Go to Top
 • Du har ingen produkter i handlekurven.

Bevisst satsning på, og utvikling av; Lederassistenten

Bevisst satsning på, og utvikling av; lederassistenten
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Bevisst satsning på, og utvikling av; Lederassistenten

Internasjonale undersøkelser blant ledere konkluderer med at; det å ha en profesjonell personlig assistent i gjennomsnitt bidrar til over 30 prosent mer effektivitet for lederen i vedkommendes lederfunksjon.

Derfor har vi fokus på utvikling av lederassistenter!

Lederassistenten blir vanligvis et viktig bindeledd i organisasjoner. Vedkommende har god oversikt over lederens hverdag, er ofte med på ledermøter og kjenner ledergruppen godt. Videre er leders assistent ofte godt kjent med ansatte på ulike plan fordi rollen medfører løpende kontakt med de fleste av disse. Den nye generasjonen «sekretærer» som engasjeres i mange virksomheter er ofte mer selvgående enn tidligere og fungerer oftere som en koordinator enn en sekretær.

Derfor er den tidligere funksjonen sekretær, i mange sammenhenger erstattet med «lederassistent», «administrativ koordinator» eller «personlig assistent». Det er ofte stor forskjell på hvilke oppgaver en leder ønsker at en lederassistent skal avlaste med, og hvor stor del av en assistents hverdag som belegges av typiske avlastningsoppgaver.

Grundig ”jobbanalyse”, kommunikasjon og dialog, samt investering i tid mellom leder og lederassistent er derfor vesentlig for å kvalitetssikre funksjonen.

Hva kan rollen omfatte? Det har gjennom årene vært mange og ulike oppfatninger og holdninger til sekretær/assistentrollen. Hva ligger i denne rollen og er rollen en profesjon?

Rutineoppgaver er en selvsagt del av en vedkommendes arbeid. Imidlertid vil type rutinebaserte oppgaver kunne være svært varierende fra sted til sted og fra person til person. Rutinebaserte oppgaver knyttet til å kontrollere, følge opp, og utføre vesentlige faste oppgaver er ofte noe som er utfordrende å håndtere i det daglige for mange ledere direkte. Imidlertid er kombinasjonen av at rutinemessige oppgaver blir fulgt tett opp, ofte vesentlig i kombinasjon med en leders behov for å gå inn i ulike ad-hoc situasjoner samt lede i forhold til driftsmessige korrigeringer og justeringer.

I takt med utviklingen i arbeidsinnhold på mange felter i næringslivet har også den tradisjonelle sekretærrollen hatt en rivende utvikling de siste årene. For de fleste ledere er en profesjonell lederassistent en strukturert tilrettelegger med stålkontroll, med evne til å ha mange «baller i luften», som er dyktig til å håndtere og kommunisere med mennesker. Det å mestre definerte ulike roller, mestre det å være i forkant til enhver tid, samt mestre organisatoriske egenskaper blir derav avgjørende egenskaper i denne rollen.

Det å være leder i dag er mer krevende enn noen gang tidligere. Det er et arbeid på en «snirklete sti» mellom egenskaper og evner knyttet til; kompetanse om virksomhet, mennesker, forretningsutvikling, drift, organisering, lover og regler for å nevne noe. Det har utviklet seg, og utvikler seg et nesten umettelig «forventningsmarked» overfor en leder i dag!

I løpet av de siste tiårene stiller medarbeidere enormt mye større krav enn tidligere til en leders engasjement og evner både som leder og (med)menneske. Dette medfører at en leder i dag har et helt annet behov for tilrettelegging og bistand i sin rolle for å kunne fungere optimalt.

Derfor er det viktigere enn noen gang å ha en assistent som kan teknikkene med å administrere en leders hverdag, optimalisere ressursbruk og frigi tid til de viktigste oppgavene løpende. Lederassistent rollen har derfor for flere og flere ledere en stadig økende relevans.

Lederassistent rollen har beveget seg fra å være en passiv mottakerrolle av oppdrag, til å bli en aktiv deltaker og teamspiller med leder. Dette har medført at rollen også har blitt langt mer attraktiv. Personene som innehar disse rollene på ulike nivåer i en virksomhet er stadig mer velutdannet. Det er ofte en forutsetning med en utdannelse som gir forståelse og kompetanse til å avlaste sin leder optimalt innenfor sitt område.

