Go to Top
 • Du har ingen produkter i handlekurven.

Effektive møter – god møtekultur – effektivt for alle!

Effektive møter
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Møter er et viktig forum for utveksling av informasjon og kunnskapsdeling i enhver virksomhet. Vi sitter alle på ulik informasjon (beslutningsgrunnlag) i forhold til de arbeidsoppgaver vi utfører daglig.

Den ulike informasjonen vi alle har, enten vi er leder eller medarbeider, er ofte svært verdifull for at vi samlet kan treffe gode avgjørelser/vedtak. Det å treffe flest mulig
riktige beslutninger, til beste for våre kunder og oss som jobber i virksomheten, bidrar til vekst og gir motivasjon i hverdagen.

Hvordan er møtekulturen i din virksomhet?

● Et viktig spørsmål å stille er: Hva kjennetegner møtekulturen i vår virksomhet
● Er det noe vi bør sette søkelyset på?
● Er det mye møter der mange personer er involvert nesten daglig?
● Er det de samme personene som stort sett går igjen på de fleste møter?
● Er det mange møter der vi ikke treffer noen avgjørelser / beslutninger?
● Er det mange møter der vi blir sittende langer enn planlagt tid?

Spørsmålene vi kan stille oss er mange!

Hvordan komme på rett kjøl?

Det er ofte mange grunner til at en virksomhet går og kjenner på en dårlig møtekultur. Svært ofte, som i de fleste situasjoner, gjør ledelsen en dårlig jobb med å vise vei / holdinger til det å gjennomføre gode møter.

Møteledelse er et av de viktigste punkter som bør forbedres skal møtekulturen og spill av kostbar tid komme på rett kjøl. Et sentralt punkt i møtekulturen er tidsdisponeringen og dette med å starte til avtalt tid. Mange virksomheter setter fokus på dette ved jevne mellomrom, ting har en lei tendens til å skli ut etter en stund.

Møter og møtekultur handler om kommunikasjon. Både skriftlig og muntlig. God kommunikasjon handler først og fremst om trygghet i møter / samtaler med hverandre. Som mennesker er vi ganske ulike i vår atferd og også i vår kommunikasjon.

Å sette fokus på denne ulikhet vil bidra til bedre kommunikasjon, samhandling, trygghet og gi seg utslag i bedre møter, beslutninger og effektiv utnyttelse av tiden vi setter av til møter. Som leder, hva kan du gjøre for å bedre møtekulturen?

Møteledelsen og tidsdisponering er to sentrale punkter som bør forbedres. Da er det ledelsen, lederne, som leder de fleste møter, som må ta tak. Her vil igjen de samme møtelederne være premissleverandør for

www.styreforeningen.no post@styreforeningen.no Tlf: 22 99 77 00

å få til en endring av møtekulturen til det bedre. Presentasjonsteknikk, formidlingstrening kan være et godt tiltak for å bedre både møteledelse og forbedre avgjørelsene / beslutningene. Som leder bør du se til at det utarbeides kjøreregler for god møtekultur i din virksomhet.

Noen tankevekkende innspill; (Kilde: DN.no, Artikkel av Cecilie Enger, 13.04.2013)
Boken «Livet som leder» med de seneste tallene fra Administrativt forskningsfond ved Norges Handelshøyskole (AFF) viser at toppledere i bedrifter med over 100 ansatte i snitt bruker rundt 19 timer i uken i møter.

Det tilsvarer cirka 40 prosent av arbeidstiden. Tilsvarende tall finner man også i undersøkelser av andre nordiske toppledere. Men ifølge AFF`s forskningsleder Rune Rønning viser statistikken at avvikene er store, herunder viser undersøkelsen at;

– 70 prosent av norske ledere tilbringer rundt 40 prosent av arbeidsdagen i møter. Men et lite mindretall bruker opp mot 80 prosent av tiden i møter

Verre enn å bruke mye tid på møter, er det at lederne svarer at 40 prosent av tiden er bortkastet fordi møtene er dårlige. Det viser studien organisasjonspsykologene Henning Bang og Karen Nygaard Øverland har gjort av 80 toppledergrupper fra privat og offentlig sektor. Henning Bang ved Universitetet i Oslo er en av landets fremste forskere innen organisasjonspsykologi og møtevirksomhet og har følgende oppskrift på gode og effektive møter;

 • Gode møter er der man hele tiden er sikker på hva møtet skal handle om og man vender tilbake til diskusjonsemnet. At man føler seg ledet og holder seg i «grønn sone».
 • Gode møter er der lederen aktivt hanker inn diskusjonen når den flyter ut, samtidig som deltagerne selv klarer å hente seg inn når man havner på sidespor.
 • Gode møter har en kultur for å si fra når møtene er uklare og man ikke når målene som er satt.
 • Gode møter får deltagernes ulikhet til å bli noe positivt ved at man lytter aktivt.
 • Gode møter har en leder som etterspør kvaliteten på møtet i etterkant.

  Møter skal skape resultater på tre ulike områder, sier han.

  1. De skal gi valuta tilbake til organisasjonen. Det er ikke et produktivt møte hvis ingen av deltagerne kan si hva som kom ut av det.
  2. Møtelederen bør være opptatt av om han eller hun skaper gode eller dårlige relasjoner mellom møtedeltagerne.
  3. Det er ikke bare «møtet» som helhet som skal få noe ut av det, også hver enkelt deltager skal vite at møtet er en viktig motivasjonskilde for sitt eget arbeid.

Kursene «Effektive ledergrupper og ledersamlinger (6t)» samt «Møteledelse og møtestruktur (3t)» kan bli en – eller to – nyttige seanser å delta på for deg som leder. Kursene er jevnlig på vår kursplan og kan også leveres bedriftsinternt og som individuell kursdag. Vi tar gjerne en nærmere dialog med deg om eventuelle utfordringer innen dette området eller for rådgivning om emnet. I noen sammenhenger kan det være spesielt nyttig å få med seg kursene «Vanskelige personalsamtaler» og/eller «Klar tale – lederegenskap nr 1» i relasjon til menneskene du deltar sammen med eller skal lede i møtesamme

Kontakt vår konsulentavdeling på 411 00 501 eller send en e-post til post@styreforeningen.no for en dialog om hva vi kan bidra med i forhold til temaer i denne artikkelen!