en virksomhet kan på forhånd inngå en avtale med sin øverste leder, slik at han eller hun kan skiftes ut uten en langvarig prosess. Daglig leder har etter norsk rett i utgangspunktet samme stillingsvern som en hvilken som helst annen ansatt i virksomheten. Dersom partene ikke avtaler noe annet, må oppsigelsen av […]

Proxy Fights – hva er det og hvordan fungerer det?

Den norske oversettelsen av uttrykket «proxy fight» er «Fullmaktskamp». Det er et uttrykk for en konkurranse om/en kamp om å få kontroll over en organisasjon gjennom å sikre seg et flertall av stemmene på et selskaps generalforsamling (alternativt i selskapsmøtet, årsmøtet eller i det fora som er den aktuelle organisasjonens øverste myndighet), og der det å sikre […]

Ansattvalgte styremedlemmers rettigheter i forhold til “styreplass”!

Det er de ansatte selv som må kreve plass i selskapets styre når lovens krav til det er innfridd. Hvilke oppgaver har en ansatt valgt styremedlem? Selskapets ledelse har ingen plikt til å ta noe initiativ ovenfor de ansatte i dette tilfellet – det er de ansatte som selv må passe på sin rett. I […]

Nedbemanning og rasjonalisering

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer. Vennligst logg inn, eller meld deg inn i Styreforeningen for å få tilgang. Login

Styreprotokollen

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer. Vennligst logg inn, eller meld deg inn i Styreforeningen for å få tilgang. Login

Kvinneandelen i norske styrer er fortsatt lav

Andelen kvinner i styrer er ikke som ønsket Paragraf § 6-11 a i allmennaksjeloven, som krever et visst minimumsantall av hvert kjønn representert i styret i allmennaksjeselskaper (ASA), har sin bakgrunn i Odelstingsproposisjon nr. 97 for 2002-2003 hvor Regjeringen foreslo at det at det blant styremedlemmene i allmennaksjeselskaper «skal være et minimumsantall av hvert kjønn, […]