Den nærhet og «tetthet» opp mot leder og leders oppgaver, som oftere og oftere blir den praktiske konsekvens av dagens arbeidsinnhold for mange lederassistenter, krever også at kjemi og tillitt er tilstede. «Lojalitet» er vel det ordet de aller fleste ledere kommer opp med som helt vesentlig i forhold til kvalifikasjoner. I det ligger behovet for generell tillitt til hverandre, tillitt til lederassistentens evne til å håndtere saker løpende, tillit til at lederassistenten kan «representere» leder på – en for den enkelte leder – ønskelige måte.

En lederassistent funksjon på høyere nivå (knyttet opp mot daglig ledere og/eller ledere i større/komplekse virksomheter) innehar mange ulike elementer knyttet til kompetansekrav; forretnings- og tallforståelse, kommunikasjonsevner, språk/kultur, IT, kjennskap til styrearbeid/børs, deltakelse i ledermøter som referent og bidragsyter, evne til å fungere som prosjektmedarbeider/koordinator, organisator av arrangementer/events, ha en særdeles god evne til alltid å være i forkant og håndtere mange aktiviteter samtidig. Mangfoldet og tettheten opp mot leders hverdag og rolle gir et tilsvarende mangfold i lederassistentens hverdag, med spennende dog uforutsigbare hverdager.

Evne til å håndtere uforutsigbare hverdager er etter vår mening blitt en mer og mer markant side ved leder- og lederassistent kvalifikasjoner. Med det tempo utvikling innen mange områder de siste årene går i, samt en fremtid der intet tyder på mer «slow motion», kreves det mer og mer av ledere og av teamet; leder og lederassistent.

Den dyktige og verdsatte lederassistent fremover vil også ofte fungere som sparringspartner og rådgiver for sin leder, med evne til å kunne gi verdifulle innspill og tilbakemeldinger i en hektisk hverdag, og vedkommende er også i en posisjon hvor hun/han kan komme med innspill andre ikke tør å komme med til sin leder.

Den tiden en leder investerer i å informere sin lederassistent og diskutere tanker og holdninger vil oftest en leder få tilbake i form av frigjort tid. En leders timelønn er normalt bedriftens dyreste timelønn. Hva brukes denne tilden til?

Vi har utviklet en modulbasert profesjonaliseringsprosess for lederassistenter! Kompetanseprogrammet for lederassistenter går over totalt 4 moduler, der en modul er valgfri spesialisering. Se nærmere detaljer om programmet og de enkelte kursmoduler nedenfor.

Ta gjerne kontakt med oss for en nærmere dialog om hvordan du som lederassistent kan profesjonalisere deg i din funksjon, eller hva vi kan bidra med for utvikling av din assistent dersom du besitter en lederrolle.

 

Lederassistenten Del 1-4 (Profesjonaliseringsprogram over 4 moduler)

Lederassistenten er inndelt i 4 deler:

1) Assistentrollen som ressurs (6 timer)

     Obligatorisk grunnleggende dag for alle deltakere

2) Tidsstyring, målstyrt arbeidsform og grensesetting (6 timer)

     Obligatorisk dag for alle deltakere

3) Kommunikasjon og kvalitetssikring ved formidling (6 timer)

     Obligatorisk dag for alle deltakere

Valgfritt 4 kurs, der du kan velge mellom ett av følgende 2 alternativer:

4 a) Styresekretæren – saksgang og dokumentasjon ( 6 timer)

Alternativt:

4 b) Team og samhandling – spesialversjon for lederassistenter (6 timer)

Lederassistenten Del 1-4 koster kr. 17.950,- ved bestilling av hele programmet.  Du kan velge om du vil bli fakturert for hele beløpet ved påmelding eller fordele betalingen over 3 måneder med 1/3 hver måned.

