Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Blog Archives

Ansattvalgte styremedlemmers rettigheter i forhold til «styreplass»!

Det er de ansatte selv som må kreve plass i selskapets styre når lovens krav til det er innfridd. Selskapets ledelse har ingen plikt til å ta noe initiativ ovenfor de ansatte i dette tilfellet – det er de ansatte som selv må passe på sin rett. I Representasjonsforskriften står det følgende: Krav om styrerepresentasjon etter aksjeloven § 6-4 første og andre ledd og allmennaksjeloven § 6-4 første og andre …Les Mer

Styreleder og styreleders oppgaver. Bør – eller bør du ikke – ta rollen?

«Den som ikke vil gjøre mer enn å overholde aksjelovenes minimumskrav, bør aldri velges til styremedlem, og den som ikke gjør mer enn å overholde aksjelovenes minimumskrav, bør kastes straks,» har det vært sagt. Professor i forretningsjuss; Tore Bråthen har i en velskrevet artikkel fra 2003 en del kommentarer omkring styreleder og styreleders oppgaver som vi i Styreforeningen.no har be- og omarbeidet noe i forhold til etterfølgende lovendringer, og således …Les Mer

Goodwill – hva er det, hvordan oppstår det og goodwill som styreemne

Goodwill, fra engelsk velvilje; er en immateriell verdi som for eksempel ligger i en forretnings gode navn og rykte, kundekrets og tilsvarende; den evne til fortjeneste utover normal gevinst på egenkapitalen som en innarbeidet forretning har ervervet seg. Er goodwill negativ kalles den også for badwill. Goodwill er med andre ord et aktivum som en person eller en forretning har i deres renomme. Goodwill kan være et merkenavn, kundekrets, humankapital, …Les Mer

Kvinneandelen i norske styrer er fortsatt lav – andelen kvinner i styrer er ikke som ønsket!

Siden 2004 – samme året som introduksjonen av kravet om 40 prosent kvinner i norske ASA-styrer ble innført, har andelen av kvinnelige styremedlemmer ikke fulgt den takten en hadde forventet. Andelen av kvinnelige toppledere/styreledere har bare økt med knapt to prosent, skriver Maren Ørstavik i en artikkel i Aftenposten. Og i 2014 var bare 6,4 prosent av daglige leder i ASA-bedrifter kvinner. -Det er et paradoks at Norge anses som …Les Mer

Styreinstruks SKAL utarbeides for og i styret der man har ansattvalgte styremedlemmer

Alle Aksjeselskaper og Allmenaksjeselskaper, herunder en rekke andre selskapsformer,  har lovregulert bestemmelse om at det SKAL utarbeides og fastsettes en styreinstruks når og dersom det er ansatt valgte styremedlemmer i selskapets styre! En sak er da at i slike tilfeller SKAL det utarbeides en styreinstruks – en annen sak er om ikke styreinstruks burde vært gjennomarbeidet og utformet for ethvert styre! Nedenfor følger et eksempel som det kan være nyttig å …Les Mer

Styrets mediehåndtering – noen viktige refleksjoner!

Styrenes beredskap når det gjelder mediehåndtering er fortsatt et område som er forsømt alt for mange steder. Alle selskaper bør ha en plan for hvem og hvordan media skal håndteres i så vel gode som vanskelige situasjoner. Prosedyrene for hvem som skal uttale seg til media, hvordan og når, bør være en del av f.eks. Styreinstruksen i et selskap (Styreinstruksen skal som kjent finnes i alle styrer som har ansattvalgte …Les Mer

Alle styremedlemmene bør underskrive styreprotokollen.

Styreprotokollen er det viktigste dokumentet når det gjelder styrebehandling både når det gjelder selskapets drift gjennom året, og ikke minst i historisk sammenheng. Styreprotokollen er styrets dokument og selskapets eiere har i utgangspunktet ingen innsynsrett i dette dokumentet. Derfor er det viktig at protokollen både skrives, signeres og oppbevares på en betryggende måte. Nå står det riktignok i aksjeloven at når det er 5 eller flere medlemmer i et styret …Les Mer

Vurderer du oppkjøpskandidater? – Mange mislykkes ved sine oppkjøp!

Det å kjøpe en bedrift er risikofylt! Mange mislykkes ved sine oppkjøp! Bruk tid på prosessen med å bli bevisst på hvorfor du vil kjøpe hva! Sett deg et mål og lag en plan! En god plan vil også hjelpe deg hvis du skal søke finansiering. Planen bør inneholde forhold som innmat kjøp eller kjøp av aksjer, hva slags kjøpssituasjoner du søker, hvordan du skal søke etter kjøpskandidater, bruk av …Les Mer