Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Om oss

Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no

«The Norwegian Association of Board Members». Etablert i 1997. Feiret 20 års jubileum i 2017.

Den norske forening for styremedlemmer – Styreforeningen.no  ble etablert i 1997, i forbindelse med at nye aksjelover ble vedtatt for AS og ASA sommeren samme år, og foreningen ble basert på følgende formål;

Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no er partipolitisk uavhengig og har som formål å bidra til økt kompetanse og profesjonalitet for alle med interesse for styreområdet, dog særskilt for styremedlemmer, ledere og eiere samt virksomheter og organisasjoner i Norge

Vår overordnede visjon er; ” Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no skal være den ledende og mest foretrukne aktør i Norge når det gjelder styreutvikling, styrekurs og styrerådgivning, samt ledende når det gjelder informasjon på internett, verktøy og litteratur innenfor styrearbeidsområdet”

Pr dato 01.01.2018 har vi avholdt kurs for ca 50.000 enkeltpersoner og i overkant av 500 personer har deltatt på vårt omfattende Autorisasjonsprogram for styremedlemmer. Vi har ”vært lokalt tilstede” med våre kurs, som åpne kurstilbud eller bedriftsinterne kursleveranser, på flere 100 lokasjoner rundt om i Norge. (Bilde: Helge Solbakken, Daglig leder Styreforeningen.no)

Den norske forening for styremedlemmer – Styreforeningen.no utøver ikke næringsvirksomhet eller medlemskapsforvaltning i egen regi, men påser gjennom sitt styre og ledelsen at foreningens medlemmer får tilgang til relevant rådgivning, kurs, opplæring, hjelpemidler og support til fordelaktige priser og ved fordelaktige løsninger, tilgjengelige gjennom valgt medlemskapsordning og gjennom nettportalen www.styreforeningen.no. Drift og forvaltning av alle medlemskapstilbud, markedsføring, salg, foreleserleveranser, tjenesteleveranser og medlemsbistand utøves av og ivaretas gjennom assosierte og autoriserte medlemmer basert på skriftlige bidrags- og leveranseavtaler som ivaretar foreningens formål og medlemmenes vedtektsbaserte rettigheter.

Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no har 2 typer medlemskap; Individuelt brukermedlemskap samt Assosiert medlemskap.

Nedenfor følger nærmere beskrivelse av medlemskapsordningene hentet fra foreningens vedtekter;

Individuelt brukermedlemskap:

Individuelt brukermedlemskap er det personlige medlemskap som gir enkeltpersoner rettigheter til å gjøre bruk av alle hjelpemidler, verktøy, dokumentmaler mm på styreforeningen.no. Individuelt medlemskap kan også tegnes på dine vegne fra arbeidsgiver/selskap der du har styreverv. Selskap, organisasjon, stiftelse etc kan tegne flerbrukerløsning der x-antall styremedlemmer innen virksomheten/konsernet da får sine individuelle brukertilganger ( kontakt oss for pristilbud)

  • Tilgang til medlemssidene på www.styreforeningen.no med eget brukernavn og passord med adgang til  brukerinnhold, hjelpemidler, dokumentmaler, spørsmål og svar baser med mer
  • Tilgang til kurs, seminarer, support, assistanse, brukerfordeler, tilknyttede fagmiljøer og ressurser til  brukerrabatterte priser og vilkår slik det til enhver tid er beskrevet på www.styreforeningen.no.

Enhver som aksepterer og overholder foreningens vedtekter og som har betalt medlemskontingent kan inneha individuelt brukermedlemskap med de unntak som følger av vedtektene. Årlig medlemskapskontigent er pr 01.01.2018 kr. 2.450,- og på 1/3 av årlig medlemskapspris tilkommer mva (vi har samme fordeling av mva fri og mva pliktig andel som Revisorforeningen).

Individuelt Brukermedlemskap løper fra den dato kontingent innbetales og for ett år om gangen. Et individuelt brukermedlemskap kan tildeles på ”prøve” for en kortere tidsperiode i forbindelse med kurs.