 

Assistentrollen som ressurs (6t)

Kurset er obligatorisk grunnkurs i modulprogrammet Lederassistenten Del 1-4, men er også åpnet for deltakere som kun ønsker denne kursdagen særskilt.Målgruppe: Lederassistenter / Personlig assistent / Personal assistent / Administrativ sekretær / Administrasjonssekretær samt andre i lignende stillingsfunksjoner. ”Kjært barn har mange navn” og sjelden finner man så mange avarter av stillingsbetegnelser som for det vi her omtaler som Lederassistent.En lederassistent funksjon på høyere nivå (knyttet opp mot daglig leder/ledergruppen og/eller ledere i større/komplekse virksomheter) innehar mange ulike elementer knyttet til kompetansekrav. Mangfoldet og tettheten opp mot leders hverdag og rolle gir et tilsvarende mangfold i lederassistentens hverdag, med spennende dog uforutsigbare hverdager. Evne til å håndtere uforutsigbare hverdager er etter vår mening blitt en mer og mer markant side ved leder- og lederassistent kvalifikasjoner. Med det tempo utvikling innen mange områder de siste årene går i, samt en fremtid der intet tyder på mer «slow motion», kreves det mer og mer av ledere og av teamet; leder og lederassistent.Formål: Øke deltakernes forståelse for kompleksiteten og rollen som lederassistent med de spesielle krav til integritet, lojalitet, taushetsplikt, tempo, rasjonalitet, grensesetting, organisatorisk adferd med mer som kreves i en så spesiell arbeidsfunksjon. Gi deltakerne kunnskaper og praktisk innsikt i hvordan utvikle og styre sin rolle i hverdagen innen ulike områder der innsats og krav forventes og stilles til en Lederassistent.

Kursinnhold: Assistentrollen som ressurs (6t)

•  Definering av rollen med analyseskjematikk for å vurdere personlig innhold opp mot mulig omfang
•  Det å representere en annen / andre på en profesjonell, smart og taktisk måte
•  Strukturering av hverdagen – din egen og andres – sjekklister for egen styring og administrasjon for andre
•  Integritet i rollen, varsomhet, klokskap som begrep i lederassistentrollen
•  Organisatoriske assistentområder. Fellesnevnere for organisering og struktur som gir resultater
•  SMART NOTAT tankegang og systematikk ifm møtereferat og oppsummeringer
•  Kvalitetssikring av oppgaveinnhold – avstemming av budskapsforståelse – teknikker og grep
•  ”Hands on” forståelse for nøkkelområder, nøkkeltall og sentrale elementer i virksomhet og forretning
•  Avstemmingsanalysen mellom deg og din leder

Mulitiple choice oppgave der vi tester ut reaksjonsformer og handlinger i ulike situasjoner

Kurset varer i ca 6 timer og kurspris inkluderer kursmateriell, lunsj, kaffe/te.

Ordinær kurspris kr 5.450,- for kurset som enkeltstående kurs. Det utstedes kursbevis.

Modulprogrammet Lederassistenten Del 1-4 Kurset inngår som obligatorisk startkurs i Modulprogrammet Lederassistenten Del 1-4.  Ved deltakelse i Modulprogrammet Lederassistenten Del 1-4 inngår kurset i prisrammen for programmet som helhet. Ved bestilling av plass på Modulprogrammet Lederassistenten Del 1-4 etter gjennomført kurs vil deltakelse være tellende som 1 dags kurs og gir fradrag i Modulprisen med kr. 3.000,-.

 

Tidsstyring, målstyrt arbeidsform og grensesetting (6t)

Kurset er obligatorisk kurs i modulprogrammet Lederassistenten Del 1-4, men er også åpnet for deltakere som kun ønsker denne kursdagen særskilt.Målgruppe: Er du en av de som kommer på jobb med en klar agenda og plan for dagen? En av de som går hjem om kvelden med agendaen uforandret og planen knust? Tar du ting som uforventet dukker opp, haster inn i glemte møter, følger opp adhoc telefoner og lar tilfeldigheter ta styringen rett etter at du har åpnet e-posten på morgenen?Utbrenthet og stressreaksjoner av ulik art brer om seg med skremmende hurtighet og omfang i arbeidslivet. Det er derfor viktig å være bevisst en målstyrt arbeidsform, lære seg teknikker for grensesetting samt for strukturert tidsstyring i egen eller for andres hverdag.Vil du lære om tenke- og handlemåter, samt om effektive metoder, for å få ting gjort unna? Vi du lære om og øke din bevissthet i forhold til at; det som haster ikke alltid er viktig!Kurset ”Tidsstyring, målstyrt arbeidsform og grensesetting” retter seg i første rekke mot ledere og lederassistenter, men er i sitt innhold verdifullt og nyttig for enhver som ønsker å få en mer strukturert arbeidsform og arbeidshverdag. Kurset inngår også som en av 6 obligatoriske moduler, i tilpasset utgave, i følgende av våre modulbaserte kompetanseprogram; Lederutvikling 1-6, Førstegangsleder 1-6 og Lederassistenten 1-6. (er poeng givende i disse modulbaserte kompetanseprogrammene).

