Go to Top
  • Du har ingen produkter i handlekurven.

Blog Archives

Nedbemanning og rasjonaliseringsprosesser

I denne artikkelen av Advokat Terje Hensrud behandles vilkårene for oppsigelse når bedriften grunnet mindre arbeid, ser seg nødt til å foreta oppsigelser. Fremstillingen tar for seg hovedpunktene og blir gjort kronologisk slik saksfremdriften ofte vil være i denne type saker. Styret er oftest involvert ved rasjonalisering og nedbemanninger og styrets medlemmer bør derav ha noe innsikt i slike prosesser generelt. Oppsigelser kan i hovedsak være begrunnet i to forhold: …Les Mer

Om: Faglig artikkelbank på medlemssidene

Vi har bygget opp en omfattende base med faglige artikler for våre medlemmer! Inne på våre medlemssider (når du har logget deg inn på våre medlemssider) finner du en mengde faglige og emnespesifikke artikler. De fleste av våre faglige medlemsartikler er kombinert med tilhørende sjekklister og/eller dokumentmaler for å gi deg som bruker optimal praktisk nytte. Vi har også lagt ut en god del artikler åpent her på; «Ikke medlemssidene». Vi har …Les Mer

Aksjelovens §6-13 – Styrets tilsynsansvar

(1) Dette innebærer styrets plikt til løpende å påse at daglig leder fungerer tilfredsstillende i stillingen og at det foreligger rutiner for kontroll av dette som gir styret tilstrekkelig grunnlag for tilsynet og vurderingen. Styret vil være pliktig til å gripe inn med nødvendige tiltak dersom de finner at selskapet ikke ledes på forsvarlig måte, og ett av tiltakene vil kunne være å gjøre endringer i den daglige ledelse. (2) …Les Mer

Autorisasjonsprogram for styremedlemmer

 Over 300 deltakere i Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer! Nyhet 2013;   En ukes Autorisasjonsprogram i Spania Styremedlemmet og veien til autorisasjonsbevis    Dette er en unik mulighet for deg som ønsker å profesjonalisere din kompetanse og videreutvikle dine ferdigheter innen styrearbeid!Autorisasjonsprogrammet velges av mange som ser styrearbeid og styreroller fremover som en alternativ eller utfyllende karrierevei. Alle kandidater som har gjennomgått autorisasjonsprogrammet inngår i Styreforeningens styremedlemsgruppe/styrekandidatspool, og som autorisert styremedlem vil du ha en bedre mulighet for å …Les Mer

Bedriftsutvalg i virksomheter (Hovedavtalens bestemmelser)

Et bedriftsutvalg er et  råd sammensatt av representanter for ledelse og alle kategorier ansatte med formål å samarbeide om effektiv produksjon og størst mulig trivsel for de ansatte. Reglene om bedriftsutvalg finner man i Hovedavtalen LO/NHO  2010-2013, kapittel XII. NHO har også utarbeidet sine kommentarer til de enkelte paragrafer i hovedavtalens regler om Bedriftsutvalg som du finner her, I bedrifter med minst 100 ansatte skal det opprettes bedriftsutvalg med representanter for den ansvarlige bedriftsledelse …Les Mer

Corporate Governance – eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse er den norske oversettelsen av det engelske begrepet «corporate governance». Med støtte i den norske anbefalingen skal børsnoterte selskaper (og andre selskaper som anbefalingen passer for) ha eierstyring og selskapsledelse  som klargjør rollefordelingen mellom eierne, styret og den daglige ledelsen i et selskap. Den norske anbefalingen gir prinsipper og retningslinjer på en rekke viktige områder Anbefalingen skal bidra til å klargjøre rollefordelingen mellom aksjeeiere, styre og daglig …Les Mer

Eiendom i utlandet – skatt og avgift

Det har lenge vært meget populært å anskaffe seg feriebolig i utlandet. I den senere tid har det også blitt mer og mer vanlig å erverve eiendom i utlandet hvor det ikke er så mye egen bruk som er bakgrunnen for kjøpet, men hvor forventet verdistigning og inntekter fra utleie har vært den mest sentrale begrunnelsen for investeringen. I denne artikkelen beskrives noen av de forhold en bør være oppmerksom …Les Mer

Firmahytte, medlemstilbud, kurstilbud og selvstudiumskurs i Spania

Mange selskaper, organisasjoner og virksomheter har firmahytter! Tilbud til ansatte ved kysten eller i fjellet rundt om i norges land. I samarbeid med Wergeland & Partners kan vi tilby svært fordelaktige løsninger for firmahytte/firmahus i SPANIA. Vi har også mulighet til å tilby åremålsleie for virksomheter som ønsker et optimalt – og sannsynligvis langt rimeligere; SPANIA-alternativ! Ikke et vondt ord om vinteren, men… …som mennesker er vi nok likevel innrettet slik at …Les Mer

Forhandlingsstrategi og forhandlingsteknikk for styremedlemmer

Forhandling og forhandlingsrollen Vi har kurs som retter seg primært mot ledere, styremedlemmer, salgssjefer; key account ansvarlige og andre med en stilling eller funksjon der forhandlinger er en viktig og sentral del av arbeidet. Formålet med et slikt kurs er å få en grundig innføring i forhandlinger som prosess, med vesentlig vekt på å forstå forhandlingssituasjoners ulike utgangspunkt, strategiske forhold knyttet til forhandlinger og de teknikker som man i en forhandlingsrolle bør …Les Mer

Goodwill – hva er det og hvordan oppstår det?

Goodwill, fra engelsk velvilje; er en immateriell verdi som for eksempel ligger i en forretnings gode navn og rykte, kundekrets og tilsvarende; den evne til fortjeneste utover normal gevinst på egenkapitalen som en innarbeidet forretning har ervervet seg. Er goodwill negativ kalles den også for badwill. Goodwill er med andre ord et aktivum som en person eller en forretning har i deres renomme. Goodwill kan være et merkenavn, kundekrets, humankapital, merkenavn, …Les Mer