Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Krav til styrets møte med revisor uten daglig leder tilstede

Krav til styrets møte med revisor uten daglig leder tilstede
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Krav til styrets møte med revisor uten daglig leder tilstede.

Styret i et selskap skal ha møte med revisor uten daglig leder eller andre fra den daglige ledelse tilstede minst en gang i året. Dersom et flertall av styrets medlemmer også inngår  i selskapets daglige ledelse, skal likevel hele styret, med unntak av daglig leder, delta i møtet.

Formålet med møtet skal være at styret og revisor drøfter regnskapsmessige forhold der revisor ser vesentlige svakheter og mangler ved de vurderinger den daglige ledelse har gjort, samt andre forhold som revisor mener styret bør informeres om. (Revisorloven § 2-3)

Men – denne regelen gjelder ikke for foretak som regnes som små i henhold til Regnskapslovens § 1-6 som lyder som følger:

Små foretak
Som små foretak regnes regnskapspliktige som ikke faller inn under Regnskapslovens § 1-5 og som på balansedagen ikke overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:
1.   salgsinntekt:  70 millioner kroner,
2.   balansesum: 35 millioner kroner,
3.   gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.

– Regnskapspliktige som ikke er omfattet av første ledd men som var omfattet av første ledd på foregående balansedag, regnes likevel som små foretak.
– Regnskapspliktige som er omfattet av første ledd men som ikke var omfattet av første eller annet ledd på foregående balansedag, regnes likevel ikke som små foretak.
– Morselskaper regnes likevel bare som små foretak dersom vilkårene i første til tredje ledd er oppfylt for konsernet sett som en enhet.
– Departementet kan i forskrift fastsette regler om regnskapsføringen ved overgang fra gruppen små foretak.»
Dette betyr at for å komme inn under kravet om møte med revisor uten daglig leder tilstede trer i kraft når to av de tre vilkårene som er nevnt ovenfor slår inn – det vil si når to av de tre punktene har høyere verdier enn det som er satt opp vilkårene 1 til 3.

Det vil igjen si at en både må ta hensyn til Revisorloven og Regnskapsloven.

Kontakt vår konsulentavdeling på 411 00 501 eller send en e-post til post@styreforeningen.no for en dialog om hva vi kan bidra med i forhold til temaer i denne artikkelen!