Kurset tar utgangspunkt i følgende spørsmålsstillinger omkring praktisk og mental tidsstyring for å bli en mer effektiv og tydelig leder/medarbeider:

Mental trening og positiv tenking – får det fokus og er det lønnsomt? Hvor mye koster feil innstilling og holdning i forhold til tidsstyring og grensesetting – i tid og penger?

Kan du spare tid og ressurser og eventuelt levere en bedre jobb med høyere grad av egenfølt arbeidsglede med riktige holdninger? Hvordan takle din egen og ansattes “dette kommer til å bli en dårlig dag”-holdning? Hvordan styre din tid effektivt? Hvordan formidle og sette grenser i din jobb og i forhold til dine kollegaer?

Som en del av kurset arbeider vi med en bevisstgjøringsoppgave og skjematikk:

 • Hva er det detaljerte og spesifiserte målet ditt i forhold til endring i din tidsdisponering?
 • Hvordan vet du at du vil ha nådd ditt mål og når skal du kunne verifisere det?
 • Hvilket tidsskjema vil du operer med. Et mål uten en tidsfrist er kun en drøm.
 • Vi finner frem driveren for målet ditt: Hvorfor er dette viktig?
 • Har du de ressursene og forutsetningene du trenger? Er dette realistisk?
 • Hvordan vil din måloppnåelse påvirke andre rundt deg? Bedriften, kolleger, kunder, familie?
 • Formuler målet ditt positivt og uten begrensinger.

Kurset varer i ca 6 timer og kurspris inkluderer kursmateriell, lunsj, kaffe/te.

Ordinær kurspris kr 5.450,- for kurset som enkeltstående kurs. Det utstedes kursbevis.

Modulprogrammet Lederassistenten Del 1-4 Kurset inngår som obligatorisk startkurs i Modulprogrammet Lederassistenten Del 1-4.  Ved deltakelse i Modulprogrammet Lederassistenten Del 1-4 inngår kurset i prisrammen for programmet som helhet. Ved bestilling av plass på Modulprogrammet Lederassistenten Del 1-4 etter gjennomført kurs vil deltakelse være tellende som 1 dags kurs og gir fradrag i Modulprisen med kr. 3.000,-.

Kommunikasjon og kvalitetssikring ved formidling (6t)

Kurset er obligatorisk kurs i modulprogrammet Lederassistenten Del 1-4, men er også åpnet for deltakere som kun ønsker denne kursdagen særskilt. En god ting kan ikke sies for ofte! En viktig sak må formidles, gjenfortelles, repeteres og forankres! Foregående utsagn har vært uttalt, sagt og skrevet gjennom generasjoner i en rekke sammenhenger; privat som i arbeidslivet! Det er ikke minst noen viktige bærebjelker i lederskap! Klar tale er muligens den viktigste lederegenskap av alle!Det er en sterk økende tendens til å kommunisere via mail! Hva må du være bevisst – hvilke elementer ”blir borte” i forhold til direkte språklig kommunikasjon? Hvordan kompensere og hvordan varierer og bevisst bruke positive sider ved ulike kommunikasjonsformer! Hva er viktig når du kommuniserer på vegne av andre og hva må du da spesielt hensyta?Kurset ” Kommunikasjon og kvalitetssikring ved formidling” retter seg i første rekke mot ledere og lederassistenter, men er i sitt innhold verdifullt og nyttig for enhver som ønsker å få en mer strukturert arbeidsform og arbeidshverdag. Kurset inngår også som en av 6 obligatoriske   moduler, i tilpasset utgave, i følgende av våre modulbaserte kompetanseprogram; Lederutvikling 1-6, Førstegangsleder 1-6 og Lederassistenten 1-6. (er poeng givende i disse modulbaserte kompetanseprogrammene).