Et individuelt brukermedlemskap gir ikke møterett eller stemmerett på foreningsmøtet. Ethvert medlem som innehar individuelt brukermedlemskap er imidlertid valgbar som styremedlem i Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no.

Et individuelt brukermedlemskap kan sies opp skriftlig før fornyelsesefaktura for medlemskap forfaller. Et individuelt brukermedlem som har innbetalt medlemskontingent, men ikke finner å kunne akseptere foreningens til enhver tid gjeldene vedtekter, kan si opp sitt medlemskap skriftlig med øyeblikkelig varsel. Løpende medlemskap som er innbetalt refunderes normalt ikke for perioden det er innbetalt for. Indiqviduelt brukermedlemskap kan sies opp fra Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no sin side med 14 dagers varsel dersom et medlem ikke overholder foreningens vedtekter.

Assosiert partner medlemskap:

Assosiert partner medlemskap kan kun innehas av a)enkeltpersoner som er Autorisert styremedlem, samt b)organisasjoner og virksomheter ved representant som er Autorisert styremedlem. Assosiert partner medlem må videre betale særskilt avtalt medlemskontingent. Assosiert partner medlemskap fordrer videre at den Assosiert partner gjennom skriftlig avtale påtar seg å bidra med leveranser til foreningens medlemmer, fordelaktige tilbud til den samlede medlemsmasse i form av kursutvikling, foreleserleveranser, faglig innhold, faglig support, juridisk support, dokumentmaler, verktøy/systemer, hjelpemidler, håndbøker eller annet, som er utfyllende i forhold til det innhold og omfang som til enhver tid inngår i medlemskapstilbudene.

Innvilgelse av et Assosiert partner medlemskap fordrer enstemmig godkjennelse i foreningsmøtet etter forutgående skriftlig søknad og skriftlig tilslutning til de til enhver tid gjeldene avtalevilkår for Assosiert partner medlemmer.

Assosiert partner medlemskap gir det individuelle Assosierte partner medlem, eller den Assosiert partner medlems valgte representant dersom det er en virksomhet, møte-, tale- og stemmerett med 1 – en – stemme på foreningsmøtet fra og med år 3 etter at medlemskap som Assosiert partner ble innvilget.

Assosiert partner medlemskap kan ikke innvilges fra foreningsmøtets side dersom søkeren ut over sin leveranse til foreningens medlemmer utøver eller deltar i virksomhet som konkurrerer med de brukermedlemstilbud som foreningen tilbyr, eller som for øvrig utøver virksomhet som anses å stride mot foreningens vedtekter, hensikt og/eller formål. Tilsvarende kan ikke et Assosiert partner medlems representant på foreningsmøtet (dersom den Assosierte medlem er et foretak) utøve virksomhet som anses å stride mot foreningens vedtekter, hensikt og/eller formål, eller deltar i virksomhet som konkurrerer med de brukermedlemstilbud som foreningen tilbyr. Unntak kan innvilges fra foreningsmøtet.

Assosierte partner medlemmer har rett til å benytte de til enhver tid aktuelle medlemsfordeler som tilbys og leveres til foreningens individuelle brukermedlemmer. Assosierte partner medlemmer har videre de rettigheter og forpliktelser som fremgår av spesifisert Assosiert partner medlemskapsavtalen som inngås særskilt mellom foreningen og det Assosierte partner medlem.

Assosiert partner medlemskap kan sies opp fra Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no sin side med 14 dagers varsel dersom et medlem ikke overholder foreningens vedtekter eller den spesifiserte og særskilt inngåtte avtale mellom foreningen og det Assosierte partner medlem.

Vi håper du vil ha stor nytte av ditt medlemskap og/eller kursdeltakelse!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønsker ytterligere opplysninger!

Oslo den 01.01.2018

Helge Solbakken, Daglig leder

helge@styreforeningen.no

Telefon direkte: 411 00 503