Ansattvalgte styremedlemmers rettigheter i forhold til «styreplass»!

Det er de ansatte selv som må kreve plass i selskapets styre når lovens krav til det er innfridd. Hvilke oppgaver har en ansatt valgt styremedlem? Selskapets ledelse har ingen plikt til å ta noe initiativ ovenfor de ansatte i dette tilfellet – det er de ansatte som selv må passe på sin rett.

I Representasjonsforskriften står det følgende:

Krav om styrerepresentasjon etter aksjeloven § 6-4 første og andre ledd og allmennaksjeloven § 6-4 første og andre ledd må støttes av et flertall av de ansatte, og rettes skriftlig til selskapets styre

Det er også viktig å bemerke at de ansatte velger ikke medlemmer inn i styret som der skal fremme de ansattes interesser spesielt – loven sier derimot at de ansatte skal utføre sitt styreverv til det beste for selskapet og selskapets eiere.

Mange av de som blir valgt inn som ansattvalgte styremedlemmer er ikke klar over dette og mange tror at et ansattvalgt styremedlem skal fremme de ansattes interesser. Dette gjelder både de som blir valgt og de som velger styremedlemmet. Dette er ett av mange viktige temaer vi tar opp på våre kurs for ansattvalgte styremedlemmer. Et kurs som mange mener burde vært obligatorisk før de ansattvalgte styremedlemmene , akkurat på samme måte som et grunnleggende kurs i styrearbeid for alle styremedlemmer, setter seg inn rundt styrebordet.

§ 6-4. Ansattes rett til å velge styremedlemmer

Når det gjelder de ansattes krav til antall styremedlemmer osv. finner vi reglene for det i følgende paragraf i Aksjeloven:

(1) Når et selskap med flere enn 30 ansatte ikke har bedriftsforsamling (jf § 6-35), kan et flertall av de ansatte kreve at ett styremedlem og en observatør med varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

(2) Når et selskap med flere enn 50 ansatte ikke har bedriftsforsamling (jf § 6-35), kan et flertall av de ansatte kreve at inntil en tredel og minst to av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

(3) Når et selskap har flere enn 200 ansatte og det er avtalt at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling (jf § 6-35 annet ledd), skal de ansatte velge ett styremedlem med varamedlem eller to observatører med varamedlemmer i tillegg til den representasjon som følger av annet ledd.

(4) Kongen kan gi forskrift om beregningen av antall ansatte, herunder om bruk av gjennomsnittstall. Kongen kan også gi forskrift om valget, herunder om vilkår for stemmerett og valgbarhet, valgmåten og om avgjørelse av tvister om valget, samt om bortfall av verv som styremedlem. Kongen kan gjøre unntak fra første, annet eller tredje ledd.

0Endret ved lov 2 juli 1999 nr. 59 (ikr. 1 aug 1999 iflg. res. 2 juli 1999 nr. 715).

§ 7. Regler om valget

Når det gjelder regler om valget, antall styremedlemmer, valgbarhet mm., sier Representasjonsforskriften følgende:

Medlemmer, observatører og varamedlemmer til styret velges av og blant de ansatte i selskapet.

Valget skal være hemmelig og skriftlig. Elektronisk valg anses for å være skriftlig.

Valget skal foregå som flertallsvalg.

Valget skal foregå som forholdstallsvalg dersom minst en femtedel av de som har stemmerett eller lokale fagforeninger som representerer minst en femtedel av de som har stemmerett skriftlig krever det senest seks uker før valgdagen.

Valget skal foregå i valgkretser dersom et flertall av de ansatte eller lokale fagforeninger som representerer et flertall av de ansatte skriftlig krever det senest syv uker før valgdagen.

§ 8. Stemmerett

De som er ansatt i selskapet på valgdagen har stemmerett.

Ansatte i hovedstilling har en hel stemme. Ansatte i deltidsstilling har en halv stemme.

Dersom valgresultatet åpenbart avslører hvordan en ansatt i deltidsstilling har stemt, skal valgstyret avrunde valgresultatet opp til nærmeste hele stemme.

Daglig leder som er styremedlem på aksjonærenes vegne, og ansatte som eier mer enn 10 prosent av aksjekapitalen i selskapet, har ikke stemmerett

§ 9. Valgbarhet

Den som velges må være ansatt i selskapet på valgdagen.

For å kunne velges, må vedkommende være myndig og ikke i konkurskarantene etter konkursloven § 142 og § 143. I selskap som eier norsk skip kan man heller ikke velges uten tilslutning fra alle aksjeeiere hvis deltakelse i styret vil medføre at skipet ikke lenger er norsk.

Vedkommende kan ikke ha verv som ansattes representant i flere selskapers styrende organer samtidig. Dette gjelder likevel ikke verv i flere styrende organer innenfor samme konsern eller gruppe av foretak.

Den som ikke har stemmerett etter § 8 fjerde ledd, er heller ikke valgbar.

Valg skal foregå annenhvert år, og valgperioden er vanligvis 2 år og aldri mer enn fire år men gjenvalg kan skje i ubegrenset antall.

Dersom valget har foregått på riktig måte og de ansatte har fremmet sitt krav om plass i styret og selskapet sier nei – da sendes en søknad direkte til Bedriftsdemokratinemda, og denne nemdas avgjørelse er endelig og kan ikke ankes av noen.

Hva trenger du hjelp til?
Våre konsulenter kan avhjelpe konfliktsituasjoner, tilføre kompetanse der nye muligheter tar form eller der strategien må endres eller ny kompetanse er avgjørende i den fase virksomheten står ovenfor.

Bistand og veileding for din virksomhet

Ta kontakt med oss

Har du spørsmål? Ønsker å starte en dialog med en av våre konsulenter? Eller trenger du bistand i forhold til temaet i denne artikkelen? Ta kontakt i dag.

Del artikkelen med andre