Kurset tar, ut over de innledningsmessige spørsmål, utgangspunkt i følgende spørsmålsstillinger omkring kommunikasjon for å bli en mer effektiv og tydelig leder/medarbeider:

Kommunikasjon med deg selv: Hvilken påvirkning har din indre dialog for ansatte og bedriftens resultater? Lytting på forskjellige nivåer er en “glemt” og nesten utrydningstruet kunnskap i dagens arbeidsliv – hvor bevisst er du lytting i forhold til kommunikasjon og dialog prosesser? Hvilke budskap skal du formidle og hvilke resultater forventer du ut av det? Hvilke virkemidler i kommunikasjonen kan du totalt sett benytte og hvilke bevisste valg tar du i denne sammenheng?

 •  Vi lærer hvordan å finne frem til målet med kommunikasjonen
 •  Hva bør være med og hva bør ikke være med?
 •  Hvordan håndterer vi nervøsitet og hvordan påvirker det vår kommunikasjon?
 •  Hvilken språk skal vi bruke, hvor viktig er personlighet og kroppsspråk?
 •  Grunnleggende tips for gode presentasjoner; pedagogikk, autoritet, humor, historier, ankedoter, innledning, avslutning
 •  Fact tells but benefit sells! Det å fortelle fakta til tilhørere og tilskuere, får de ikke til å bli engasjerte.
 •  Spesielt om direkte og språklig kommunikasjon herunder intonasjon og tilstedeværende virkemidler i kommunikasjon og budskapsopplevelse
 •  Spesielt om skriftlig kommunikasjon og bortfallet av viktige virkemidler i kommunikasjonssammenheng

Kurset varer i ca 6 timer og kurspris inkluderer kursmateriell, lunsj, kaffe/te.

Ordinær kurspris kr 5.450,- for kurset som enkeltstående kurs. Det utstedes kursbevis.

Modulprogrammet Lederassistenten Del 1-4 Kurset inngår som obligatorisk startkurs i Modulprogrammet Lederassistenten Del 1-4.  Ved deltakelse i Modulprogrammet Lederassistenten Del 1-4 inngår kurset i prisrammen for programmet som helhet. Ved bestilling av plass på Modulprogrammet Lederassistenten Del 1-4 etter gjennomført kurs vil deltakelse være tellende som 1 dags kurs og gir fradrag i Modulprisen med kr. 3.000,-.

Styresekretæren – saksgang og dokumentasjon (6t)

Kurset er obligatorisk grunnkurs i modulprogrammet Lederassistenten Del 1-4, men er også åpnet for deltakere som kun ønsker denne kursdagen særskilt.Kurset er spesielt for deg/den som har ansvar for det formelle i forbindelse med styrets arbeid, det være seg innkallelse, sammensetting og utsendelse av underlagsdokumentasjon til styret, referat og protokoller med mer.  Kurset gir en basis grunnleggende kunnskap om de vesentlige regler om styrets funksjon, rolle og saksbehandlingen. Kurset legger vesentlig vekt på de formelle forhold som er knyttet til styrets arbeid, herunder innkallinger, dokumentasjon og ikke minst protokollreglene i praksis. Kurset legger således vesentlig vekt på aksjelovens hovedbestemmelser om styreprotokoll;  Det skal føres protokoll (referater) over styrebehandlingen av alle saker. Styreprotollen skal minst angi tid og sted, hvem som deltar på møte, behandlingsmåte og styrets beslutninger. Er styrets beslutninger ikke enstemmig, skal det angis hvem som har stemt for og imot. Styremedlemmer og daglig leder som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Det skal fremgå at saksbehandlingen oppfyller kravene i Aksjelovens § 6-24, og styreformannen skal bekrefte at referatet dekker det som skjedde på møtet før protokollen sendes ut til styremedlemmene. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen. Har styret minst fem medlemmer, og er beslutning truffet i styremøte, kan styret velge to til å underskrive. I så fall skal utskrift sendes samtlige styremedlemmer med frist for merknader, som i tilfelle kan kreves inntatt i protokollen.  Ovennevnte angir en del viktige poster og punkter som stilles som minimumskrav til en styreprotokoll. Imidlertid er det viktig å ha en oversikt over dokumenter og dokumentasjonskrav som stilles i forbindelse med protokollering, herav en rekke praktiske områder ved styreprotokoll og styredokumentasjon et styremedlem bør være oppmerksom på.Kursinnhold: Styresekretæren – saksgang og dokumentasjon

– Grunnleggende regler om styrets funksjon, arbeid og saksbehandling
– Innkalling; utforming, formelle krav, oppbevaring, ut/oversendelse
– Underlagsdokumentasjon til styremøter (krav, behov, ønsker og praktisk tilrettelegging)
– Styreprotokollen; utforming, formelle krav, oppbevaring, ut/oversendelse
– Deltakelse, behandlingsmåte, beslutningsdyktighet, protokolltilførseler, signering mm
– Styreinstruks og vedtekters innvirkning på styresaker, protokoll og dokumentasjon
– Styrets årsberetning, ulike situasjonsavhengige betraktningsmåter med eksempler på hvordan styrets årsberetning kan utformes i ulike situasjoner
– Innsyn i styrets protokoller / informasjonsuthenting fra styrets protokoller
– Eksempelmaler med vurdering og gjennomgang av styreprotokoller og styredokumentasjon

Kurset varer i ca 6 timer og kurspris inkluderer kursmateriell, lunsj, kaffe/te.

Ordinær kurspris kr 5.450,- for kurset som enkeltstående kurs. Det utstedes kursbevis.

Modulprogrammet Lederassistenten Del 1-4 Kurset inngår som obligatorisk startkurs i Modulprogrammet Lederassistenten Del 1-4.  Ved deltakelse i Modulprogrammet Lederassistenten Del 1-4 inngår kurset i prisrammen for programmet som helhet. Ved bestilling av plass på Modulprogrammet Lederassistenten Del 1-4 etter gjennomført kurs vil deltakelse være tellende som 1 dags kurs og gir fradrag i Modulprisen med kr. 3.000,-.

 

Team og samhandling – spesialversjon for lederassistenter (6t)

Kurset er obligatorisk grunnkurs i modulprogrammet Lederassistenten Del 1-4, men er også åpnet for deltakere som kun ønsker denne kursdagen særskilt.Målgruppe: Kurset henvender seg til teamledere innen ledergrupper, prosjektstyringsgrupper og lederassistenter. Hva er de viktige faktorene i utviklingen av og i et velfungerende team?Formålet med kurset er at deltakerne skal bli bevisst viktige og avgjørende faktorer knyttet til velfungerende team og teambasert arbeid.

Etablering av teamet rundt daglig leder og ledede ansatte

 • viktige faktorer for at du skal få til et effektivt teamarbeid
 • hvilke personer har du til disposisjon
 • er din virksomhet basert på teamorganisering fra topp til bunn
 • har dere et team eller en gjeng som ikke samhandler godt nok
 • arbeidsoppgaver og rutiner
 • størrelse på teamet
 • møter og samtaler for å få det beste ut av teamet og det enkelte teammedlem

Teamlederrollen

 • hva er en teamleder i forhold til lederteam eller lederstøtteteam
 • teamlederstyrt eller ikke teamleder
 • hvilken type ledelse skal vi ha
 • rollemodell og signaler
 • kan alle bli teamledere – teamlederrollen på

Kjøreregler for utvikling av et godt samarbeid

 • krav til mandat og rammer for teamet
 • sette mål og evaluering som alle deltar i
 • krav til opptreden i forhold til lojalitet, integritet, medspiller og motspiller
 • eierskap til teamets arbeidsoppgaver
 • dra lasset i samme retning

Kurset varer i ca 6 timer og kurspris inkluderer kursmateriell, lunsj, kaffe/te.

Ordinær kurspris kr 5.450,- for kurset som enkeltstående kurs. Det utstedes kursbevis.

Modulprogrammet Lederassistenten Del 1-4 Kurset inngår som obligatorisk startkurs i Modulprogrammet Lederassistenten Del 1-4.  Ved deltakelse i Modulprogrammet Lederassistenten Del 1-4 inngår kurset i prisrammen for programmet som helhet. Ved bestilling av plass på Modulprogrammet Lederassistenten Del 1-4 etter gjennomført kurs vil deltakelse være tellende som 1 dags kurs og gir fradrag i Modulprisen med kr. 3.000,-.

Ta gjerne kontakt med oss for en nærmere dialog om hvordan du som lederassistent kan profesjonalisere deg i din funksjon, eller hva vi kan bidra med for utvikling av din assistent dersom du besitter en lederrolle.

Velkommen til en utviklende profesjonalisering i din Lederassistentrolle!